banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวอังคณาศิริกุล006ผู้บริหารผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
3นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
4นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
7นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
8นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
9นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
10นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
11นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
12นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
13นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
14นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
20นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       งานบริการสารสนเทศ
22นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170บรรณารักษ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
27นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการปริญญาโท
28นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการปริญญาตรี
29นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
30นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
31นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
32นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
33นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
34นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการปริญญาโท
35นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
36นายอลงกรณ์ศรีสุขUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
37นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
38นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
39นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
40นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี