banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้บริหารชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
12นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
16นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
18นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
19นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
20นางสาวปนัดดากิติราชCW412ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
22นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
26นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
27นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
28นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
29นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
30นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
31นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
32นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
33นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
34นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
35ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
36นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
37นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
38นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
39นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
40นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
41นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
42นายหิรัญการุณPP032พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
43นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
44นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
45นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
46นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
47นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
48นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
49นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
50นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
51นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
52นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
53นางสาวเพชรรัตน์นามเพ็งPP014พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
54นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
55นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
56นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
57นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
58นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
59นายปรีชาโมระดาPP002พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
60นางเบญจวรรณจันไตรรัตน์PP021พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
61นางสาวเนตรนภาแถมสมดีPP019พนักงานห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
62นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
63นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
64นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
65นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
66นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
67นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
68นางสาวพรทิพย์โสนันทะCW 005นักวิชาการพัสดุ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
69นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
70นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
71นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานราชการปริญญาตรี
72นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
73นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
74นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
75นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
76นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
77นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
78นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
79นายสันติอุทุมทองCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
80นายวีรพรรณรัตนะCW285เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
81นายแสงเพชรตันปานCW405นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
82นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ช 3ลูกจ้างประจำประถมศึกษาปีที่ 4
83นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานบริการพนักงานราชการปริญญาตรี
84นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาตรี
85นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการพนักงานราชการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
86นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
87นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
88นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
89นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
90นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
91นายปิยะเกวใจCW339คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
92นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
93นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
94นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
95นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
96นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
97นายอวิรุทธ์ไขสีดาCW413คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
98นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW415คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
99นายสมัยพรเลิศCW057คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
100นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
101นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
102นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
103นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
104นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
105นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
106นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
107นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
108นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
109นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
110นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
111นางพิศมัยพานาดาCW397คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
112นายสายันถานทองดีCW051คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
113นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
114นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
115นายสมโภชผงสินสุCW414คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
116นางวรรณพรภูละครCW052คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
117นางวัฒนาภูละครCW273คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
118นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
119นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
120นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 7
121นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
122นายพนัสบุญหล้าCW050คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
123นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
124นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
125นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
126นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
127นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
128นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
129นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
130นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
131นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
132นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
133นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
134นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
135นายดลใจยางธิสารCW048คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
136นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
137นายพินิจจำปาCW394คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
138นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 6
139นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
140นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
141นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์ED 069คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
142นายสถิตย์จักษุมาตรCW223คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
143นายมานพไชยเทศED 070คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
144นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
145นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำมัธยมศึกษาตอนปลาย
146นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
147นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
148นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
149นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
150นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
151นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
152นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
153นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
154นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
155นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
156นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
157นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
158นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
159นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
160นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
161นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
162นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำปริญญาตรี
163นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
164นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
165นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
166นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
167นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
168สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
169นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
170นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
171สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอนุปริญญา
172นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
173นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
174นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
175นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
176นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
177นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
178นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
179นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
180นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
181นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
182นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
183นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
184นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
185นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
186นายสุเมธศิริสานต์CW 244เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
187นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
188นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
189นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
190นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
191นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
192นายจิรกิจแสนพงศ์UO412วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
193นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
194นายรชตมามิมินCW301เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
195นายธงชัยเสลาดCW360ช่างไฟฟ้า-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
196นายประไพทีสุกะCW319คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
197นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิค-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
198นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
199นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
200นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
201นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
202นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
203นางสาวปวีนาเกตวงษาED 068คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมัธยมศึกษาตอนต้น
204นายโภคินพลวงศ์ษาED 077คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง อาคารอเนกประสงค์
205นางลำพูนคำทะเนตรPP017แม่บ้านซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนต้น
206นางฉวีวรรณฤาไกรPP008พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมัธยมศึกษาตอนปลาย
207นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
208นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประถมศึกษาปีที่ 4
209นายวัชระชัยภูลวรรณPP025พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
210นางสาวนิภาพรอินธิโคตรCW424นักวิชาการศึกษาพิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
211นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการปริญญาโท
212นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
213นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
214นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
215นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
216นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
217นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง