banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางสาวสุภาพรศิริขันธ์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลGO014นักจัดการงานทั่วไปพนักงานราชการ
4นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวศุภลักษณ์เดชอุดมUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์CW004ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสุพัตราสุคนธชาติGO017เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลพนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางอริญชยาพรผาจวงGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตCW282ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
32นายเกรียงไกรมูลสาระCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรCW268นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
34นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมCW269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
37นางสาวปภัสศรสาริศรีCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
40นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
41นายฤทธิไกรสุทธิGO022นักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
42นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
43นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
44นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์CW358นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
47นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW015ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางสาวปภัสสรบุทาCW347นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
49นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลGO025นักประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
50นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
51นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
52นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
53นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
54นายแสงเพชรตันปานCW268ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายศราวุฒิวังสุริCW357ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายนครกลมเกลียวCW024ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศCW284ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชCW187ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
59นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
60นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
61นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
62นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
63นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3 (ดูแลพื้นที่บริเวณหน้าอาคารพวงแสด อาคารแสงจันทร์)ลูกจ้างประจำ
64นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
65นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
66นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
67นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
68นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณศูนย์ภาษาและสำนักวิทยบริการ)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นายแดงพูนสุขCW035พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน อาคาร 10 ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน หอประชุมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน อาคาร 1ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน ดูแลชั้น 1 อาคารโรงอาหารใหม่ และพื้นที่จอดรถรอบอาคารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นางวารีศรีโยธาCW042คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 5,6 และ 7 สำนักงานอธิการบดีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 9 พร้อมทั้งเบิกจ่ายของแก่ผู้มายืม - คืนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายประไพทีสุกะCW319คนงาน (หน่วยสาธารณูปโภค)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 10 และรอบอาคาร 13)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 8 และอาคารครุศาสตร์ใหม่ ชั้น 1 - 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงาน หน้า อาคาร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงาน อาคาร 8 ชั้น 1 และ ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 3 และ ชั้น 4ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน อาคาร 8 (ทำความสะอาดห้องน้ำทุกชั้น)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 1)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน อาคาร 8 ชั้น 5 และ ชั้น 6ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
126นายอรรถพรจักรพิมพ์ED049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
127นางสาววราพรกงลีมาED051คนงาน (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ)ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
128นางสุภาพรประพันธ์ED058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
129นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
130นายเกรียงไกรซองทองGO020นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
131นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
132นางอัฐฐาพรวิเศษUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
133นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
134นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติGO013นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
135นายพงศกรหาแก้วGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
136นางสาวธิดารัตน์อุปชัยCW072นักตรวจสอบภายในลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
137นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
142นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
143นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
144นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
157นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนCW030เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
158นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วGO012วิศวกรโยธาพนักงานราชการ
159นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
160นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
161นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
162นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายบัญชาพรหมดาCW077ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
164นายจิรกิจแสนพงศ์CW326วิศวกรโยธาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
165นายคำศรีทองรี004ช่างประปา ช 3ลูกจ้างประจำ
166นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
167นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168นายดุษดีผาจวงCW072ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
170นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
171นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
172นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
173นางสาววนิดาถาปันแก้วUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
174นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
175นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
176นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางสาวพิมพรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
186นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
187Mr.Melaine Ssianjeu DjomatchouaSsianjeu Djomatchoua-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
188นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
189นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาCW353นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
190นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
191นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
192นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
193นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
194นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
195นางสาวภาวิณีสีมาGO029ครูการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
196นายธีรยุทธสาแดงCW366เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นางสาวอรศิริไชยเทพCW350เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
198นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
199นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
200นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
201นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
202นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นายบัณฑิตศิริวัฒน์CW292ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
206นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
207นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
208นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
209นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงาน (กองพัฒนานักศึกษา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
210นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
211นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
212นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
213นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
214นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศGO010นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
215นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
216นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
217นางสาวศันสนีย์สุดทองCW079นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
218นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
219นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
220นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
221นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
222นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
223นายสายัณห์พ่อครวงค์GO016นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
224นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
225นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
226นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
227นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติCW086นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
228นางสาวศิวารัตน์ตรีทศGO002นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
229นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
230นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
231นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
232นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
233นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
234นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
235นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
236นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
237นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
238นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
239นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
240นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
241นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงาน (ดูแลบริเวณ อาคาร 2)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
242นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงาน (หอประชุม)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
243นายประยูรบุญใช้023ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
244นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
245นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
246นายรักทรัพย์แสนสำแดง020ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
247นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
248นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
250นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
251นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
252นางสาวเพ็ญพรรษาปกาสิทธิ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
253นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
254นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
255นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
261นายสุดประไทยบุพศิริUO079อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
262นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
263นายสุริยะประทุมรัตน์SI.131อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
264นางอนงลักษณ์หนูหมอกSI.138อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
265นายกิตติกรรักษาพลSI.123อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
266นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
267นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
268นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
269นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
270นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
271นายธนาเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
272นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
273นางสุชาดาบุบผา095อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
274นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
275นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
276นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
278นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
280นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
281นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
282พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
283นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
284นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
285นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
286นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
287นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
288นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
289นางสมศรีทองนุช045รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
290นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
291นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
293นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
294นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
295นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
296นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
297นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร024รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
298นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
299นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
301นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
302นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
303นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
304นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
305นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
306นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
308นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
309นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาCW100ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
310นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
311นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
312นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
313นางสาวกานดาภรคัณทักษ์CW097ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
314นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
315นายสุรชาติเทียนกล่ำ063ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
316นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
317นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
318นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
319นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
320นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
321นางอังคณาเทียนกล่ำSI.133ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
322นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
323นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
324น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
325นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
326นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
327ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
328นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333นายกัมปนาทวงค์เครือสอนSI.136อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
334นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
335นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
340นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
341นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
342นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
343นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
344นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
345นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
346นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
347นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
349นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
350นางสาวขวัญแขพลวัลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
351นางสาวภรภัทรไชยสมบัติSI.150อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
352นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์SI.144อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
353นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
354นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
355นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
356นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
357นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
358นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
359นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน อาคารปฏิบัติวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
360นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
361นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
362นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
363นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
364นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
365นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
366นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
367นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
368นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
369นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
370นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
373นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
379นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าSI.142อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
380นายวัชรกุลก้อนกั้นSI.028อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
381นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
382นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
383นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
384นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
385นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
386นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
392นายรชตบุณยะยุตUO169อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
395นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
396นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
397นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
398นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
399นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
400นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
401นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
402นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
403นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
404นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
405นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
410นายสาครอินทะชัยSI.141อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
411นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพCW226พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
412นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยSI.143อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
413นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
414นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
415Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
416นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
417นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
418นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
419นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
420นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
421นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
422นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
423นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
424นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
425นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
426นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
427นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
428นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
430นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
431นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นางสาวประชารัตน์เผ่าบุญเกิดUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
436นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
437นางสาวสาวิตรีเถาว์โทSI.119อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
438นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
439นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
440Mr.Harry VictorBruder-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
441Mr.Carl David Bowers-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
442Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
443Mr.KeysSteven George51อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
444Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
445Mr.KenichiSato -อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
446Mr.Cesar Thomas Veloso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
447Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
448นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
449นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
450นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นายดนัยชาทิพฮดUO095อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
453นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
455นางสาววิไลวรรณอุดหนุนCW295ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
456นางวิจิตราขอนยางSI.056ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
457นางสุวิมลโฮมวงศ์SI.057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
458นางนันตพรนิลจินดาSI.058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
459นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460นางภาวิณีแสนชนม์132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
461นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
462นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
463นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
464นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
465นางสาวเดือนเพ็ญหัสขันธ์CW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
466นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
467นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
468นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
469นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
472นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
473นางสาวสิริกัญญาลินโพธิ์ศาลCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
474นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
477นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
478นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
479นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
480นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
481นางสาววันนพรสิทธิสารSI.137อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
482นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
483นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
484นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
485นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
491นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
492นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
493นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
494นางสาวเชาวณาไข่แก้วSI.134อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
495นายลำครองสิทธิ์คำสงค์SI.127อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
496นางสาวกิติมาขุนทองSI.128อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
497นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
498นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
499นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
500นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
502นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
503นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นางสาวปาจรีย์สุริยาชัยวัฒน์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาศิลปกรรม
505นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
506นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
507นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
508นางสาวมนัสนันท์นิ่มไพศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
512นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
513นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
514นางสาวน้ำฝนหาวังCW219ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
515นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
516นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมCW218นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะฯ
517นางสาวกฤษณาสายมาลัยUO212บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
518นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
519นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
520นายพุฑฒจักรสิทธิUO179อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
521นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
523นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
524นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
525นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
526นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสาวสุวิมลโพธิ์บุญวงษ์UO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
531นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
532นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวศศิภาชวพันธุ์CW308นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
534นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
535นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
536นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
537นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
538นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
539นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
540นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
543นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
545นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
547นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
549นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
550นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
552นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
556นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
557นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
558นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
564นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
565นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
566นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
567นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
568นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
569นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
573นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
574นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
575นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
576นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
577นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
579นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
580Mr.Philip NichollsHerschel-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
581นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
582นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
583นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
584นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
585นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
586นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
587นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
588นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
589นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
590นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
591นายวีระยุทธ์คำปานCW373นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
592นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
593นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
594นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
595นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
596นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
597นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
598นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
603นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
604นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
609นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
610นายปัญญามหาชัย185อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
611นายอุปถัมภ์โพธิกนิษฐ์189อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
612นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
613นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
614นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
615นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
618นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
619นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
623นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
624นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
625นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
626นางสาววิศัยพรหมเทพ188ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
627นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นายอนันต์ปานศุภวัชร178รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
630นายอรุณวงศ์จรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
638นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
639นายประวิทย์อ่วงอารีย์SI.147อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
640นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
641นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
642นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
643นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
644นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
645นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
646นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
647นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
648นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
649นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
650นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
651นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
652นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
653นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
656นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
658นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นางสาววัลภาพ่อชมภูCW213ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
662Mr.William ClydeNixon-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
663นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
664นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
665นางณิชานันท์กุตระแสงGO021นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
666นางสาวกนกวรรณวรดงGO026นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
667นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
668นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
669นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
670นายชาญชัยมาตกลางCW149พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
671นางสาวนิรันตรีทวีโคตรCW152พนักงานห้องปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
672นายธวัชชัยพันธุกางCW151พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
673นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
674นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
675นายเทพกรลีลาแต้มCW260ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
676นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
677นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
678นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
679นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
681นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
682นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
683นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
685นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
686นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
687นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
688นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
691นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
692นางวลัยลักษณ์ภูทองกรมUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
693นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
694นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
697นายอิศรศิริพันธุ์UO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
702นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
703นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
704นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
705นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
708นางสาวพัชราภรณ์ศรีชื่นCW331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
709นายกนกพรนวลอึ่งCW138ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
710ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศCW140ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
711นางสมเพศเรียมแสนED062คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
712นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
713นางสาวภารณีอินทร์เล็กGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
714นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
715นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
716นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
717นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
718นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรCW216นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
719นางอรทัยไชยหงษ์CW141ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
720Mr.Le Duc Quang-CW270นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
721Mr.BOUNTHIEMPHILAVANH-ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือวิชาการ ไทย-ลาวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
722นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำGO005นักวิจัยพนักงานราชการ
723นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
724นางสาวนิพาพรสมศรีสุขUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
725นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
726นางสาวอัสฉรานามไธสงGO004นักวิจัยพนักงานราชการ
727นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณGO024นักวิจัยพนักงานราชการ
728นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
729นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
730นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
731นายธีรวุฒิสำเภาGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
732นายครรชิตสิงห์สุขCW279นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
733นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขCW281ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
734นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
735นายหรรษกรวรรธนะสารCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
736นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
737นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
738นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
739นายประไพศรีสมัยCW180ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
740นางสาวนงพะงาบุรวงค์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
741นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
742นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
743นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
744นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรGO007บรรณารักษ์พนักงานราชการ
745นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
749นางลำดวนกุลยณีย์CW167ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
750นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
751นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
752นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
753นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
754นายภควัตชัยวินิจCW161ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
755นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
756นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายCW165ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
757นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
758นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นายคณินงามมานะCW300นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
762นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนCW178นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
763นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์CW174นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
764นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
765นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
766นายอภิชัยสารทองGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
767นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
768นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
769นายธีระยุทธโคธิเวทย์CW249นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
770นายอลงกรณ์ศรีสุขCW298นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
771นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
772นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
773นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาGO003นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
774นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
775จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
776นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
777นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
778นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
779นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
780นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
781นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
782นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
783นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
784นางสาวมยุราบุญเทียมCW191ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
785นางสาวเพชรสุดานนทะศรีCW245นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานส่งเสริมวิชาการ
786นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
787นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW194นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
788นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
789นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
790นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
791นายวิรัทธิ์ฤทธิธรรมCW307เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
792นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
793นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
794นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
795นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
796นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
797นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
798นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์CW232นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
799นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
800นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรCW206นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
801นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
802นางสาวบังอรอินทร์ลีCW229นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
803นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
804นายสาธิตสีหาราชCW200นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
805นายธีรเดชจันทามีCW205นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
806นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์CW291นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
807นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
808นางสาวชุลีพรลาภจิตรCW236นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
809นางสาวสุกัญญารัตน์เดือนขาวCW355นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
810นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
811นางสาวมาลีรัตน์ไขประภายUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
812นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
813นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วCW333นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
814นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
815นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน