banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
1นางวาสนาจักรศรี014ผู้บริหารชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
3นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
9นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
10นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
11นายอุทัยถานทองดีCW084คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
12นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
13นายเจษฎาพรมลาCW318คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
14นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
15นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
19นางกัลยาลักษณ์โกษาแสงCW420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
20นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
21นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
22นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นายสมชายเพียมาCW419นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
26นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
27นางสาววันวิสาข์ทองสีCW421นักสุขศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี