banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นางสาวจริญาต้นสาUO489อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
11นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
20นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
22นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางสาวปัญญาธาราปญญาอุปถัมภ์UO275อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัย 
26Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
27นายสุรัตน์ดวงชาชม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
28นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์-ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
29นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
30นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
31นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
32นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
33นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
34นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
35นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
36นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
37นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
38นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
39นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
40นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
41นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
42นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
43นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
44นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
45นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
46นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
47นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
48นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
49นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
50นางศรีสุดากางทอง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
51นางสาวแจ่มจันทร์สุวรรณรงค์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
52นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
53นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
54นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
55นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
56นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
57นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
58นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
59นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
60นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
61นางสาวปัทมาคัดทะจันทร์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
62นายฉัตรชัยจูมวงศ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
63นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
64นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
65นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
66นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
67นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
68นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
69พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
70นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
71นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
72นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
73นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
74นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
75นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
76นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
77นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
78นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
79นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
80นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
81นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
82นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
83นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
84นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
85นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
86นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
87นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
88นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
89นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
90นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
91นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
92นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
93นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
94นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
95นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาชีพครู
96นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
97นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
98นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
99นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
100นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
101นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
102นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
103นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
104นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
105นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
106นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
107นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
108นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
109นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
110นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
111Mr.Ronald Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
112นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
113นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
114นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
115นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
116นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
117นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
118นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
119นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
120นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
121นายศิริชาติศรีวงษา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
122นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
123นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
124น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
125นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
126นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
127นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
128นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
129ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
130นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
131นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
132น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
133ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
134นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
135Miss.Michelle Ferran Fiecas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการประมง
136นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
137นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
138นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
139นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
140นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
141นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
142นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
143นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
144นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
145นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
146นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
147นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
148นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
149นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
150นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
151นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
152นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
153นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
154นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกSI.193อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
155นางสาวสุดคะนึงโรจนชีวาคม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
156Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
157นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
158นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
159นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
160นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
161นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
162นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
163นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
164นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
165นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
166นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
167นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
168นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
169นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
170นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
171นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
172นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
173นายวรวุฒิสร้อยคำ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
174นายมาณพต้นเคน-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
175นายวัชรกุลก้อนกั้น-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
176นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
177นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
178นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
179นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
180นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
181นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
182นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
183นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
184นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
185นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
186นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
187นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
188ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
189นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
190นายธนัทภักดีสุวรรณ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
191นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
192นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
193นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
194นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
195นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
196นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
197นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
198นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
199นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
200นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
201นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
202นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
203นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
204นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
205นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
206นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
207นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
208นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
209นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
210นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
211นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
212นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
213นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
214นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
215นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
216นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
217นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
218นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
219นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
220นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
221นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
222นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
223นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
224นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
225นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
226นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
227Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
228Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
229Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
230Miss.Liang Chengmei--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
231Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
232Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
233Mr.KenichiSato -อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาภาษาไทย
234นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
235นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
236นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
237นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
238นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
239นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
240นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
241นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
242นายจักรพงษ์ประครองใจ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
243นางวิจิตราขอนยาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
244นางสุวิมลโฮมวงศ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
245นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
246นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
247นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
248นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
249นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
250นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
251นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
252นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
253นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
254นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
255นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
256นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
257นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
258นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาดนตรี
259นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
260นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
261นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
262นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
263นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
264นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
265นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
266นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
267นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
268นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
269นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
270นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
271นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
272นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
273นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
274นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
275นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
276Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชานิติศาสตร์
277นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
278นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
279นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
280นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
281นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
282นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
283นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
284นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
285   -อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
286นางสาวสุรีพรชัยลาภ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
287นายประดิษฐ์โสมณวัตร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
288นายชัยยุทธอภิวาทนสิริ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
289นายพงศ์พัฒน์รัตนพันธ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาศิลปกรรม
290นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
291นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
292นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
293นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
294นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
295นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
296นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
297นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
298นายสมชายพรหมโคตร-อาจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
299นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
300นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
301นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
302นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
303นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
304นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
305นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
306นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
307นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
308นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
309นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
310Mr.Timothy DanielMcPeters-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบัญชี
311นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
312นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
313นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
314นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
315นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
316นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
317นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
318นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
319นางสาวสายทิพย์จะโนภาษ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
320นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
321นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
322นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
323นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
324นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
325นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
326นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
327นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
328นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
329นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
330นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
331นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
332นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
333นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
334นายประวิณกิติกรอรรถ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
335นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
336นางธิติมารจนา158อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
337นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
338นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
339นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
340นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
341นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
342นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
343นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
344นายวชิรวีร์คุณธรรม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
345นายพัฒน์ภูมิแสนศักดิ์UO515อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
346นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
347นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
348นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
349นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
350นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
351นางสาวพิมพิกากุลไทย-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
352นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
353นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
354นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
355นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
356นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
357นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
358นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
359นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
360นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
361นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
362นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
363นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
364นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
365นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมSI.192อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
366นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
367นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
368นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
369นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
370นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
371นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
372นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
373นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
374นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
375ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
376ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
377นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
378นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
379นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
380นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
381นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
382นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
383นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
384นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
385นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
386นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
387นายสุวิชษมาพิสุทธิ์-อาจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาเคมี
388นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
389นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
390นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
391นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
392นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
393นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
394นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
395นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
396นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
397นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
398นายบำรุงรินทาSI.190อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
399นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
400นายพิชัยศรีมันตะ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
401นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
402นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
403นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
404นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
405นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
406นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
407นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
408นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
409นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
410นายศศิพงศ์ทิพย์รัชดาพร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
411นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
412นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
413นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
414นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
415นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
416นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
417นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
418ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
419นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
420นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
421นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
422นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
423นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
424นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
425นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
426นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
427นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
428นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
429นายณปพนบาทชารี208อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
430นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
431นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
432นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
433นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
434นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
435นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
436นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
437นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
438นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
439นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
440นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
441นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
442นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
443นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
444นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยา
445นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
446นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
447นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
448นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
449นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
450นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
451นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
452นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
453นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
454Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
455นางสาวมณีรัตน์ศรีสวัสดิ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
456นางสาวณัฐธิดาอบภิรมย์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
457นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
458นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
459นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
460นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
461นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
462นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
463นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
464นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
465นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก