banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางพฤตยาแสงสุวรรณUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นางสาวณัฐพิมลวัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
12นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
16นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
18นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
19นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
20นางสาวปนัดดากิติราชCW412ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
22นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
26นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
27นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
28นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
29นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
30นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
31นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
32นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
33นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
34นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
35ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
36นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
37นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
38นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
39นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
40นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
41นายไพฑูรย์ข่วงทิพย์PP019พนักงานห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
42นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
43นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
44นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
45นางลำพูนสิงห์หันต์PP017แม่บ้านซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
46นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
47นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
48นางฉวีวรรณฤาไกรPP008พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
49นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
50นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
51นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
52นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
53นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
54นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
55นายดำรงค์กั้วพิสมัยPP032พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
56นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
57นางสาวเพชรรัตน์นามเพ็งPP014พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
58นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
59นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
60นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
61นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
62นายวัชระชัยภูลวรรณPP025พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
63นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
64นายปรีชาโมระดาPP002พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
65นางเบญจวรรณจันไตรรัตน์PP021พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
66นางสาวดาริกาแก้วดีGO022นักวิชาการพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
67นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
68นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
69นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
70นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
71นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
72นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
73นางสาวพรทิพย์โสนันทะCW 005นักวิชาการพัสดุ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
74นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
75นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
76นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
77นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
78นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
79นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
80นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
81นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
82นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
83นายพัชระฤทธิวงค์CW427ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
84นายสันติอุทุมทองCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
85นายวีรพรรณรัตนะCW285เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
86นายแสงเพชรตันปานCW405นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
87นายสุวิทย์เหลาสะอาดCW426ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
88นายรชตมามิมินGO020เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
89นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานบริการพนักงานราชการปริญญาตรี
90นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
91นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการพนักงานราชการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
92นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
93นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
94นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
95นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
96นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
97นายปิยะเกวใจCW339คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
98นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
99นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
100นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
101นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
102นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
103นายอวิรุทธ์ไขสีดาCW413คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
104นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW415คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
105นายสมัยพรเลิศCW057คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
106นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
107นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
108นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
109นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
110นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
111นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
112นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
113นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
114นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
115นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
116นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
117นางพิศมัยพานาดาCW397คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
118นายสายันถานทองดีCW051คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
119นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
120นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
121นายสมโภชผงสินสุCW414คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
122นางวรรณพรภูละครCW052คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
123นางวัฒนาภูละครCW273คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
124นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
125นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
126นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 7
127นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
128นายพนัสบุญหล้าCW050คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
129นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
130นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
131นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
132นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
133นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
134นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
135นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
136นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
137นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
138นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
139นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
140นายดลใจยางธิสารCW048คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
141นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
142นายพินิจจำปาCW394คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
143นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
144นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
145นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
146นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
147นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
148นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
149นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
150นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
151นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
152นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
153นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
154นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
155นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
156นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
157นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
158นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
159นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
160นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
161นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
162นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
163นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
164นางสาวขวัญหทัยใจสมุทรGO028นักตรวจสอบภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
165นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
166นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
167นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
168สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
169นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
170นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
171สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอนุปริญญา
172นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
173นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
174นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
175นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
176นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
177นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
178นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
179นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
180นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
181นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
182นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
183นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
184นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
185นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
186นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
187นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
188นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
189นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
190นายจิรกิจแสนพงศ์UO412วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
191นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
192นายธงชัยเสลาดCW425ช่างไฟฟ้า-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
193นายประไพทีสุกะCW319คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
194นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิค-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
195นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
196นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
197นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
198นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
199นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
200นางสาวปวีนาเกตวงษาED 068คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนต้น
201นายโภคินพลวงศ์ษาED 077คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
202นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์ED 069คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
203นายสถิตย์จักษุมาตรCW223คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
204นายอัครเดชถานทองดีED070คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนต้น
205นายสถาพรผาชาED275คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
206นายสุเมธศิริสานต์CW 244เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนปลาย