banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางสาวสุภาพรศิริขันธ์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลGO014นักจัดการงานทั่วไปพนักงานราชการ
4นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวศุภลักษณ์เดชอุดมUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์CW004ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสุพัตราสุคนธชาติGO017เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลพนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางอริญชยาพรผาจวงGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตCW282ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
32นายเกรียงไกรมูลสาระCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรCW268นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
34นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมCW269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
37นางสาวปภัสศรสาริศรีCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
40นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
41นายฤทธิไกรสุทธิGO022นักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
42นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
43นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
44นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์CW358นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
47นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW015ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางสาวปภัสสรบุทาCW347นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
49นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลGO025นักประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
50นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
51นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
52นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
53นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
54นายแสงเพชรตันปานCW268ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายศราวุฒิวังสุริCW357ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายนครกลมเกลียวCW024ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศCW284ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชCW187ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
59นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
60นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
61นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
62นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
63นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3 (ดูแลพื้นที่บริเวณหน้าอาคารพวงแสด อาคารแสงจันทร์)ลูกจ้างประจำ
64นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
65นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
66นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
67นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
68นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณศูนย์ภาษาและสำนักวิทยบริการ)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นายแดงพูนสุขCW035พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน อาคาร 10 ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน หอประชุมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน อาคาร 1ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน ดูแลชั้น 1 อาคารโรงอาหารใหม่ และพื้นที่จอดรถรอบอาคารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นางวารีศรีโยธาCW042คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 5,6 และ 7 สำนักงานอธิการบดีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 9 พร้อมทั้งเบิกจ่ายของแก่ผู้มายืม - คืนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายประไพทีสุกะCW319คนงาน (หน่วยสาธารณูปโภค)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 10 และรอบอาคาร 13)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 8 และอาคารครุศาสตร์ใหม่ ชั้น 1 - 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงาน หน้า อาคาร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงาน อาคาร 8 ชั้น 1 และ ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 3 และ ชั้น 4ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน อาคาร 8 (ทำความสะอาดห้องน้ำทุกชั้น)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 1)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน อาคาร 8 ชั้น 5 และ ชั้น 6ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
126นายอรรถพรจักรพิมพ์ED049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
127นางสาววราพรกงลีมาED051คนงาน (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ)ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
128นางสุภาพรประพันธ์ED058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
129นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
130นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
131นางอัฐฐาพรวิเศษUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
132นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
133นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติGO013นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
134นายพงศกรหาแก้วGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
135นางสาวธิดารัตน์อุปชัยCW072นักตรวจสอบภายในลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
136นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
142นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
143นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
144นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
156นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนCW030เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
157นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วGO012วิศวกรโยธาพนักงานราชการ
158นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
159นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
160นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
161นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายบัญชาพรหมดาCW077ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายจิรกิจแสนพงศ์CW326วิศวกรโยธาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
164นายคำศรีทองรี004ช่างประปา ช 3ลูกจ้างประจำ
165นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
166นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
167นายดุษดีผาจวงCW072ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
170นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
171นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
172นางสาววนิดาถาปันแก้วUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
173นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
174นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
175นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
176นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวพิมพรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186Mr.Melaine Ssianjeu DjomatchouaSsianjeu Djomatchoua-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
187นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
188นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาCW353นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
189นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
190นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
191นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
192นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
193นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
194นางสาวภาวิณีสีมาGO029ครูการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
195นายธีรยุทธสาแดงCW366เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นางสาวอรศิริไชยเทพCW350เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
197นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
198นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
199นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
200นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
201นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นายบัณฑิตศิริวัฒน์CW292ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
206นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
207นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
208นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงาน (กองพัฒนานักศึกษา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
209นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
210นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
211นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
212นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
213นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศGO010นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
214นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
215นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
216นางสาวศันสนีย์สุดทองCW079นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
217นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
218นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
219นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
220นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
221นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
222นายสายัณห์พ่อครวงค์GO016นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
223นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
224นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
225นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
226นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติCW086นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
227นางสาวศิวารัตน์ตรีทศGO002นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
228นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
229นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
230นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
231นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
232นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
233นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
234นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
235นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
236นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
237นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
238นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
239นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
240นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงาน (ดูแลบริเวณ อาคาร 2)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
241นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงาน (หอประชุม)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
242นายประยูรบุญใช้023ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
243นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
244นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
245นายรักทรัพย์แสนสำแดง020ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
246นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
247นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
248นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
249นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
250นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
251นางสาวเพ็ญพรรษาปกาสิทธิ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
252นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
253นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
254นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
255นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นายสุดประไทยบุพศิริUO079อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
261นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
262นายสุริยะประทุมรัตน์SI.131อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
263นางอนงลักษณ์หนูหมอกSI.138อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
264นายกิตติกรรักษาพลSI.123อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
265นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
266นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
267นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
268นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
269นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
270นายธนาเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
271นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
272นางสุชาดาบุบผา095อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
273นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
274นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
275นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
276นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
278นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
280นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
281พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
282นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
283นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
284นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
285นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
286นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
287นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
288นางสมศรีทองนุช045รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
289นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
290นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
291นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
292นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
293นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
294นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
295นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
296นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร024รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
297นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
298นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
299นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
300นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
301นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
302นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
303นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
304นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
305นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
306นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
308นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาCW100ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
309นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
310นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
311นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
312นางสาวกานดาภรคัณทักษ์CW097ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
313นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
314นายสุรชาติเทียนกล่ำ063ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
315นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
316นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
317นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
318นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
319นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
320นางอังคณาเทียนกล่ำSI.133ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
321นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
322นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
323น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
324นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
325นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
326ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
327นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
328นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นายกัมปนาทวงค์เครือสอนSI.136อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
333นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
334นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
339นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
340นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
341นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
342นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
343นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
344นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
345นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
346นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
347นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
349นางสาวขวัญแขพลวัลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
350นางสาวภรภัทรไชยสมบัติSI.150อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
351นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์SI.144อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
352นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
353นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
354นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
355นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
356นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
357นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
358นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน อาคารปฏิบัติวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
359นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
360นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
361นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
362นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
363นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
364นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
365นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
366นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
367นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
369นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
370นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
373นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
378นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าSI.142อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
379นายวัชรกุลก้อนกั้นSI.028อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
380นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
381นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
382นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
383นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
384นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
385นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายรชตบุณยะยุตUO169อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
392ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
395นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
396นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
397นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
398นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
399นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
400นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
401นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
402นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
403นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
404นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
405นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นายสาครอินทะชัยSI.141อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
410นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพCW226พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
411นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยSI.143อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
412นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
413นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
414Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
415นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
416นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
417นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
418นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
419นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
420นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
421นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
422นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
423นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
424นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
425นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
426นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
427นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
428นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
430นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
431นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นางสาวประชารัตน์เผ่าบุญเกิดUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
436นางสาวสาวิตรีเถาว์โทSI.119อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
437นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
438นายพงศธรภาวะบุตรSI.152อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
439นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
440Mr.Harry VictorBruder-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
441Mr.Carl David Bowers-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
442Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
443Mr.KeysSteven George51อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
444Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
445Mr.KenichiSato -อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
446Mr.Cesar Thomas Veloso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
447Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
448นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
449นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
450นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นายดนัยชาทิพฮดUO095อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
453นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
455นางสาววิไลวรรณอุดหนุนCW295ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
456นางวิจิตราขอนยางSI.056ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
457นางสุวิมลโฮมวงศ์SI.057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
458นางนันตพรนิลจินดาSI.058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
459นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460นางภาวิณีแสนชนม์132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
461นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
462นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
463นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
464นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
465นางสาวเดือนเพ็ญหัสขันธ์CW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
466นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
467นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
468นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
469นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
472นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
473นางสาวสิริกัญญาลินโพธิ์ศาลCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
474นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
477นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
478นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
479นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
480นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
481นางสาววันนพรสิทธิสารSI.137อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
482นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
483นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
484นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
485นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
491นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
492นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
493นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
494นางสาวเชาวณาไข่แก้วSI.134อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
495นายลำครองสิทธิ์คำสงค์SI.127อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
496นางสาวกิติมาขุนทองSI.128อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
497นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
498นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
499นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
500นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
502นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
503นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นางสาวปาจรีย์สุริยาชัยวัฒน์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาศิลปกรรม
505นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
506นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
507นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
508นางสาวมนัสนันท์นิ่มไพศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
512นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
513นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
514นางสาวน้ำฝนหาวังCW219ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
515นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
516นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมCW218นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะฯ
517นางสาวกฤษณาสายมาลัยUO212บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
518นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
519นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
520นายพุฑฒจักรสิทธิUO179อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
521นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
523นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
524นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
525นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
526นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสาวสุวิมลโพธิ์บุญวงษ์UO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
531นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
532นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวศศิภาชวพันธุ์CW308นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
534นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
535นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
536นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
537นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
538นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
539นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
540นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
543นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
545นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
547นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
549นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
550นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
552นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
556นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
557นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
558นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
564นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
565นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
566นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
567นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
568นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
569นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
573นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
574นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
575นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
576นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
577นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
579นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
580Mr.Philip NichollsHerschel-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
581นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
582นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
583นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
584นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
585นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
586นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
587นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
588นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
589นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
590นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
591นายวีระยุทธ์คำปานCW373นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
592นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
593นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
594นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
595นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
596นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
597นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
598นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
603นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
604นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
609นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
610นายปัญญามหาชัย185อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
611นายอุปถัมภ์โพธิกนิษฐ์189อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
612นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
613นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
614นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
615นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
618นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
619นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
623นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
624นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
625นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
626นางสาววิศัยพรหมเทพ188ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
627นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นายอนันต์ปานศุภวัชร178รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
630นายอรุณวงศ์จรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
638นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
639นายทรงพลประโยชน์มีSI.151อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
640นายประวิทย์อ่วงอารีย์SI.147อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
641นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
642นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
643นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
644นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
645นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
646นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
647นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
648นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
649นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
650นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
651นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
652นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
653นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
656นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
658ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
662นางสาววัลภาพ่อชมภูCW213ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
663Mr.William ClydeNixon-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
664นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
665นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
666นางณิชานันท์กุตระแสงGO021นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
667นางสาวกนกวรรณวรดงGO026นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
668นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
669นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
670นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
671นายชาญชัยมาตกลางCW149พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
672นางสาวนิรันตรีทวีโคตรCW152พนักงานห้องปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
673นายธวัชชัยพันธุกางCW151พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
674นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
675นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
676นายเทพกรลีลาแต้มCW260ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
677นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
678นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
679นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
681นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
682นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
683นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
685นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
686นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
687นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
688นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
691นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
692นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
693นางวลัยลักษณ์ภูทองกรมUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
694นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
698นายอิศรศิริพันธุ์UO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
702นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
703นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
704นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
705นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
708นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
709นางสาวพัชราภรณ์ศรีชื่นCW331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
710นายกนกพรนวลอึ่งCW138ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
711ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศCW140ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
712นางสมเพศเรียมแสนED062คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
713นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
714นางสาวภารณีอินทร์เล็กGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
715นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
716นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
717นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
718นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
719นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรCW216นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
720นางอรทัยไชยหงษ์CW141ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
721Mr.Le Duc Quang-CW270นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
722Mr.BOUNTHIEMPHILAVANH-ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือวิชาการ ไทย-ลาวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
723นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำGO005นักวิจัยพนักงานราชการ
724นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
725นางสาวนิพาพรสมศรีสุขUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
726นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
727นางสาวอัสฉรานามไธสงGO004นักวิจัยพนักงานราชการ
728นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณGO024นักวิจัยพนักงานราชการ
729นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
730นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
731นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
732นายธีรวุฒิสำเภาGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
733นายครรชิตสิงห์สุขCW279นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
734นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขCW281ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
735นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
736นายหรรษกรวรรธนะสารCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
737นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
738นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
739นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
740นายประไพศรีสมัยCW180ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
741นางสาวนงพะงาบุรวงค์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
742นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
743นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
744นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
745นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรGO007บรรณารักษ์พนักงานราชการ
746นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
749นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
750นางลำดวนกุลยณีย์CW167ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
751นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
752นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
753นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
754นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
755นายภควัตชัยวินิจCW161ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
756นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
757นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายCW165ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
758นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
759นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
762นายคณินงามมานะCW300นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
763นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนCW178นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
764นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์CW174นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
765นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
766นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
767นายอภิชัยสารทองGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
768นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
769นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
770นายธีระยุทธโคธิเวทย์CW249นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
771นายอลงกรณ์ศรีสุขCW298นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
772นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
773นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
774นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาGO003นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
775นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
776จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
777นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
778นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
779นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
780นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
781นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
782นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
783นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
784นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
785นางสาวมยุราบุญเทียมCW191ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
786นางสาวเพชรสุดานนทะศรีCW245นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานส่งเสริมวิชาการ
787นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
788นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW194นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
789นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
790นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
791นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
792นายวิรัทธิ์ฤทธิธรรมCW307เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
793นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
794นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
795นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
796นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
797นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
798นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
799นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์CW232นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
800นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
801นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรCW206นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
802นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
803นางสาวบังอรอินทร์ลีCW229นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
804นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
805นายสาธิตสีหาราชCW200นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
806นายธีรเดชจันทามีCW205นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
807นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์CW291นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
808นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
809นางสาวชุลีพรลาภจิตรCW236นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
810นางสาวสุกัญญารัตน์เดือนขาวCW355นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
811นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
812นางสาวมาลีรัตน์ไขประภายUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
813นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
814นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วCW333นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
815นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
816นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน