banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
1นางวาสนาจักรศรี014ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
3นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
7นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
8นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
9นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
10นายอุทัยถานทองดีCW084คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
11นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
12นายเจษฎาพรมลาCW318คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
13นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
14นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
15นางสาวจุฬารัตน์สานสิทธิ์CW 421นักสุขศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
16นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
20นางกัลยาลักษณ์โกษาแสงCW420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
21นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
22นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
24นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาโท
25นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
26นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
27นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
28นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
29นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
30นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
31นางสาวนิภาพรอินธิโคตรCW424นักวิชาการศึกษาพิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
32นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
33นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
34นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
35นายสมชายเพียมาCW419นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี