banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
1นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
3นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
4นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
7นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
11นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
13นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท