banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
1นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016ผู้บริหารผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
2นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
5นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
6นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานวิจัยสถาบัน
8นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
10นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
11นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
12นายครรชิตสิงห์สุขUO314นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
13นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
15นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
16นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท