banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
21นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
22นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
23นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
24นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
25นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
32นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปรียาพรพานาดาCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
36นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
37นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
38นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
42นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
43นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
44นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
47นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
48นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
49นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
50นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
51นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409เจ้าพนักงานพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
52นางสาวพัชราวงศ์กาฬสินธุ์CW005นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
53นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
54นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
55นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์พนักงานมหาวิทยาลัย
56นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
57นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
58นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
59นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
60นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
61นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
62นายแสงเพชรตันปานCW286ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
63นายวิษณุกลมเกลียวCW410เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
64นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
65นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
66นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
67นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
68นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
69นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
70นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
71นางสาวอรชุดาพาระแพงCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นางวารีศรีโยธาCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายพินิจจำปาCW394คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายอวิรุทธ์ไขสีดาED068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
118นายเอกวัฒน์ผาสุขED069คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
119นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญED077คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
120นายสมโภชผงสินสุED070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
121นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
122นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
123นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
124นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
125นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
137นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
138นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
139นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
140นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
141นางสาวธิดารัตน์อุปชัยGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
142นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติUO389นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
143นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
144นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
164นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
165นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
166นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
167นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
168นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
169นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรพนักงานมหาวิทยาลัย
170นายจิรกิจแสนพงศ์UO142วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
171นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
172นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
173นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
174นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
175นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
176นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
177นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
178นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
187นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
188นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
189นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
190นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
191นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
192นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
193นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
194นางสาวอัจฉราถาบุตรUO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
195นายวัชรกรณ์ฉายพลSI.178อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
198นายพิมุขอินทรสูตSI.170อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
199นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้SI.171อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
200นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
201นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่SI.186อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นางสาวอสอฤดีผดุงกิจSI.179อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นางพิศมัยพานาดาCW397คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
206นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
207นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
208นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
209นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
210นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
211นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
212นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
213นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
214นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
215นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
216นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
217นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
218นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
219นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
220นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
221นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
222นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
223นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
224นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
225นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
226นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
227นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
228นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
229นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
230นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
231นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
232นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
233นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
234นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
235นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
236นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
237นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
238นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
239นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
240นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
241นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
242นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
243นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
244นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
245นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
246นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
247นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
248นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
250นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
251นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
252นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
253นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
254นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
255นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
257นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
258นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
259นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
260นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
261นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
262นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
263นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
264นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
265นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
266นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
267นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
268นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
269นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
270นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
271นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
272นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
273นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
274นางสาวเพ็ญผกาหนองนาUO447อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
275นางสาวสรชาผูกพันธ์SI.187อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
276นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
277นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
278นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
279นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
280นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
281นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
282นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
283นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีSI.177อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
284นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
285นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
286นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
287นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
288นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
289นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
290นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
291นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
293นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
294นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
295นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
296นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
297นายปฏิญญาแพงพุยCW406นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
298พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
299นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
301นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
302นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
303นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
304นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
305นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
306นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ
308นายอุทัยสัตยารักษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
309นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
310นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
311นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
312นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
313นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
314นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
315นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
316นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
317นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
318นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
319นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
320นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
322นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
323นางพูนสินประคำมินทร์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
324นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
325นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
326นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
327นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
328นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ฟิสิกส์
329นางสาวประภาวรรณทองศรีSI.175อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
330นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรSI.176อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
331นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
334นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
337นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
340นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
341นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
342นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
343Mr.UlrichLindman-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
344นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
345นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
346นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
347นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
348นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
349นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
350นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
351นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
352นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
353นางสาวกานดาภรคัณทักษ์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
354นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
355นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
356นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
357นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
358นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
359นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
360นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
361นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
362นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
363นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
364นายสุรชาติเทียนกล่ำSI.166ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
365นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
366นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
367นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
368น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
369นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
370นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
373นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
379ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการประมง
381นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
382นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
383นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
384นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
385นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
388นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
389นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
390นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
391นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
392นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
395นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
396นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
397นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
398นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
399นางขวัญแขทรงอภิวัฒน์กุลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
400นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
401นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
402นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
403นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
404นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
405นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
406นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
407นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
408นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
409นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
410นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
411นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
412นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
413นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
414นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
415นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
416นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
417นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
418นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
419นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
420นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
421นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
423นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
424นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
425นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
426นายเธียรรัตน์ฦาชาSI.158อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
427นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
428นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
430นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
431นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
432นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
433นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
434นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
436นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
437นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
438นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
439นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
440นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
441ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
442นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
443นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
444นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
445นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
446นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
447นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
448นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
449นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
450นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
452นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
453นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
455นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
456นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
457นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
458นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
459นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
460นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
461นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีSI.167อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
462นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
463นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
464นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
465นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
466นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
467นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
468นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
469นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
471นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
472นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
473นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
474นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
477นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
478นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
479นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
480นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
481นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
482นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
483นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
485นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
489นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
490นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
491นางสาววิภาวีบัวผันSI.172อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
492Mr.Carl David Bowers-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
493Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
494Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
495Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
496Mr.Paul King--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
497Mr.KenichiSato -อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
498Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
499นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
500นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
502นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
503นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
505นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
506นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
507นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์SI.180อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
508นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
509นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
510นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
511นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
512นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
513นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
514นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
515นางสาวจิตตราภูนาศรีCW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
516นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
517นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
518นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
519นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
520นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
521นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
523นางสาวสุกัญญาจันชะล้ำCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
524นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
525นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
526นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
527นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
531นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
532นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
534นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
535นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
536นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
537นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
542Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
543นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
545นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
547นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
549นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
550นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
552นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
553นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
554นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
555นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
556นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
557นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
558นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
563นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
564นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
565นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
566นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
567นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
568นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
569นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
570นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
571นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
573นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
574นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
575นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
576นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
577นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
578นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
579นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
580นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
581นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
582นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
583นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
584นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
585นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
586นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
587นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
588นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
589นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
590นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
591นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
592นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
593นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
594นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
595นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
596นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
597นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
598นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
600นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
601นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
603นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
609นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
610นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
611นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
612นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
613นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
614นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
615นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
616นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
617นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
618นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
619นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
620นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
622นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
624นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
625นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
626นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
627นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
630นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นางสาวชัญญานุชพลธรรมUO314อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
637นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
638นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
639นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
640นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
641นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
642นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
643นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
644นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
645นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
646นายโสภัชย์วรวิวัฒน์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
647นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
648นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
649นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
650นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
651นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
652นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
653ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
656นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
658นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
662นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
663นายหรรษกรวรรธนะสารSI.173อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
664นายอาธรณ์วรอัดSI.174อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเคมี
665นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
666นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
667นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
668นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
669นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
670นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
671นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
672นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
674นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
677นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
678นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
679นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
681นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
682นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
683นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
684นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
685นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
686นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
687นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
688นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
691นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
692นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
693นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
694นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
696ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
700นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
701นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
702นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
703นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
704นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
705นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
708นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
709นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
710นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
711นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
712นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
713นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
714นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
715นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
716นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
717นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
718นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
719นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
720นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
721นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
722นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
723นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
724นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
725นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
726นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
727นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
728นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
729นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
730นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
731นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
732นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
733นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
734นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
735นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
738นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
739นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
740นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยา
741นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
742นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
743นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
744นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
745นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
749นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
750นายสุวิชษมาพิสุทธิ์SI.181อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
751นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
752นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
753นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
754นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
755นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
756นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
757นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
758นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
760นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
761นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
762นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
763ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
764นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
765นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
766นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
767นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
768นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
769นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
770นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
771นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรCW331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
772นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
773นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
774นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
775นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
776นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
777นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
778Mr.Allen Lawrence Barnes--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
779Mr.Stephen Walter Barnes--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
780Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
781Mr.Le Duc Quang--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
782Miss.Liang Chengmei--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
783Mr.Steven George Keys-51อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
784Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
785Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
786นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
787นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
788นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
789นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
790นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
791นายพงศกรทองพันธ์ุUO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
792นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
793นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
794นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
795นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
796นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
797นายครรชิตสิงห์สุขGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
798นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
799นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
800นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
801นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
802นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
803นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
804นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
805นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
806นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
807นายประไพศรีสมัยCW407นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
808นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
809นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
810นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
811นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
812นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
813นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
814นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
815นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
816นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
817นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
818นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
819นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
820นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
821นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
822นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
823นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
824นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
825นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
826นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
827นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
828นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
829นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
830นายคณินงามมานะCW406นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
831นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
832นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
833นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
834นายอลงกรณ์ศรีสุขUO406นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
835นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
836นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
837นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
838นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
839นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
840นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
841นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
842จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
843นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
844นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
845นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
846นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
847นางสาวมยุราบุญเทียมUO438นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
848นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
849นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
850นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
851นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
852นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
853นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
854นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW408นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
855นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
856นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
857นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
858นางสาวบังอรอินทร์ลีUO462นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
859นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
860นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
861นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
862นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
863นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
864นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
865นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
866นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
867นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
868นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
869นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
870นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
871นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
872นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
873นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
874นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
875นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
876นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
877นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน