banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
1นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
2นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       งานบริหารทั่วไป
7นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารหัวหน้าสำนักงานคณบดีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
       สาขาวิชาฟิสิกส์
8นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาเคมี
9นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
11นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
12นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ส 2ลูกจ้างประจำประถมศึกษาปีที่ 6
13นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
14นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
18นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
20นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
21นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
22นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
23นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
24นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิค ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
25นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
26นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
27นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
28นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สาขาวิชาชีววิทยา
29นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
30นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
31นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี