banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นางสาวจริญาเชื้อคำเพ็งUO489อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
11นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
20นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
22นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางช่อลดาสัพโสUO465อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
26นางสาวปัญญธาราปญญาอุปถัมภ์UO275อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
27Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
28นางสาววัลนิกาฉลากบาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
29นายสุรัตน์ดวงชาชม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
30นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
31นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
32นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
33นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
34นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
35นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
36นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
37นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
38นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
39นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
40นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
41นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
42นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
43นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
44นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
45นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
46นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
47นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
48นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
49นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
50นายพิทักษ์วงษ์ชาลี-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
51นายอนันต์ปานศุภวัชร-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
52นางถาดทองปานศุภวัชร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
53นางศรีสุดากางทอง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
54นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
55นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
56นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
57นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
58นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
59นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
60นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
61นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
62นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
63นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
64นางสาวปัทมาคัดทะจันทร์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
65นายฉัตรชัยจูมวงศ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
66นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
67นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
68นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
69นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
70นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
71พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
72นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
73นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
74นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
75นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
76นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
77นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
78นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
79นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
80นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
81นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
82นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
83นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
84นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
85นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
86นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
87นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
88นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
89นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
90นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
91นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
92นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
93นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
94นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
95นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
96นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาชีพครู
97นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
98นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
99นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
100นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
101นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
102นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
103นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
104นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
105นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
106นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
107นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
108นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
109นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
110นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
111นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
112Mr.Ronald Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
113นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
114นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
115นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
116นางสาวสุนทรีย์สุรศร057รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
117นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
118นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
119นางครองใจโสมรักษ์UO197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
120นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
121นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
122นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
123นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
124น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
125นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
126นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
127นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
128นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
129นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
130นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
131น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
132ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
133นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
134ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจ-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
135นายศิริชาติศรีวงษา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
136Miss.Michelle Ferran Fiecas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการประมง
137นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
138นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
139นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
140นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
141นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
142นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
143นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
144นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
145นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
146นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
147นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
148นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
149นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
150นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
151นายสุเมธเพียยุระSI.198อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
152นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
153นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
154นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
155นางสาวสุดคะนึงโรจนชีวาคม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
156นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกUO292อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
157Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
158นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
159นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
160นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
161นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
162นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
163นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
164นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
165นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
166นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
167นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
168นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
169นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
170นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
171นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
172นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
173นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
174นายวรวุฒิสร้อยคำ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
175นายมาณพต้นเคน-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
176นายวัชรกุลก้อนกั้น-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
177นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
178นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
179นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
180นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
181นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
182นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
183นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
184นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
185นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
186นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
187นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
188นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
189ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
190นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
191นายธนัทภักดีสุวรรณ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
192นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
193นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
194นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
195นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
196นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
197นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
198นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
199นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
200นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
201นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
202นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
203นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
204นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
205นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
206นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
207นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
208นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
209นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
210นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
211นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
212นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
213นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
214นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
215นางสาวธัญลักษณ์ธรรมศิริUO503อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
216นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
217นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
218นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
219นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
220นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
221นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
222นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
223นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
224นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
225นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
226นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
227นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
228นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
229นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO504อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
230นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
231นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
232Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
233Mr.Rodric W Carkhuf--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
234Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
235Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
236Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
237Miss.LI Yuqi --อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
238Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
239Mr.Kenichi Sato--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาภาษาไทย
240นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
241นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
242นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
243นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
244นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
245นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
246นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
247นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
248นายจักรพงษ์ประครองใจ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
249นางวิจิตราขอนยาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
250นางสุวิมลโฮมวงศ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
251นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
252นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
253นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
254นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
255นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
256นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
257นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
258นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
259นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
260นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
261นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
262นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
263นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
264นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาดนตรี
265นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
266นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
267นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
268นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
269นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์วิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
270นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
271นายยงยศวงศ์แพงสอน-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
272นางสาวรัชฎาพรธิราวรรณ222อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
273นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
274นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
275นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
276นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
277นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
278นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
279นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
280นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
281นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
282นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
283นายสพสันติ์เพชรคำSI.197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
284Mr.Kemal Abdela Kaso--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชานิติศาสตร์
285นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
286นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
287นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
288นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
289นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
290นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
291นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
292นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
293   -อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
294นางสาวสุรีพรชัยลาภ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
295นายประดิษฐ์โสมณวัตร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
296นายชัยยุทธอภิวาทนสิริ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
297นายพงศ์พัฒน์รัตนพันธ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาศิลปกรรม
298นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
299นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
300นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
301นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
302นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
303นายกังสดาลจงคาSI.195อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
304นางสาวคนัมพรเปศรีSI.194อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
305นายรัฐพลฤทธิธรรม126ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
306นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
307นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
308นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
309นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
310นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
311นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
312นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
313นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
314นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
315Mr.Timothy Daniel McPeters--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบัญชี
316นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
317นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
318นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
319นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
320นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
321นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
322นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
323นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
324นางสาวสายทิพย์จะโนภาษ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
325นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
326นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
327นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
328นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
329นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
330นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
331นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์SI.196อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
332นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
333นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
334นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
335นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
336นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
337นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
338นายประวิณกิติกรอรรถ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
339นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
340นางธิติมารจนา158อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
341นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
342นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
343นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
344นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
345นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
346นางนาฎลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
347นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
348นายวชิรวีร์คุณธรรม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
349นายพัฒน์ภูมิแสนศักดิ์UO515อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
350นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
351นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
352นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
353นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
354นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
355นางสาวพิมพิกากุลไทย-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
356นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
357นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
358นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
359นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
360นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
361นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
362นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
363นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
364นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
365นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
366นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
367นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
368นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
369นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมSI.192อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
370นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
371นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
372นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
373นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
374นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
375นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
376นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
377นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
378นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
379ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
380ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
381นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
382นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
383นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
384นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
385นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัย 
386นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
387นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
388นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
389นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
390นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาเคมี
391นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
392นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
393นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
394นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
395นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
396นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
397นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
398นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
399นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
400นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
401นายพิชัยศรีมันตะ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
402นางสาวณีรนุชวรไธสง104ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
403นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
404นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
405นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
406นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
407นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
408นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
409นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
410นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
411นายศศิพงศ์ทิพย์รัชดาพร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
412นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
413นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
414นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
415นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
416นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
417นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
418นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
419นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
420ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
421นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
422นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
423นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
424นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
425นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
426นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
427นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
428นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
429นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
430นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
431นายณปพนบาทชารี208อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
432นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
433นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
434นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
435นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
436นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
437นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
438นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
439นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
440นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
441นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
442นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
443นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
444นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
445นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
446นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยา
447นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
448นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
449นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
450นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
451นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
452นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
453นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
454นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
455นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
456Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
457นางสาวมณีรัตน์ศรีสวัสดิ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
458นางสาวณัฐธิดาอบภิรมย์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
459นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
460นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
461นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
462นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
463นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
464นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
465นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
466นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก