banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
1นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
2นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
4นางจีรวรรณดวงสุภาUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
11นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
13นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
14นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
15นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
16นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
17นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี