banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นางสาวจริญาต้นสาUO489อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
11นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
20นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
22นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางช่อลดาสัพโสUO-อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
26นางสาวปัญญธาราปญญาอุปถัมภ์UO275อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
27Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
28นายนิกรสุขปรุง-ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
29นายสุรัตน์ดวงชาชม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
30นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
31นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
32นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
33นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
34นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
35นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
36นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
37นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
38นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
39นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
40นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
41นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
42นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
43นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
44นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
45นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
46นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
47นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
48นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
49นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
50นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
51นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
52นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
53นางศรีสุดากางทอง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
54นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
55นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
56นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
57นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
58นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
59นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
60นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
61นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
62นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
63นางสาวปัทมาคัดทะจันทร์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
64นายฉัตรชัยจูมวงศ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
65นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
66นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
67นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
68นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
69นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
70นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
71พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
72นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
73นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
74นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
75นายทศพลสิทธิUO-อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
76นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
77นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
78นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
79นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
80นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
81นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
82นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
83นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
84นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
85นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
86นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
87นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
88นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
89นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
90นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
91นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
92นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
93นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
94นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
95นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
96นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
97นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
98นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
99นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
100นางพูนสินประคำมินทร์-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
101นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
102นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาชีพครู
103นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
104นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
105นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
106นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
107นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
108นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
109นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
110นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
111นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
112นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
113นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
114นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
115นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
116นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
117นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
118Mr.Ronald Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
119นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
120นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
121นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
122นางสาวสุนทรีย์สุรศร057รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
123นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
124นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
125นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
126นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
127นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
128นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
129นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
130น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
131นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
132นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
133นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
134นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
135นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
136นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
137น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
138ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
139นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
140นายศิริชาติศรีวงษา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
141Miss.Michelle Ferran Fiecas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการประมง
142นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
143นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
144นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
145นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
146นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
147นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
148นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
149นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
150นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
151นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
152นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
153นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
154นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
155นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
156นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
157นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
158นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
159นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกSI.193อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
160นางสาวสุดคะนึงโรจนชีวาคม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
161Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
162นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
163นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
164นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
165นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
166นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
167นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
168นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
169นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
170นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
171นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
172นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
173นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
174นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
175นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
176นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
177นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
178นายวรวุฒิสร้อยคำ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
179นายมาณพต้นเคน-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
180นายวัชรกุลก้อนกั้น-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
181นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
182นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
183นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
184นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
185นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
186นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
187นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
188นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
189นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
190นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
191นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
192นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
193ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
194นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
195นายธนัทภักดีสุวรรณ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
196นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
197นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
198นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
199นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
200นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
201นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
202นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
203นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
204นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
205นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
206นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
207นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
208นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
209นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
210นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
211นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
212นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
213นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
214นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
215นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
216นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
217นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
218นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
219นางสาวธัญลักษณ์ธรรมศิริUO503อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
220นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
221นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
222นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
223นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
224นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
225นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
226นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
227นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
228นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
229นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
230นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
231นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
232นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
233นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO-อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
234นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
235นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
236Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
237Mr.Rodric W Carkhuf--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
238Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
239Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
240Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
241Miss.LI Yuqi --อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
242Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
243Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
244Mr.Kenichi Ssto--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาภาษาไทย
245นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
246นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
247นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
248นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
249นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
250นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
251นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
252นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
253นายจักรพงษ์ประครองใจ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
254นางวิจิตราขอนยาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
255นางสุวิมลโฮมวงศ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
256นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
257นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
258นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
259นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
260นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
261นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
262นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
263นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
264นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
265นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
266นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
267นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
268นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
269นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาดนตรี
270นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
271นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
272นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
273นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
274นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
275นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
276นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
277นางสาวรัชฎาพรธิราวรรณ222อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
278นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
279นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
280นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
281นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
282นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
283นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
284นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
285นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
286นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
287นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
288นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
289Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชานิติศาสตร์
290นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
291นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
292นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
293นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
294นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
295นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
296นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
297นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
298   -อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
299นางสาวสุรีพรชัยลาภ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
300นายประดิษฐ์โสมณวัตร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
301นายชัยยุทธอภิวาทนสิริ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
302นายพงศ์พัฒน์รัตนพันธ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาศิลปกรรม
303นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
304นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
305นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
306นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
307นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
308นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
309นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
310นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
311นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
312นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
313นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
314นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
315นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
316นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
317นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
318นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
319Mr.Timothy DanielMcPeters-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบัญชี
320นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
321นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
322นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
323นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
324นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
325นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
326นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
327นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
328นางสาวสายทิพย์จะโนภาษ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
329นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
330นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
331นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
332นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
333นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
334นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
335นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
336นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
337นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
338นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
339นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
340นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
341นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
342นายประวิณกิติกรอรรถ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
343นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
344นางธิติมารจนา158อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
345นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
346นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
347นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
348นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
349นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
350นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
351นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
352นายวชิรวีร์คุณธรรม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
353นายพัฒน์ภูมิแสนศักดิ์UO515อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
354นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
355นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
356นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
357นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
358นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
359นางสาวพิมพิกากุลไทย-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
360นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
361นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
362นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
363นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
364นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
365นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
366นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
367นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
368นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
369นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
370นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
371นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
372นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
373นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมSI.192อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
374นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
375นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
376นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
377นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
378นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
379นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
380นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
381นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
382นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
383ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
384ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
385นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
386นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
387นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
388นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
389นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
390นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
391นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
392นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
393นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
394นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาเคมี
395นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
396นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
397นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
398นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
399นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
400นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
401นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
402นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
403นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
404นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
405นายบำรุงรินทาSI.190อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
406นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
407นายพิชัยศรีมันตะ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
408นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
409นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
410นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
411นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
412นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
413นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
414นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
415นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
416นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
417นายศศิพงศ์ทิพย์รัชดาพร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
418นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
419นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
420นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
421นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
422นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
423นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
424นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
425ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
426นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
427นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
428นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
429นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
430นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
431นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
432นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
433นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
434นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
435นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
436นายณปพนบาทชารี208อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
437นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
438นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
439นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
440นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
441นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
442นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
443นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
444นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
445นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
446นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
447นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
448นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
449นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
450นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
451นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยา
452นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
453นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
454นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
455นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
456นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
457นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
458นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
459นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
460นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
461Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
462นางสาวมณีรัตน์ศรีสวัสดิ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
463นางสาวณัฐธิดาอบภิรมย์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
464นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
465นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
466นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
467นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
468นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
469นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
470นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
471นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
472นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก