banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
21นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
22นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
23นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
24นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
25นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
32นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
33นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
36นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
37นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
38นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
42นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
43นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
44นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
45นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
46นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
47นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
48นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
49นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
50นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
51นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409เจ้าพนักงานพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
52นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
53นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
54นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
55นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
56นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
59นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
60นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
61นายแสงเพชรตันปานCW286ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
62นายวิษณุกลมเกลียวCW410เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
63นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
64นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
65นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
66นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
67นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
68นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
69นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
70นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
71นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
72นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายพินิจจำปาCW394คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายอวิรุทธ์ไขสีดาED068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
118นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญED077คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
119นายสมโภชผงสินสุED070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
120นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
121นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
122นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
123นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
124นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นายอดิศักดิ์พิมกร-พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์-พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
137นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
138นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
139นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
140นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
141นางสาวธิดารัตน์อุปชัยGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
142นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
143นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
144นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
164นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
165นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
166นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
167นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
168นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
169นายจิรกิจแสนพงศ์UO142วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
170นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
171นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
172นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
173นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
174นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
175นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
176นายดิษพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
187นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
188นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
189นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
190นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
191นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
192นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
193นางสาวอัจฉราถาบุตรUO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
194นายวัชรกรณ์ฉายพลSI.178อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
195นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นายพิมุขอินทรสูตSI.170อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
198นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้SI.171อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
199นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
200นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่SI.186อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
201นางสาวอสอฤดีผดุงกิจSI.179อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นางพิศมัยพานาดาCW397คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
205นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
206นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
207นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
208นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
209นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
210นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
211นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
212นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
213นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
214นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
215นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
216นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
217นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
218นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
219นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
220นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
221นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
222นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
223นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
224นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
225นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
226นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
227นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
228นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
229นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
230นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
231นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
232นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
233นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
234นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
235นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
236นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
237นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
238นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
239นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
240นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
241นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
242นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
243นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
244นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
245นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
246นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
247นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
248นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
249นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
250นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
251นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
252นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
253นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
254นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
255นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
256นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
257นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
258นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
259นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
260นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
261นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
262นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
263นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
264นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
265นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
266นางสาวสรชาผูกพันธ์-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
267นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
268นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
269นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
270นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
271นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
272นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
273นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
274นางสาวเพ็ญผกาหนองนาUO447อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
275นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
276นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
277นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
278นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
279นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
280นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
281นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
282นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีSI.177อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
283นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
284นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
285นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
286นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
287นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
288นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
289นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
290นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
291นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
292นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
293นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
294นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
295นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
296นายปฏิญญาแพงพุยCW406นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
297นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
298นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
299นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
300นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
301นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
302นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
303นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
304นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
305นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
306นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
307นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
308นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
309นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
310นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
311นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
312นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
313นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
314นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
315นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
316นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
317นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
318นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
319นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
320นางพูนสินประคำมินทร์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
322นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
323นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
324นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
325นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ฟิสิกส์
326นางสาวประภาวรรณทองศรี-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
327นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากร-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
328นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
334นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
340นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์SI.160อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
341Mr.UlrichLindman-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
342นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
343นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
344นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
345นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
346นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
347นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
348นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
349นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
350นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
351นางสาวกานดาภรคัณทักษ์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
352นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
353นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
354นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
355นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
356นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
357นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
358นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
359นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
360นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
361นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
362นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
363นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
364นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
365น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
366นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
367นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
369นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
370นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
373นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการประมง
378นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
379นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
381นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
382นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
383นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
384นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
385นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
386นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
387นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
388นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
389นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
392นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
395นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
396นางขวัญแขทรงอภิวัฒน์กุลUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
397นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
398นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
399นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
400นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
401นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
402นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
403นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
404นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
405นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
406นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
407นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
408นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
409นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
410นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
411นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
412นายเธียรรัตน์ฦาชา-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
413นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
414นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
415นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
416นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
417นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
418นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
419นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
420นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
421นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
423นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
424นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
425นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
426นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
427นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
428นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
430นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
431นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
436นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
437นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
438ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
439นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
440นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
441นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
442นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
443นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
444นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
445นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
446นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
447นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรี-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
448นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
449นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
450นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
453นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
455นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
456นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
457นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
458นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
459นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
460นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
461นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
462นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
463นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
464นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
465นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
466นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
467นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
468นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
469นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
470นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
471นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
472นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
473นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
474นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
477นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
478นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
479นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
480นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
481นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
482นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
483นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
485นางสาวศิริพรบุญโนนแต้-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
486นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
487นางสาววิภาวีบัวผันSI.172อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
488Mr.Carl David Bowers-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
489Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
490Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
491Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
492Mr.Paul King--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
493Mr.KenichiSato -อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
494Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
495นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
496นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
497นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
498นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
499นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
500นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
502นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
503นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์SI.180อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
504นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
505นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
506นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
507นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
508นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นางสาวจิตตราภูนาศรีCW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
512นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
513นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
514นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
515นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
516นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
517นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
518นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
519นางสาวสุกัญญาจันชะล้ำCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
520นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
521นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
522นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
523นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
524นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
525นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
526นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
528นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
529นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
531นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
532นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
533นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
534นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
535นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
536นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
537นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
539Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
540นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
541นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
542นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
543นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
544นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
545นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
546นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
547นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
549นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
550นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
551นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
552นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
553นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
556นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
557นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
558นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
560นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO212เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
561นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
562นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
563นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
564นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
565นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
566นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
567นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
568นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
569นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
572นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
573นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
574นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
575นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
576นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
577นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
578นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
579นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
580นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
581นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
582นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
583นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
584นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
585นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
586นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
587นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
588นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
589นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
590นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
591นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
592นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
593นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
594นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
595นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
596นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
597นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
598นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
600นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
601นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
602นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
603นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
606นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
607นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
608นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
609นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
610นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
611นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
612นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
613นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
614นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
615นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
618นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
619นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
624นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
625นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
626นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
627นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
628นางสาวชัญญานุชพลธรรมUO314อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
629นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
630นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
634นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
635นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
636นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
637นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
638นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
639นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
640นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
641นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
642นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
643นายโสภัชย์วรวิวัฒน์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
644นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
645นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
646นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
647นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
648นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
649นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
650ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
651นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
652นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
653นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นายหรรษกรวรรธนะสาร-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
656นายอาธรณ์วรอัด-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
657นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
658นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
660นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
662นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
663นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
664นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
665นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
666นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
667นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
668นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
669นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
670นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
671นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
672นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
674นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
675นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
676นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
677นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
678นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
679นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
680นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
681นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
682นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
683นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
684นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
685นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
686นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
687นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
688นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
691นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
692นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
693ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
694นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
697นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
698นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
699นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
700นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
701นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
702นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
703นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
704นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
705นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
706นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
707นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
708นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
709นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
710นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
711นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
712นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
713นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
714นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
715นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
716นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
717นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
718นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
719นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
720นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
721นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
722นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
723นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
724นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
725นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
726นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
727นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
728นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
729นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
730นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
731นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
732นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
733นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
734นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
735นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยา
738นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
739นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
740นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
741นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
742นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
743นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
744นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
745นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
748นายสุวิชษมาพิสุทธิ์SI.181อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
749นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
750นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
751นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
752นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
753นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
754นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
755นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
756นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
757นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
758นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
759นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
760นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
761ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
762นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
763นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
764นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
765นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
766นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
767นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
768นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
769นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
770นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
771นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
772นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
773นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
774นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
775นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
776Mr.Allen Lawrence Barnes--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
777Mr.Stephen Walter Barnes--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
778Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
779Mr.Le Duc Quang--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
780Miss.Liang Chengmei--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
781Mr.Steven George Keys-51อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
782Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
783Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
784นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
785นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
786นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
787นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
788นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
789นายพงศกรทองพันธ์ุUO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
790นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
791นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
792นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
793นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
794นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
795นายครรชิตสิงห์สุขGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
796นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
797นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
798นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
799นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
800นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
801นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
802นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
803นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
804นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
805นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
806นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
807นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
808นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
809นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
810นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
811นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
812นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
813นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
814นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
815นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
816นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
817นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
818นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
819นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
820นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
821นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
822นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
823นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
824นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
825นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
826นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
827นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
828นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
829นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
830นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
831นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
832นายอลงกรณ์ศรีสุขUO406นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
833นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
834นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
835นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
836นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
837นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
838นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
839นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
840จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
841นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
842นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
843นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
844นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
845นางสาวมยุราบุญเทียมUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
846นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
847นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
848นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
849นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
850นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
851นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาGO003นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
852นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
853นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
854นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
855นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
856นางสาวบังอรอินทร์ลีUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
857นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
858นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
859นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
860นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
861นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
862นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
863นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
864นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
865นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
866นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
867นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
868นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
869นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
870นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
871นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
872นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
873นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
874นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน