banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวอังคณาศิริกุล006หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
3นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
5นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
6นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
7นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
8นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
9นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
10นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
11นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
15นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
16นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานบริการสารสนเทศ
19นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
20นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
22นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
24นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170บรรณารักษ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
25นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
26นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
27นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการปริญญาโท
28นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการปริญญาตรี
29นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
30นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
31นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
32นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
33นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการปริญญาโท
34นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
35นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
36นายอลงกรณ์ศรีสุขUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
37นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
38นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
39นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
40นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี