banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการนางสาวประภัสสร พองผาลา       ตำแหน่ง บุคลากร (ผู้ดูแลระบบ)