banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
3นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
4นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
5นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
6นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
7นางสาวธัญลักษณ์ธรรมศิริUO503อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
8นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
10นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
11นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
12นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
13นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
14นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
15นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
16นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
17นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
18นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
19นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
20นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
21นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO504อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
22นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
23นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
24Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
25Mr.Rodric W Carkhuf--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
26Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
27Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
28Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
29Miss.LI Yuqi --อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
30Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
31Mr.Kenichi Sato--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาภาษาไทย
32นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
33นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
34นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
35นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
36นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
37นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
38นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
39นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
40นายจักรพงษ์ประครองใจ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
41นางวิจิตราขอนยาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
42นางสุวิมลโฮมวงศ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
43นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
44นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
45นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
46นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
47นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
48นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
49นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
50นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
51นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
52นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
53นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
54นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
55นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
56นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาดนตรี
57นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
58นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
59นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
60นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
61นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์วิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
62นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
63นายยงยศวงศ์แพงสอน-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
64นางสาวรัชฎาพรธิราวรรณ222อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
65นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
66นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
67นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
68นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
69นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
70นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
71นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
72นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
73นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
74นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
75นายสพสันติ์เพชรคำSI.197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
76Mr.Kemal Abdela Kaso--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชานิติศาสตร์
77นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
78นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
79นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
80นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
81นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
82นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
83นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
84นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
85   -อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
86นางสาวสุรีพรชัยลาภ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
87นายประดิษฐ์โสมณวัตร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
88นายชัยยุทธอภิวาทนสิริ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
89นายพงศ์พัฒน์รัตนพันธ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาศิลปกรรม
90นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
91นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
92นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
93นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
94นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
95นายกังสดาลจงคาSI.195อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
96นางสาวคนัมพรเปศรีSI.194อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
97นายรัฐพลฤทธิธรรม126ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
98นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
99นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
100นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
101นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
102นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
103นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
104นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
105นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
106นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท