banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
1นางนงเยาว์จารณะ012หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
3ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
4นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางศุภพิชญ์ประเสริฐนูUO463เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
7นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
8นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
9นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
11นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายกฤษดากรบรรลือCW433นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานวิเทศสัมพันธ์
15นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี