banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางสาวสุภาพรศิริขันธ์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลGO014นักจัดการงานทั่วไปพนักงานราชการ
4นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวศุภลักษณ์เดชอุดมUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์CW004ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสุพัตราสุคนธชาติGO017เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลพนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางอริญชยาพรผาจวงGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตCW282ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
32นายเกรียงไกรมูลสาระCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรCW268นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
34นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมCW269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
37นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นางสาวปภัสศรสาริศรีCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
41นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
42นายฤทธิไกรสุทธิGO022นักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
43นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
44นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
47นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์CW358นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW015ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
49นางสาวปภัสสรบุทาCW347นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
50นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลGO025นักประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
51นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
52นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
53นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
54นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายแสงเพชรตันปานCW268ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายศราวุฒิวังสุริCW357ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นายนครกลมเกลียวCW024ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
58นายกิตติภัทรฝ่ายเทศCW284ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
59นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชCW187ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
60นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
61นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
62นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
63นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
64นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
65นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
66นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
67นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
68นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นางวารีศรีโยธาCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
108นายอรรถพรจักรพิมพ์ED049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
109นางสาววราพรกงลีมาED051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
110นางสุภาพรประพันธ์ED058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
111นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
112นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
113นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
114นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
115นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายแดงพูนสุขCW035พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
127นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
128นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
129นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
130นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
131นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติGO013นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
132นายพงศกรหาแก้วGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
133นางสาวธิดารัตน์อุปชัยCW072นักตรวจสอบภายในลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
134นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
142นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
143นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
144นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
154นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนCW030เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
156นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วGO012วิศวกรโยธาพนักงานราชการ
157นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
158นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
159นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
160นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายบัญชาพรหมดาCW077ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายจิรกิจแสนพงศ์CW326วิศวกรโยธาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
163นายคำศรีทองรี004ช่างประปา ช 3ลูกจ้างประจำ
164นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
165นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
166นายดุษดีผาจวงCW072ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
167นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
170นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
171นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
172นางสาววนิดาถาปันแก้วUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
173นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
174นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
175นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
176นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวพิมพรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186นางสาวพิศมัยอินทรสิทธิ์UO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
187นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
188นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาCW353นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
189นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
190นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
191นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
192นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
193นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
194นางสาวภาวิณีสีมาGO029ครูการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
195นายธีรยุทธสาแดงCW366เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นางสาวอรศิริไชยเทพCW350เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
197นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
198นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
199นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
200นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
201นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นายบัณฑิตศิริวัฒน์CW292ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
206นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
207นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
208นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
209นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
210นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
211นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
212นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
213นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศGO010นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
214นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
215นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
216นางสาวศันสนีย์สุดทองCW079นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
217นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
218นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
219นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
220นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
221นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
222นายสายัณห์พ่อครวงค์GO016นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
223นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
224นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
225นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
226นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติCW086นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
227นางสาวศิวารัตน์ตรีทศGO002นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
228นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
229นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
230นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
231นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
232นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
233นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
234นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
235นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
236นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
237นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
238นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
239นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
240นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
241นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
242นายประยูรบุญใช้023ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
243นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
244นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
245นายรักทรัพย์แสนสำแดง020ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
246นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
247นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
248นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
250นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
251นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
252นางสาวเพ็ญพรรษาปกาสิทธิ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
253นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
254นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
255นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
261นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
262นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
263นายสุริยะประทุมรัตน์SI.131อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
264นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
265นางอนงลักษณ์หนูหมอกSI.138อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
266Mr.UlrichLindman-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
267นายกิตติกรรักษาพลSI.123อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
268นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
269นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
270นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
271นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
272นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
273นายธนาเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
274นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
275นางสุชาดาบุบผา095อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
276นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
278นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
280นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
281นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
282นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
283นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
284พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
285นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
286นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
287นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
288นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
289นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
290นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
291นางสมศรีทองนุช045รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
292นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
293นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
294นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
295นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
296นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
297นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
298นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
299นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร024รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
301นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
302นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
303นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
304นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
305นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
306นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
307นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
308นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
309นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
310นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
311นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาCW100ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
312นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
313นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
314นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
315นางสาวกานดาภรคัณทักษ์CW097ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
316นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
317นายสุรชาติเทียนกล่ำ063ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
318นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
319นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
320นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
321นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
322นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
323นางอังคณาเทียนกล่ำSI.133ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
324นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
325นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
326น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
327นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
328นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
334นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นายกัมปนาทวงค์เครือสอนSI.136อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
336นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
337นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
340นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
341นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
342นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
343นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
344นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
345นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
346นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
347นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
349นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
350นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
351นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
352นางสาวขวัญแขพลวัลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
353นางสาวภรภัทรไชยสมบัติSI.150อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
354นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์SI.144อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
355นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
356นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
357นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
358นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
359นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
360นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
361นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน อาคารปฏิบัติวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
362นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
363นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
364นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
365นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
366นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
367นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
368นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
369นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
370นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
372นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
373นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
379นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
381นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าSI.142อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
382นายวัชรกุลก้อนกั้นSI.028อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
383นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
384นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
385นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
386นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
387นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
388นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
392นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394นายรชตบุณยะยุตUO169อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
395ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
396นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
397นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
398นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
399นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
400นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
401นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
402นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
403นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
404นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
405นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
410นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
411นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
412นายสาครอินทะชัยSI.141อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
413นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพCW226พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
414นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยSI.143อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
415นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
416นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
417Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
418นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
419นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
420นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
421นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
423นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
424นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
425นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
426นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
427นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
428นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
430นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
431นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
432นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
436นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
437นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
438นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
439นายพงศธรภาวะบุตรSI.152อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
440นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
441Mr.Harry VictorBruder-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
442Mr.Carl David Bowers-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
443Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
444Mr.Steven George Keys-51อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
445Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
446Mr.KenichiSato -อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
447Mr.Cesar Thomas Veloso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
448Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
449นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
450นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
453นายดนัยชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
455นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
456นางสาววิไลวรรณอุดหนุนCW295ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
457นางวิจิตราขอนยางSI.056ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
458นางสุวิมลโฮมวงศ์SI.057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
459นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460นางภาวิณีแสนชนม์132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
461นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
462นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
463นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
464นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
465นางสาวเดือนเพ็ญหัสขันธ์CW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
466นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
467นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
468นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
469นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
472นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาดนตรี
473นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
474นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
477นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
478นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
479นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
480นางสาววันนพรสิทธิสารSI.137อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
481นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
482นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
483นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
485นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
488นางสาวเชาวณาไข่แก้วSI.134อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
489นางสาววรรณพรหันไชยุงวาSI.156อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
490นายลำครองสิทธิ์คำสงค์SI.127อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
491นางสาวกิติมาขุนทองSI.128อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
492นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
493นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
494นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
495นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
496นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
497นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
498นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
499นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาศิลปกรรม
500นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
501นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
502นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
503นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
505นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
506นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
507นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นางสาวน้ำฝนหาวังCW219ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
510นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
511นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมCW218นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะฯ
512นางสาวกฤษณาสายมาลัยUO212บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
513นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
514นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
515นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
516นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
517นายพุฑฒจักรสิทธิUO179อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
518นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
519นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
520นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
521นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
523นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
524นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
525นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
526นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสาวสุวิมลโพธิ์บุญวงษ์UO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
531นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
532นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวศศิภาชวพันธุ์CW308นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
534นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
535นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
536นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
537นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
538นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
539นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
540นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
543นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
545นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
547นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
549นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
550นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
552นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
556นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
557นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
558นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
564นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
565นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
566นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
567นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
568นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
569นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
573นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีSI.153อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
574นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
575นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
576นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
577นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
579นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
580นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
581นางสาวชัญญานุชพลธรรมSI.155อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
582นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาSI.154อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
583Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
584นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
585นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
586นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
587นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
588นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
589นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
590นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
591นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
592นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
593นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
594นายวีระยุทธ์คำปานCW373นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
595นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
596นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
597นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
598นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
599นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
600นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
601ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
603นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
604นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
605นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
606นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
607นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
608นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
609นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
610นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
611นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
612นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
613นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
614นายปัญญามหาชัย185อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
615นายอุปถัมภ์โพธิกนิษฐ์189อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
618นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
619นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
620นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
621นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
624นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
625นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
626นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
627นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
630นางสาววิศัยพรหมเทพ188ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
631นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
632นายอนันต์ปานศุภวัชร178รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
633นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
634นายอรุณวงศ์จรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
638นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
639นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
640นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
641นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
642นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
643นายทรงพลประโยชน์มีSI.151อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
644นายประวิทย์อ่วงอารีย์SI.147อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
645นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
646นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
647นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
648นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
649นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
650นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
651นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
652นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
653นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
654นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
655นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
656นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
658นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
659นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
660นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
661นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
662นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
663ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
664นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
665นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
666นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
667นางสาววัลภาพ่อชมภูCW213ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
668Mr.William ClydeNixon-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
669นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
670นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
671นางณิชานันท์กุตระแสงGO021นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
672นางสาวกนกวรรณวรดงGO026นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
673นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
674นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
675นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นายชาญชัยมาตกลางCW149พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
677นางสาวนิรันตรีทวีโคตรCW152พนักงานห้องปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
678นายธวัชชัยพันธุกางCW151พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
679นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
680นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
681นายเทพกรลีลาแต้มCW260ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
682นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
683นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
684นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
685นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
686นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
687นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
688นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
691นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
692นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
693นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
694นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
695นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
696นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นางวลัยลักษณ์ภูทองกรมUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
702นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
703นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
704นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
705นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
706นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
708นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
709นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
710นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
711นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
712นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
713นางสาวกนกพรนวลอึ่งCW138ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
714นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
715ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศCW140ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
716นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
717นางสาวภารณีอินทร์เล็กGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
718นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
719นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
720นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
721นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
722นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรCW216นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
723นางอรทัยไชยหงษ์CW141ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
724Mr.Le Duc Quang-CW270นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
725Miss.Nguyen Anh Chi--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
726Miss.Liang Chengmei--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
727Mr.BOUNTHIEMPHILAVANH-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
728นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำGO005นักวิจัยพนักงานราชการ
729นางสาวทับทิมบรรจงค์UO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
730นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
731นางสาวนิพาพรสมศรีสุขUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
732นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
733นางสาวอัสฉรานามไธสงGO004นักวิจัยพนักงานราชการ
734นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณGO024นักวิจัยพนักงานราชการ
735นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
736นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
737นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
738นายธีรวุฒิสำเภาGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
739นายครรชิตสิงห์สุขCW279นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
740นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขCW281ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
741นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
742นายหรรษกรวรรธนะสารCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
743นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
744นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
745นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
746นายประไพศรีสมัยCW180ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
747นางสาวนงพะงาบุรวงค์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
748นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
749นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
750นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
751นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรGO007บรรณารักษ์พนักงานราชการ
752นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
753นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
754นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
755นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
756นางลำดวนกุลยณีย์CW167ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
757นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
758นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
759นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นายภควัตชัยวินิจCW161ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
762นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
763นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายCW165ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
764นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
765นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
766นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
767นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
768นายคณินงามมานะCW300นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
769นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนCW178นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
770นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์CW174นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
771นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
772นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
773นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
774นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
775นายธีระยุทธโคธิเวทย์CW249นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
776นายอลงกรณ์ศรีสุขCW298นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
777นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
778นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
779นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาGO003นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
780นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
781จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
782นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
783นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
784นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
785นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
786นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
787นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
788นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
789นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
790นางสาวมยุราบุญเทียมCW191ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
791นางสาวเพชรสุดานนทะศรีCW245นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานส่งเสริมวิชาการ
792นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
793นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW194นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
794นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
795นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
796นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
797นายวิรัทธิ์ฤทธิธรรมCW307เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
798นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
799นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
800นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
801นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
802นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
803นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
804นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์CW232นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
805นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
806นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรCW206นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
807นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
808นางสาวบังอรอินทร์ลีCW229นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
809นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
810นายสาธิตสีหาราชCW200นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
811นายธีรเดชจันทามีCW205นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
812นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์CW291นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
813นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
814นางสาวชุลีพรลาภจิตรCW236นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
815นางสาวสุกัญญารัตน์เดือนขาวCW355นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
816นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
817นางสาวมาลีรัตน์ไขประภายUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
818นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
819นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วCW333นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
820นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
821นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน