banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางพฤตยาแสงสุวรรณUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นางสาวณัฐพิมลวัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
11นางสาวณฐมนเผ่าวงศ์ษาCW432เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
13นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
17นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาวปนัดดากิติราชCW412ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
22นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
23นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
24นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
26นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
27นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
28นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
29นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
30นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
31นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
32นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
33นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
34นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
35นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
36ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
37นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
38นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
39นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
40นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
41นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
42นายไพฑูรย์ข่วงทิพย์PP019พนักงานห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
43นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
44นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
45นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
46นางลำพูนสิงห์หันต์PP017แม่บ้านซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
47นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
48นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
49นางฉวีวรรณฤาไกรPP008พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
50นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
51นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
52นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
53นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
54นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
55นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
56นายดำรงค์กั้วพิสมัยPP032พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
57นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
58นางสาวเพชรรัตน์นามเพ็งPP014พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
59นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
60นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
61นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
62นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
63นายวัชระชัยภูลวรรณPP025พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
64นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
65นายปรีชาโมระดาPP002พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
66นางเบญจวรรณจันไตรรัตน์PP021พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
67นางสาวดาริกาแก้วดีGO022นักวิชาการพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
68นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
69นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
70นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
71นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
72นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
73นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
74นางสาวพรทิพย์โสนันทะCW 005นักวิชาการพัสดุ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
75นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
76นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
77นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
78นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
79นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
80นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
81นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
82นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
83นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
84นายพัชระฤทธิวงค์CW427ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
85นายสันติอุทุมทองCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
86นายวีรพรรณรัตนะCW285เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
87นายแสงเพชรตันปานCW405นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
88นายสุวิทย์เหลาสะอาดCW426ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
89นายรชตมามิมินGO020เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
90นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานบริการพนักงานราชการปริญญาตรี
91นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
92นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการพนักงานราชการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
93นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
94นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
95นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
96นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
97นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
98นายปิยะเกวใจCW339คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
99นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
100นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
101นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
102นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
103นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
104นายอวิรุทธ์ไขสีดาCW413คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
105นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW415คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
106นายสมัยพรเลิศCW057คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
107นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
108นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
109นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
110นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
111นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
112นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
113นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
114นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
115นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
116นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
117นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
118นางพิศมัยพานาดาCW397คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
119นายสายันถานทองดีCW051คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
120นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
121นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
122นายสมโภชผงสินสุCW414คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
123นางวรรณพรภูละครCW052คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
124นางวัฒนาภูละครCW273คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
125นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
126นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
127นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 7
128นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
129นายพนัสบุญหล้าCW050คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
130นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
131นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
132นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
133นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
134นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
135นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
136นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
137นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
138นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
139นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
140นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
141นายดลใจยางธิสารCW048คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
142นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
143นายพินิจจำปาCW394คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
144นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
145นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
146นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
147นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
148นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
149นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
150นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
151นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
152นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
153นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
154นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
155นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
156นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
157นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
158นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
159นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
160นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
161นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
162นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
163นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
164นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
165นางสาวขวัญหทัยใจสมุทรGO028นักตรวจสอบภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
166นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
167นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
168นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
169สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
170นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
171นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
172สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอนุปริญญา
173นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
174นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
175นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
176นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
177นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
178นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
179นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
180นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
181นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
182นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
183นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
184นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
185นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
186นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
187นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
188นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
189นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
190นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
191นายจิรกิจแสนพงศ์UO412วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
192นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
193นายธงชัยเสลาดCW425ช่างไฟฟ้า-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
194นายประไพทีสุกะCW319คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
195นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิค-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
196นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
197นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
198นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
199นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
200นางสาวปวีนาเกตวงษาCW430คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
201นายโภคินพลวงศ์ษาCW431คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
202นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
203นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์CW249คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
204นายสถิตย์จักษุมาตรCW223คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
205นายสุชาติศิริมาED078คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
206นายสิทธิพงษ์ศิริสานต์ED078คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนต้น
207นายอัครเดชถานทองดีED070คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนต้น
208นายสถาพรผาชาED275คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
209นายสุเมธศิริสานต์CW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย