banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
1นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
2นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
4นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
5นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
7นายครรชิตสิงห์สุขUO051นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
8นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
10นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
11นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       งานบริหารการวิจัย
12นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
14นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
15นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
16นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       ศูนย์หนองหารศึกษา
17นางสาวญาณวิจาคำพรมมาCW428นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี