banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
1นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
2นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
3นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
4นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
5นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
6นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
7นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
8นายศิริชาติศรีวงษา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
10นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
11น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
12นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
13นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
14นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
15นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
16ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
17นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
18นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
19น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
20ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
21นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
22Miss.Michelle Ferran Fiecas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการประมง
23นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
24นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
25นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
26นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
27นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
28นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
29นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
30นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
31นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
32นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
33นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
34นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
35นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
36นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
37นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
38นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
39นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
40นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
41นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกSI.193อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
42นางสาวสุดคะนึงโรจนชีวาคม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท