banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
14นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
17นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
32นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
33นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางสาวปรียาพรพานาดาCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
35นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
37นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
42นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
43นางสาวอลิษาเครื่องเพชรGO022เจ้าพนักงานพัสดุพนักงานราชการ
44นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
47นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
48นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
49นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
50นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
51นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
52นายวิษณุกลมเกลียวGO025เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
53นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
54นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
55นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
56นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
59นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
60นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
61นายแสงเพชรตันปานCW286ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
62นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
63นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
64นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
65นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
66นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
67นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
68นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
69นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายวุธชัยเมืองซองCW375เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางวารีศรีโยธาCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
113นายอวิรุทธ์ไขสีดาED068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
114นายเอกวัฒน์ผาสุขED069คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
115นางสุภาพรประพันธ์ED058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
116นายสมโภชผงสินสุED070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
117นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
118นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
119นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
120นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
121นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
134นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
135นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
136นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
137นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
138นางสาวธิดารัตน์อุปชัยGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
139นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติUO389นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
140นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
141นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
142สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
143นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
144สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
161นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
162นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
163นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
164นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
165นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรพนักงานมหาวิทยาลัย
166นายจิรกิจแสนพงศ์UO142วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
167นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
168นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
169นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
170นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
171นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
172นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
173นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
174นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
175นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
176นางสาววนิดาถาปันแก้วUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
187นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
188นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
189นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
190นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
191นางสาวพิศมัยอินทรสิทธิ์UO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
192นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
193นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
194นายพิมุขอินทรสูตSI.170อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
195นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นายนันทพัทธ์ยิ่งเกียรตินนท์SI.171อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
198Ms.Charity JaneO.Aguilar-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
199นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
200นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
201นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
202นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
203นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
204นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
205นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
206นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
207นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
208นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
209นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
210นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
211นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
212นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
213นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
214นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
215นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
216นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
217นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
218นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
219นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
220นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
221นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
222นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
223นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
224นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
225นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
226นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
227นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
228นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
229นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
230นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
231นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
232นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
233นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
234นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
235นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
236นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
237นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
238นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
239นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
240นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
241นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
242นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
243นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
244นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
245นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
246นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
247นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
248นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
249นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
250นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
251นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
252นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
253นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
254นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
255นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
261นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
262นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
263นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
264นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
265นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
266นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
267นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
268นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
269นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
270นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
271นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
272นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
273นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
274นางสาวมนันยาโพธิราชาSI.160อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
275นางสาวพฤฒิชานาคะผิวSI.172อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
276Mr.UlrichLindman-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
277นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
278นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
279นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
280นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
281นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
282นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
283นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีSI.177อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
284นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
285นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
286นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
287นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
288นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
289นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
290นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
291นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
293นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
294นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
295นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
296นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
297นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
298พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
299นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
301นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
302นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
303นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
304นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
305นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
306นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. สังคมศึกษา
308นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรSi.176อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ
309นายอุทัยสัตยารักษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ.ภาษาอังกฤษ - การศึกษาพิเศษ
310นางสาวประภาวรรณทองศรีSI.175อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
311นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
312นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
313นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
314นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
315นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
316นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
317นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
318นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
319นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
320นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
322นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
323นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
324นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยหลักสูตรการสอน(ระดับปริญญาเอก)
325นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
326นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
327นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
328นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
329นายพชรมีกลาง-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
330นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
331นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
332นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
333นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
334นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
336นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
337นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
338นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
339นางสาวกานดาภรคัณทักษ์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
340นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
341นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
342นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
343นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
344นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
345นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
346นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
347นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
349นายสุรชาติเทียนกล่ำSI.166ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
350นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
351นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
352น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
353นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
354นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
355นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
356ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
357นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
358นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
359นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
360น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
361ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
362นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
363นายสุวิทย์ทิพอุเทนSI.168อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
364นายภาคภูมิซอหนองบัวSI.169อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
365นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
366นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
367นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
369นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
370นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
371นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
372นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
373นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
374นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
375นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
376นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
379นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
381นางขวัญแขทรงอภิวัฒน์กุลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
382นางสาวภรภัทรไชยสมบัติSI.150อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
383นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
384นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
385นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
386นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
387นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
388นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
389นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
390นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
391นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
392นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
393นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
394นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
395นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
396นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
397นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
398นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
399นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
400นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
401นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
402นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
403นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
404นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
405นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นายเธียรรัตน์ฦาชาSI.158อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
410นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
411นายวัชรกุลก้อนกั้นSI.028อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
412นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
413นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
414นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
415นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
416นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
417นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
418นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
419นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
420นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
421นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
423นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
424นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
425ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
426นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
427นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
428นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
430นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
431นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
432นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
433นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
434นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
436นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
437นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
438นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
439นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
440นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
441นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
442นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
443นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
444นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
445นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีSI.167อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
446นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
447นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
448นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
449Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
450นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
451นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
452นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
453นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
455นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
456นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
457นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
458นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
459นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
461นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
462นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
463นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
464นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
465นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
466นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
467นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
468นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
469นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
472นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
473นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
474Mr.Carl David Bowers-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
475Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
476Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
477Mr.Steven George Keys-51อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
478Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
479Mr.KenichiSato -อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
480Mr.Cesar Thomas Veloso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
481Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
482นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
483นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
485นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
490นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
491นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
492นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
493นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
494นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
495นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
496นางกันยมาศสงวนศักดิ์SI.159อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
497นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
498นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
499นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
500นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
502นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
503นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นางสาวสุกัญญาจันชะล้ำCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
505นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
506นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
507นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
508นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
509นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
512นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
513นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
514นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
515นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
516นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
517นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
518นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
519นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
520นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
521นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
523นางสาววรรณพรหันไชยุงวาSI.156อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
524นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
525นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
526นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
527นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
530นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
531นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
532นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
533นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
534นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
535นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
536นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
537นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
543นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
544นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
545นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
547นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
549นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
550นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
551นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
552นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
556นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
557นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
558นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
559นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
560นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
561นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
564นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
565นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
566นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
567นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
568นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
569นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
570นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
571นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
572นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
573นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
574นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
575นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
576นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
577นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
578นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
579นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
580นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
581นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
582นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
583นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
584นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
585นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
586นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
587นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
588นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
589นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
590นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
591นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
592นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
593นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
594นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
595นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
596นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
597นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
598นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
599นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
602นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
603นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีSI.153อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
608นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
609นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
610นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
611นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
612นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
613นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
614นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
615นางสาวชัญญานุชพลธรรมSI.155อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
616นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาSI.154อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
617Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
618นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
619นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
620นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
621นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
622นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
623นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
624นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
625นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
626นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
627นายโสภัชย์วรวิวัฒน์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
628นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
629นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
630นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
631นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
632นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
633นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
634นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
635ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
636นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
637นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
638นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
639นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
640นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
641นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
642นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
643นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
644นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
645นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
646นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
647นายหรรษกรวรรธนะสารSI.173อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
648นายอาธรณ์วรอัดSI.174อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเคมี
649นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
650นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
651นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
652นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
653นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
656นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
657นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
658นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
662นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
663นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
664นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
665นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
666นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
667นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
668นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
669นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
670นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
671นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
672นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
674นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นายทรงพลประโยชน์มีSI.151อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
677นายประวิทย์อ่วงอารีย์SI.147อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
678นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
679นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
680นางสาววิศัยพรหมเทพSI.164ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
681นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
682นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
683นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
685นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
686นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
687นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
688นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
689นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
690นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
691นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
692นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
693นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
694นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
695นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
696นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
697นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
699ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
702นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
703นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
704นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
705นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
706นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
708นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
709นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
710นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
711นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
712นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
713นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
714นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
715นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
716นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
717นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
718นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
719นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
720นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
721นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
722นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
723นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
724นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
725นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
726นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
727นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
728นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
729นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
730นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
731นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
732นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
733นางวลัยลักษณ์มุสิกะโปดกUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
734นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
735นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
738นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
739นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
740นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
741นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
742นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
743นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
744นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
745นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
746ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
747นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
748นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
749นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
750นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
751นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
752นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
753นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
754นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรCW331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
755นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
756นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
757นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
758นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางอรทัยไชยหงษ์CW141ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
761Mr.Le Duc Quang-CW270นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
762Miss.Nguyen Anh Chi--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
763Miss.Liang Chengmei--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
764Mr.BOUNTHIEMPHILAVANH-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
765นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
766นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
767นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
768นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
769นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
770นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
771นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
772นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
773นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
774นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
775นายครรชิตสิงห์สุขGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
776นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
777นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
778นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
779นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
780นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
781นายประไพศรีสมัยGO029นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
782นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
783นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
784นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
785นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
786นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
787นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
788นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
789นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
790นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
791นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
792นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
793นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
794นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
795นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
796นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
797นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
798นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
799นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
800นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
801นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
802นายคณินงามมานะGO013นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
803นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
804นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
805นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
806นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
807นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
808นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
809นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
810นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
811นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
812นายอลงกรณ์ศรีสุขUO406นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
813นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
814นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
815นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
816นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
817นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
818นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
819นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
820จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
821นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
822นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
823นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
824นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
825นางสาวมยุราบุญเทียมUO438นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
826นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
827นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
828นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
829นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
830นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
831นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาGO003นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
832นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
833นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
834นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
835นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
836นายวิรัทธิ์ฤทธิธรรมCW307เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
837นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
838นางสาวบังอรอินทร์ลีUO462นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
839นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
840นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
841นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
842นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
843นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
844นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
845นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
846นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
847นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
848นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
849นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
850นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
851นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
852นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
853นางสาวหฤทัยคำหาญCW 355ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
854นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
855นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
856นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
857นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน