banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
21นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
22นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
23นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
24นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
25นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
32นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
33นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
36นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
37นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
38นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
42นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
43นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
44นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
45นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
46นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
47นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
48นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
49นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
50นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
51นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409เจ้าพนักงานพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
52นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
53นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
54นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
55นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
56นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
59นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
60นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
61นายแสงเพชรตันปานCW286ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
62นายวิษณุกลมเกลียวCW410เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
63นายสันติอุทุมทองCW 286ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
64นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
65นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
66นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
67นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
68นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
69นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
70นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
71นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
72นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
73นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นายพินิจจำปาCW394คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์ED 069คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
119นายอวิรุทธ์ไขสีดาED068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
120นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญED077คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
121นายสมโภชผงสินสุED070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
122นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
123นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
124นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
125นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
126นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
139นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
140นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
141นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
142นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
143นางสาวธิดารัตน์อุปชัยGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
144นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
145นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
146นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
164นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
165นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
166นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
167นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
168นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
169นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
170นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
171นายจิรกิจแสนพงศ์UO142วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
172นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
173นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
174นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
175นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
176นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
177นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
178นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นายวัชรกรณ์ฉายพล-อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
185นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
187นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
188นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
189นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
190นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
191นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
192นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
193นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
194นางสาวอสอฤดีผดุงกิจ-อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
195นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
196นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
197นางสาวอัจฉราถาบุตรUO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
198นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
199นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
200นายพิมุขอินทรสูตSI.170อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
201นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้SI.171อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่SI.186อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นางพิศมัยพานาดาCW397คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
206นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
207นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
208นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
209นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
210นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
211นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
212นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
213นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
214นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
215นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
216นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
217นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
218นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
219นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
220นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
221นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
222นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
223นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
224นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
225นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
226นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
227นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
228นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
229นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
230นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
231นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
232นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
233นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
234นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
235นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
236นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
237นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
238นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
239นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
240นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
241นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
242นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
243นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
244นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
245นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
246นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
247นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
248นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
250นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
251นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
252นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
253นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
254นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
255นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
256นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
257นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
258นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
259นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
260นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
261นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
262นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
263นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
264นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
265นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
266นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
267นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
268นางสาวสรชาผูกพันธ์-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
269นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
270นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
271นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
272นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
273นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
274นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
275นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
276นางสาวเพ็ญผกาหนองนาUO447อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
278นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
279นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
280นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
281นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
282นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
283นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
284นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีSI.177อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
285นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
286นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
287นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
288นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
289นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
290นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
291นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
293นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
294นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
295นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
296นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
297นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
298นายปฏิญญาแพงพุยCW406นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
299นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
301นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
302นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
303นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
304นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
305นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
306นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
308นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
309นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
310นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
311นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
312นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
313นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
314นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
315นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
316นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
317นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
318นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
319นายเอกลักษณ์เพียสา-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
320นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
322นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
323นางพูนสินประคำมินทร์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
324นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
325นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
326นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
327นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
328นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ฟิสิกส์
329นางสาวประภาวรรณทองศรี-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากร-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
331นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
334นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
337นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
340นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
341นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
342นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
343นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์SI.160อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
344Mr.UlrichLindman-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
345นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
346นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
347นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
348นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
349นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
350นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
351นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
352นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
353นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
354นางสาวกานดาภรคัณทักษ์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
355นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
356นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
357นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
358นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
359นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
360นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
361นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
362นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
363นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
364นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
365นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
366นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
367นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
368น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
369นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
370นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
373นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
379ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการประมง
381นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
382นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
383นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
384นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
385นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
388นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
389นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
390นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
391นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
392นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
395นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
396นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
397นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
398นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
399นางขวัญแขทรงอภิวัฒน์กุลUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
400นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
401นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
402นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
403นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
404นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
405นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
406นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
407นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
408นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
409นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
410นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
411นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
412นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
413นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
414นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
415นายเธียรรัตน์ฦาชา-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
416นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
417นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
418นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
419นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
420นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
421นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
423นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
424นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
425นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
426นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
427นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
428นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
430นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
431นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
432นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
433นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
434นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
436นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
437นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
438นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
439นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
440นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
441ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
442นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
443นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
444นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
445นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
446นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
447นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
448นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
449นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
450นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรี-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
453นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
455นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
456นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
457นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
458นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
459นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
460นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
461นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
462นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
463นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
464นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
465นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
466นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
467นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
468นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
469นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
470นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
471นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
472นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
473นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
474นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
477นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
478นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
479นางสาวศิริพรบุญโนนแต้UO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
480นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
481นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
482นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
483นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
485นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
489นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
490นางสาววิภาวีบัวผันSI.172อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
491Mr.Carl David Bowers-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
492Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
493Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
494Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
495Mr.Paul King--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
496Mr.KenichiSato -อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
497Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
498นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
499นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
500นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
501นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
502นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
503นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
505นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
506นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์SI.180อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
507นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
508นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
509นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
510นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
511นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
512นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
513นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
514นางสาวจิตตราภูนาศรีCW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
515นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
516นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
517นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
518นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
519นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
520นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
521นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวสุกัญญาจันชะล้ำCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
523นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
524นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
525นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
526นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
527นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
531นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
532นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
534นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
535นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
536นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
537นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
542Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
543นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
545นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
547นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
549นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
550นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
552นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
553นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
554นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
555นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
556นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
557นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
558นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
563นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO212บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
564นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
565นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
566นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
567นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
568นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
569นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
570นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
571นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
573นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
574นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
575นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
576นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
577นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
578นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
579นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
580นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
581นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
582นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
583นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
584นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
585นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
586นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
587นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
588นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
589นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
590นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
591นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
592นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
593นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
594นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
595นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
596นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
597นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
598นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
600นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
601นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
603นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
609นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
610นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
611นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
612นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
613นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
614นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
615นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
616นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
617นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
618นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
619นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
620นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
622นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
624นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
625นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
626นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
627นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
630นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นางสาวชัญญานุชพลธรรมUO314อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
637นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
638นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
639นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
640นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
641นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
642นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
643นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
644นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
645นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
646นายโสภัชย์วรวิวัฒน์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
647นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
648นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
649นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
650นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
651นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
652นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
653ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
656นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
658นายหรรษกรวรรธนะสาร-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นายอาธรณ์วรอัด-อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
662นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
663นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
664นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
665นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
666นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
667นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
668นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
669นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
670นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
671นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
672นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
674นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
677นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
678นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
679นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
681นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
682นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
683นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
684นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
685นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
686นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
687นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
688นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
691นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
692นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
693นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
694นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
696ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
700นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
701นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
702นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
703นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
704นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
705นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
708นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
709นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
710นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
711นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
712นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
713นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
714นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
715นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
716นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
717นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
718นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
719นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
720นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
721นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
722นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
723นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
724นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
725นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
726นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
727นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
728นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
729นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
730นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
731นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
732นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
733นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
734นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
735นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
738นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
739นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
740นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยา
741นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
742นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
743นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
744นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
745นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
749นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
750นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
751นายสุวิชษมาพิสุทธิ์SI.181อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
752นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
753นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
754นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
755นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
756นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
757นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
758นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
761นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
762นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
763นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
764ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
765นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
766นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
767นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
768นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
769นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
770นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
771นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
772นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
773นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
774นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
775นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
776นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
777นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
778นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
779Mr.Allen Lawrence Barnes--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
780Mr.Stephen Walter Barnes--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
781Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
782Mr.Le Duc Quang--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
783Miss.Liang Chengmei--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
784Mr.Steven George Keys-51อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
785Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
786Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
787นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
788นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
789นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
790นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
791นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
792นายพงศกรทองพันธ์ุUO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
793นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
794นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
795นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
796นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
797นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
798นายครรชิตสิงห์สุขGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
799นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
800นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
801นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
802นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
803นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
804นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
805นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
806นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
807นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
808นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
809นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
810นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
811นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
812นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
813นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
814นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
815นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
816นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
817นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
818นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
819นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
820นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
821นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
822นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
823นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
824นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
825นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
826นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
827นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
828นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
829นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
830นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
831นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
832นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
833นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
834นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
835นายอลงกรณ์ศรีสุขUO406นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
836นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
837นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
838นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
839นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
840นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
841นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
842นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
843จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
844นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
845นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
846นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
847นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
848นางสาวมยุราบุญเทียมUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
849นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
850นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
851นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
852นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
853นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
854นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาGO003นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
855นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
856นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
857นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
858นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
859นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
860นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
861นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
862นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
863นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
864นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
865นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
866นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
867นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
868นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
869นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการการศึกษา
870นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
871นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
872นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
873นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
874นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
875นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
876นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
877นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน