banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรระดับการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
5นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
6นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
7นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
8นางสาวจริญาต้นสาUO489อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
9นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
10นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
11นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
12นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
13นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
14นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
15นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
16นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
17นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
18นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
19นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
20นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
21นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
22นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
23นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
24นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
25นางสาวปัญญาธาราปญญาอุปถัมภ์UO275อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
26Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
27นายสุรัตน์ดวงชาชม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
28นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
29นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
30นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
31นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
32นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
33นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
34นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
35นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
36นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
37นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
38นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
39นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
40นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
41นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
42นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
43นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
44นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
45นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
46นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
47นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
48นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
49นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
50นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
51นางศรีสุดากางทอง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
52นางสาวแจ่มจันทร์สุวรรณรงค์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
53นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
54นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
55นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
56นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
57นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
58นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
59นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
60นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
61นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
62นางสาวปัทมาคัดทะจันทร์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
63นายฉัตรชัยจูมวงศ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
64นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
65นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
66นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
67นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
68นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
69นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
70พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
71นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
72นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
73นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
74นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
75นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
76นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
77นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
78นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
79นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
80นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
81นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
82นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
83นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
84นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
85นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
86นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
87นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
88นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
89นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
90นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
91นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
92นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
93นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
94นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
95นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
96นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
97นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
98นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาชีพครู
99นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
100นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
101นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
102นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
103นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
104นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
105นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
106นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
107นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
108นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
109นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
110นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
111นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
112นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
113นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
114Mr.Ronald Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
115นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
116นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
117นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
118นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
119นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
120นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
121นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
122นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
123นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
124นายศิริชาติศรีวงษา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
125นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
126นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
127น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
128นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
129นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
130นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
131นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
132ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
133นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
134นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
135น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
136ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
137นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
138Miss.Michelle Ferran Fiecas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการประมง
139นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
140นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
141นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
142นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
143นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
144นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
145นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
146นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
147นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
148นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
149นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
150นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
151นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
152นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
153นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
154นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
155นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
156นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
157นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกSI.193อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
158นางสาวสุดคะนึงโรจนชีวาคม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
159Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
160นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
161นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
162นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
163นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
164นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
165นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
166นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
167นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
168นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
169นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
170นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
171นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
172นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
173นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
174นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
175นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
176นายวรวุฒิสร้อยคำ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
177นายมาณพต้นเคน-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
178นายวัชรกุลก้อนกั้น-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
179นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
180นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
181นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
182นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
183นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
184นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
185นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
186นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
187นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
188นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
189นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
190นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
191ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
192นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
193นายธนัทภักดีสุวรรณ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
194นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
195นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
196นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
197นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
198นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
199นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
200นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
201นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
202นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
203นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
204นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
205นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
206นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
207นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
208นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
209นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
210นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
211นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
212นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
213นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
214นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
215นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
216นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
217นางสาวธัญลักษณ์ธรรมศิริUO503อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
218นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
219นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
220นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
221นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
222นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
223นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
224นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
225นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
226นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
227นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
228นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
229นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
230นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
231นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
232Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
233Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
234Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
235Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
236Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
237Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
238Mr.KenichiSato -อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาภาษาไทย
239นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
240นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
241นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
242นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
243นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
244นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
245นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
246นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
247นายจักรพงษ์ประครองใจ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
248นางวิจิตราขอนยาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
249นางสุวิมลโฮมวงศ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
250นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
251นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
252นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
253นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
254นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
255นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
256นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
257นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
258นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
259นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
260นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
261นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
262นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
263นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาดนตรี
264นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
265นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
266นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
267นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
268นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
269นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
270นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
271นางสาวรัชฎาพรธิราวรรณ222อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
272นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
273นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
274นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
275นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
276นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
277นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
278นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
279นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
280นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
281นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
282นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
283Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชานิติศาสตร์
284นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
285นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
286นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
287นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
288นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
289นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
290นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
291นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
292   -อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
293นางสาวสุรีพรชัยลาภ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
294นายประดิษฐ์โสมณวัตร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
295นายชัยยุทธอภิวาทนสิริ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
296นายพงศ์พัฒน์รัตนพันธ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาศิลปกรรม
297นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
298นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
299นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
300นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
301นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
302นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
303นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
304นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
305นายสมชายพรหมโคตร-อาจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
306นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
307นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
308นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
309นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
310นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
311นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
312นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
313นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
314นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
315นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
316นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
317Mr.Timothy DanielMcPeters-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบัญชี
318นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
319นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
320นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
321นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
322นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
323นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
324นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
325นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
326นางสาวสายทิพย์จะโนภาษ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
327นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
328นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
329นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
330นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
331นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
332นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
333นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
334นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
335นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
336นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
337นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
338นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
339นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
340นายประวิณกิติกรอรรถ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
341นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
342นางธิติมารจนา158อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
343นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
344นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
345นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
346นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
347นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
348นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
349นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
350นายวชิรวีร์คุณธรรม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)วิชาการอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
351นายพัฒน์ภูมิแสนศักดิ์UO515อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
352นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
353นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
354นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
355นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
356นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
357นางสาวพิมพิกากุลไทย-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
358นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
359นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
360นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
361นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
362นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
363นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
364นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
365นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
366นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
367นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
368นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
369นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
370นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
371นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมSI.192อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
372นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
373นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
374นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
375นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
376นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
377นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
378นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
379นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
380นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
381ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
382ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
383นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
384นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
385นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
386นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
387นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
388นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
389นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
390นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
391นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
392นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
393นายสุวิชษมาพิสุทธิ์-อาจารย์ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาเอก
       สาขาวิชาเคมี
394นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
395นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
396นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
397นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
398นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
399นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
400นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
401นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
402นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
403นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
404นายบำรุงรินทาSI.190อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
405นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
406นายพิชัยศรีมันตะ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
407นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
408นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
409นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
410นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
411นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
412นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
413นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
414นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
415นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
416นายศศิพงศ์ทิพย์รัชดาพร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)-อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาโท
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
417นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
418นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
419นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
420นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
421นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
422นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
423นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
424ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
425นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
426นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
427นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
428นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
429นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
430นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
431นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
432นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
433นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
434นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
435นายณปพนบาทชารี208อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
436นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
437นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
438นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
439นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาตรี
440นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
441นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
442นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
443นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
444นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
445นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
446นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
447นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
448นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
449นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
450นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
       สาขาวิชาชีววิทยา
451นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
452นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาเอก
453นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
454นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
455นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
456นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
457นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
458นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
459นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
460Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาตรี
461นางสาวมณีรัตน์ศรีสวัสดิ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
462นางสาวณัฐธิดาอบภิรมย์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) อาจารย์พิเศษรายชั่วโมงปริญญาตรี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
463นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
464นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปริญญาเอก
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
465นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโท
466นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาโท
467นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
468นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
469นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
470นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก
471นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอก