banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
1นายเกษมบุตรดี017ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
3นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
4นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
7นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
10นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
11นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานแผนและงบประมาณ
13นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี