banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นางสาวจริญาเชื้อคำเพ็งUO489อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
11นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
20นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
22นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางช่อลดาสัพโสUO465อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
26นางสาวปัญญธาราปญญาอุปถัมภ์UO275อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
27Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี