banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางพฤตยาแสงสุวรรณUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
12นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
16นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
18นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
19นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
20นางสาวปนัดดากิติราชCW412ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
22นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
26นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
27นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
28นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
29นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
30นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
31นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
32นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
33นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
34นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
35ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
36นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
37นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
38นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
39นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
40นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
41นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
42นายไพฑูรย์ข่วงทิพย์PP019พนักงานห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
43นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
44นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
45นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
46นางลำพูนคำทะเนตรPP017แม่บ้านซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
47นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
48นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
49นางฉวีวรรณฤาไกรPP008พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
50นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
51นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
52นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
53นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
54นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
55นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
56นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
57นางสาวเพชรรัตน์นามเพ็งPP014พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
58นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
59นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
60นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
61นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
62นายวัชระชัยภูลวรรณPP025พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
63นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
64นายปรีชาโมระดาPP002พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
65นางเบญจวรรณจันไตรรัตน์PP021พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
66นางสาวดาริกาแก้วดีGO022นักวิชาการพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
67นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
68นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
69นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
70นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
71นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
72นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
73นางสาวพรทิพย์โสนันทะCW 005นักวิชาการพัสดุ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
74นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
75นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
76นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
77นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
78นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
79นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
80นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
81นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
82นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
83นายพัชระฤทธิวงค์CW427ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
84นายสันติอุทุมทองCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
85นายวีรพรรณรัตนะCW285เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
86นายแสงเพชรตันปานCW405นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
87นายสุวิทย์เหลาสะอาดCW426ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
88นายรชตมามิมินGO020เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
89นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานบริการพนักงานราชการปริญญาตรี
90นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
91นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการพนักงานราชการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
92นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
93นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
94นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
95นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
96นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
97นายปิยะเกวใจCW339คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
98นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
99นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
100นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
101นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
102นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
103นายอวิรุทธ์ไขสีดาCW413คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
104นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW415คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
105นายสมัยพรเลิศCW057คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
106นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
107นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
108นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
109นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
110นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
111นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
112นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
113นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
114นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
115นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
116นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
117นางพิศมัยพานาดาCW397คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
118นายสายันถานทองดีCW051คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
119นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
120นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
121นายสมโภชผงสินสุCW414คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
122นางวรรณพรภูละครCW052คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
123นางวัฒนาภูละครCW273คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
124นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
125นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
126นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 7
127นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
128นายพนัสบุญหล้าCW050คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
129นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
130นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
131นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
132นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
133นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
134นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
135นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
136นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
137นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
138นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
139นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
140นายดลใจยางธิสารCW048คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
141นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
142นายพินิจจำปาCW394คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
143นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
144นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
145นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
146นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์ED 069คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
147นายสถิตย์จักษุมาตรCW223คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
148นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
149นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
150นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
151นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
152นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
153นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
154นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
155นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
156นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
157นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
158นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
159นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
160นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
161นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
162นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
163นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
164นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
165นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
166นางสาวขวัญหทัยใจสมุทรGO028นักตรวจสอบภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
167นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
168นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
169นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
170สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
171นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
172นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
173สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอนุปริญญา
174นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
175นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
176นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
177นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
178นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
179นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
180นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
181นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
182นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
183นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
184นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
185นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
186นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
187นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
188นายสุเมธศิริสานต์CW 244เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
189นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
190นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
191นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
192นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
193นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
194นายจิรกิจแสนพงศ์UO412วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
195นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
196นายธงชัยเสลาดCW425ช่างไฟฟ้า-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
197นายประไพทีสุกะCW319คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
198นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิค-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
199นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
200นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
201นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
202นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
203นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
204นางสาวปวีนาเกตวงษาED 068คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนต้น
205นายโภคินพลวงศ์ษาED 077คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง