banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
1นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
2นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
4นางจีรวรรณดวงสุภาUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
11นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
13นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
14นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
15นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
16นางสาววัลนิกาฉลากบาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
17นายสุรัตน์ดวงชาชม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
18นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
19นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
20นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
21นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
22นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
23นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
24นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
25นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
26นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
27นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
28นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
29นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
30นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
31นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
32นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
33นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
34นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
35นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
36นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
37นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
38นายพิทักษ์วงษ์ชาลี-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
39นายอนันต์ปานศุภวัชร-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
40นางถาดทองปานศุภวัชร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
41นางศรีสุดากางทอง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
42นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
43นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
44นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
45นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
46นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
47นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
48นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
49นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
50นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
51นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
52นางสาวปัทมาคัดทะจันทร์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
53นายฉัตรชัยจูมวงศ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
54นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
55นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
56นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
57นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
58นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
59พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
60นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
61นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
62นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
63นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
64นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
65นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
66นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
67นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
68นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
69นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
70นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
71นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
72นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
73นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
74นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
75นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
76นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
77นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
78นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
79นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
80นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
81นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
82นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
83นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
84นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
85นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
86นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สาขาวิชาชีพครู
87นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
88นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
89นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
90นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
91นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
92นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
93นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
94นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
95นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
96นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
97นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
98นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
99นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
100นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
101นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
102Mr.Ronald Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
103นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
104นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก