banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางสาวสุภาพรศิริขันธ์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลGO014นักจัดการงานทั่วไปพนักงานราชการ
4นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางสาวนุชนารถนาคุณคงUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวศุภลักษณ์เดชอุดมUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์CW 004ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสุพัตราสุคนธชาติGO017เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลพนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางอริญชยาพรผาจวงGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตCW 282ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
32นายเกรียงไกรมูลสาระCW 329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรCW 268นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
34นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปภัสราฟลินน์CW 055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมCW 269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
37นางสาวปภัสศรสาริศรีCW 190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW 022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นายอานนท์เชื้อนาข่าCW 021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
40นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
41นายฤทธิไกรสุทธิGO022นักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
42นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
43นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
44นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์CW 358นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
47นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW 015ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางสาวปภัสสรบุทาCW 347นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
49นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลGO025นักประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
50นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
51นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
52นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
53นายวีรพรรณรัตนะCW 285ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
54นายศราวุฒิวังสุริCW357ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายนครกลมเกลียวCW 024ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายกิตติภัทรฝ่ายเทศCW 284ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชCW 187ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
58นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
59นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
60นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
61นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
62นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3 (ดูแลพื้นที่บริเวณหน้าอาคารพวงแสด อาคารแสงจันทร์)ลูกจ้างประจำ
63นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
64นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
65นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
66นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
67นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW 341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
68นายปิยะเกวใจCW 339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW 337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายเจริญชัยทุ่มโมงCW 362คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณศูนย์ภาษาและสำนักวิทยบริการ)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนCW 372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นายสมัยพรเลิศCW 057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายมิตรเรืองโชคทวีCW 237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายแดงพูนสุขCW 035พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นางพิศวงเรืองโชคทวีCW 096คนงาน อาคาร 10 ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายลักษณ์สืบชาติCW 261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายตระกูลภูยิหวาCW 032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW 041คนงาน หอประชุมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นางอุลัยวรรณงอนราชCW 038คนงาน อาคาร 1ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW 047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายทองหล่อแก้วบุดดีCW 045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางสาวนภาพรบุตรบุญCW 342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW 323คนงาน ดูแลชั้น 1 อาคารโรงอาหารใหม่ และพื้นที่จอดรถรอบอาคารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นายมนัสโคตรวิชัยCW 037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายประพาสดีสาCW 265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW 033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นางวารีศรีโยธาCW 042คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 5,6 และ 7 สำนักงานอธิการบดีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นายอุทัยอินธะนูCW 036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW 144คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 9 พร้อมทั้งเบิกจ่ายของแก่ผู้มายืม - คืนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายประไพทีสุกะCW 319คนงาน (หน่วยสาธารณูปโภค)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายสายันถานทองดีCW 051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายครรชิตอุปพงษ์CW 363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายประพันธ์ผงสินสุCW 043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นางวรรณพรภูละครCW 052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นางวัฒนาภูละครCW 273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW 368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW 039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายสนธยาฐานทองดีCW 314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายพรทิพย์ศิริสานต์CW 222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายจีระการณ์ศิริสานต์CW 313คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 10 และรอบอาคาร 13)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายพนัสบุญหล้าCW 050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายวิทูรไชยทิพย์CW 315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW 031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW 181คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 8 และอาคารครุศาสตร์ใหม่ ชั้น 1 - 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW 034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายธีระภัทร์อามาตรทองCW 336คนงาน หน้า อาคาร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นางนงลักษ์วะชุมCW 023คนงาน อาคาร 8 ชั้น 1 และ ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW 005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นางญาติอินทร์เจริญCW 221คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 3 และ ชั้น 4ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW 340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายสะท้านทองศูนย์CW 046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW 238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW 056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นางพัฒนาตองตาสีCW 312คนงาน อาคาร 8 (ทำความสะอาดห้องน้ำทุกชั้น)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นายไทยณรงค์ไขสีดาCW 275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW 223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายปรีดาจักรพิมพ์CW 040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW 054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายดลใจยางธิสารCW 048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายชัยชนะวะชุมCW 182คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 1)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW 049คนงาน อาคาร 8 ชั้น 5 และ ชั้น 6ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นางรัตนาแสนภูวาCW 075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นายชุมพลทุ่มโมงCW 343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED 014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
125นายอรรถพรจักรพิมพ์ED 049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
126นางสาววราพรกงลีมาED 051คนงาน (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ)ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
127นางสุภาพรประพันธ์ED 058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
128นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
129นายเกรียงไกรซองทองGO020นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
130นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
131นางอัฐฐาพรวิเศษUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
132นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
133นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติGO013นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
134นายพงศกรหาแก้วGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
135นางสาวธิดารัตน์อุปชัยCW 072นักตรวจสอบภายในลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
136นายนันทวิทย์ชิณศรีCW 322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW 321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นายวรัญญูนามเพ็งCW 061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW 062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140นายสุรเดชไชยหงษ์CW 065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายธนบูลย์พรมพิลาCW 344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
142นายสมพงษ์จันตะแสงCW 276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
143นายพีระพงษ์พิลาทาCW 066 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
144นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW 060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW 311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW 058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายสาธิตอินคำน้อยCW 059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายอะมอนโยทัยหาญCW 320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายภูษิตวาดเมืองCW 064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายไพฑูรย์แพงยอดCW 063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายปิญญาครุธตำคำCW 277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายมานิตย์กงลีมาCW 068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายมานพแก้วดีCW 224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW 345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายธีรศักดิ์บุษบาED 064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
156นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนCW 030เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
157นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วGO012วิศวกรโยธาพนักงานราชการ
158นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
159นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
160นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
161นายรชตมามิมินCW 301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายบัญชาพรหมดาCW 077ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายจิรกิจแสนพงศ์CW 326วิศวกรโยธาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
164นายคำศรีทองรี004ช่างประปา ช 3ลูกจ้างประจำ
165นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
166นายประสงค์วรชัยCW 330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
167นายดุษดีผาจวงCW 072ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168นายอาทรณ์จันทะดวงCW 193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นายถาวรสุริวรรณ์CW 073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
170นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
171นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
172นางสาววนิดาถาปันแก้วUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
173นางสาวภัศราเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
174นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
175นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
176นางสาวศิรินาถไชยศรีUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวพิมพรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186Mr.Melaine Ssianjeu DjomatchouaSsianjeu Djomatchoua-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
187นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW 327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
188นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาCW 353นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
189นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
190นายบุญส่งก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
191นายวินัสโคตรวิชัยCW 287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
192นางพิศมัยพานาดาED 061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
193นางวาสนาพรหมหากุลED 040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
194นางสาวภาวิณีสีมาGO029ครูการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
195นางสาวนุชรินรัญญะวิทย์CW 367เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นายธีรยุทธสาแดงCW 366เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นางสาวอรศิริไชยเทพCW 350เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
198นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
199นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
200นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
201นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
202นางสาวนันทนาพิลาทาCW 316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นายบัณฑิตศิริวัฒน์CW 292ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นายชาญชัยบุญตาท้าวCW 085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นางวันเพ็ญด่านลาพลCW 317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
206นายอุทัยถานทองดีCW 084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
207นายชาญชัยบุญต่ายCW 272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
208นายเจษฎาพรมลาCW 318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
209นางจีรยาจันไตรรัตน์CW 324คนงาน (กองพัฒนานักศึกษา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
210นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
211นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
212นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
213นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
214นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศGO010นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
215นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
216นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
217นางสาวศันสนีย์สุดทองCW 079นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
218นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
219นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
220นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
221นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
222นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
223นายสายัณห์พ่อครวงค์GO016นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
224นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
225นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
226นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
227นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติCW 086นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
228นางสาวศิวารัตน์ตรีทศGO002นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
229นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
230นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
231นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
232นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
233นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
234นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
235นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
236นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
237นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
238นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
239นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
240นายณรงศิลคำทะเนตรCW 371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
241นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW 396คนงาน (ดูแลบริเวณ อาคาร 2)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
242นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW 370คนงาน (หอประชุม)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
243นายประยูรบุญใช้023ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
244นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
245นางธนานันต์กุลไพบุตร037อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
246นายรักทรัพย์แสนสำแดง020ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
247นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
248นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
250นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
251นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
252นางสาวเพ็ญพรรษาปกาสิทธิ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
253นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
254นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
255นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
261นายสุดประไทยบุพศิริUO079อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
262นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
263นายสุริยะประทุมรัตน์SI.131อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
264นางอนงลักษณ์หนูหมอกSI.138อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
265นายกิตติกรรักษาพลSI.123อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
266นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
267นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
268นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
269นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
270นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
271นายธนาเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
272นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
273นางสุชาดาบุบผา095อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
274นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
275นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
276นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
278นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
280นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
281นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
282พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
283นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
284นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
285นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
286นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
287นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
288นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
289นางสมศรีทองนุช045ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
290นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
291นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
293นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
294นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
295นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
296นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
297นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร024รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
298นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
299นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
301นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
302นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW 359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
303นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
304นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
305นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
306นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
308นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
309นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาCW 100ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
310นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW 102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
311นายสมัยบุญชัยโยCW 103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
312นายถาวรศรีระวงค์CW 101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
313นางสาวกานดาภรคัณทักษ์CW 097ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
314นางสาวสริญญาแสนภูวาCW 225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
315นายสุรชาติเทียนกล่ำ063ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
316นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
317นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
318นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
319นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
320นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
321นางอังคณาเทียนกล่ำSI.133ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
322นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
323นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
324น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
325นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
326นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
327ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
328นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333นายกัมปนาทวงค์เครือสอนSI.136อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
334นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
335นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
339นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
340นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
341นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
342นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
343นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
344นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
345นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
346นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO424อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
347นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
349นางสาวขวัญแขพลวัลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
350นางสาวภรภัทรไชยสมบัติSI.150อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
351นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์SI.144อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
352นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
353นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
354นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
355นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
356นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
357นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
358นางสมัยอุ่มภูธรCW 274คนงาน อาคารปฏิบัติวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
359นายนาวีจิตรมั่นCW 271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
360นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW 338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
361นางศิรานีกลมเกลียวCW 109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
362นางนฤมลแสนเมืองCW 257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
363นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
364นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
365นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
366นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
367นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
369นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
370นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
373นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
378นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าSI.142อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
379นายวัชรกุลก้อนกั้นSI.028อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
380นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
381นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
382นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
383นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
384นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
385นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายรชตบุณยะยุตUO169อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
392ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
395นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
396นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
397นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
398นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
399นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
400นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
401นางสาวนุจิราโคตรหานามUO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
402นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
403นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
404นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
405นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นายสาครอินทะชัยSI.141อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
410นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพCW 226พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
411นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยSI.143อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
412นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
413นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
414Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
415นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
416นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
417นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
418นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
419นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
420นายณรงค์เหลวกูลCW 117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
421นางนฤมลเหลวกุลCW 116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
422นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
423นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
424นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
425นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
426นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
427นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
428นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
430นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
431นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นางสาวประชารัตน์เผ่าบุญเกิดUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
436นางสาวสาวิตรีเถาว์โทSI.119อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
437นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW 356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
438นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
439Mr.Harry VictorBruder-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
440Mr.Carl David Bowers-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
441Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
442Miss.HuangGuomei-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
443Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
444Mr.KenichiSato -อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
445Mr.Cesar Thomas Veloso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
446Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
447นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
448นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
449นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
450นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายดนัยชาทิพฮดUO095อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
453นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
454นางสาววิไลวรรณอุดหนุนCW 295ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
455นางวิจิตราขอนยางSI.056ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
456นางสุวิมลโฮมวงศ์SI.057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
457นางนันตพรนิลจินดาSI.058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
458นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
459นางภาวิณีแสนชนม์132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
461นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
462นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
463นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
464นางสาวเดือนเพ็ญหัสขันธ์CW 352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
465นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
466นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
467นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
468นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
469นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
472นางสาวสิริกัญญาลินโพธิ์ศาลCW 289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
473นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
474นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
477นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
478นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
479นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
480นางสาววันนพรสิทธิสารSI.137อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
481นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
482นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
483นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
484นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
485นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
491นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
492นางสาวจุรีพรคำผองCW 365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
493นางสาวเชาวณาไข่แก้วSI.134อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
494นายลำครองสิทธิ์คำสงค์SI.127อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
495นางสาวกิติมาขุนทองSI.128อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
496นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
497นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
498นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
499นางสาวทิพาพรสุภาสอนUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
500นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
502นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
503นางสาวปาจรีย์สุริยาชัยวัฒน์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาศิลปกรรม
504นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
505นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
506นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
507นางสาวมนัสนันท์นิ่มไพศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
512นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
513นางสาวน้ำฝนหาวังCW 219ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
514นายชาติชายทีสุกะCW 118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
515นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมCW 218นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะฯ
516นางสาวกฤษณาสายมาลัยUO212บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
517นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
518นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
519นายพุฑฒจักรสิทธิUO179อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
520นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
521นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวจันทนาศรีวรสารCW 354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
523นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
524นางศุลีพรน้อยนางUO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
525นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
526นางสาวสุวิมลโพธิ์บุญวงษ์UO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นางสุพิชชาทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
530นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
531นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
532นางสาวศศิภาชวพันธุ์CW 308นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
533นางยุพินจิตรมั่นCW 346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
534นายโชคชัยเรียมแสนCW 325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
535นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
536นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
537นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
538นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
539นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
542นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
543นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
545นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
547นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
548นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
549นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
550นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
552นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
555นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
556นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
557นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
558นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
564นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
565นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
566นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
567นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
568นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
569นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
572นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
573นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
574นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
575นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมUO314อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
576นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
577นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
579นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
580Mr.Philip NichollsHerschel-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
581นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
582นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
583นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
584นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
585นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
586นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
587นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
588นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
589นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
590นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
591นายวีระยุทธ์คำปานCW 373นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
592นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
593นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
594นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
595นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
596นายไพบูลย์สุมังคะCW 044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
597นางรัชนีโคตรวิชัยCW 135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
598นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
603นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
604นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
609นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
610นายปัญญามหาชัย185อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
611นายอุปถัมภ์โพธิกนิษฐ์189อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
612นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
613นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
614นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
615นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
618นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
619นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
623นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
624นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
625นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
626นางสาววิศัยพรหมเทพ188ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
627นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นายอนันต์ปานศุภวัชร178รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
630นายอรุณวงศ์จรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นางสาวณัฐพรภูมิภักดิ์UO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
638นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
639นายประวิทย์อ่วงอารีย์SI.147อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
640นางสาวเนตรนภาทองลองCW 328ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
641นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW 360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
642นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
643นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
644นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
645นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
646นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
647นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
648นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
649นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
650นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
651นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
652นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
653นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
656นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
658นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นางสาววัลภาพ่อชมภูCW 213ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
662Mr.William ClydeNixon-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
663นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
664นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
665นางสาวณิชานันท์กาบเกษรGO021นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
666นางสาวกนกวรรณวรดงGO026นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
667นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
668นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
669นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
670นายชาญชัยมาตกลางCW 149พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
671นางสาวนิรันตรีทวีโคตรCW 152พนักงานห้องปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
672นายธวัชชัยพันธุกางCW 151พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
673นางวัชรินทร์ผาจวงCW 157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
674นางสุพัตราพิลาทาCW 158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
675นายเทพกรลีลาแต้มCW 260ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
676นายทองจันทร์ผงสินสุCW 156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
677นายวิชิตศรีลำไพCW 155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
678นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
679นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
681นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
682นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
683นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
685นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
686นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
687นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
688นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
691นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
692นางวลัยลักษณ์ภูทองกรมUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
693นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
694นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
697นายอิศรศิริพันธุ์UO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
702นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
703นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
704นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
705นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
708นางสาวพัชราภรณ์ศรีชื่นCW 331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
709นายกนกพรนวลอึ่งCW138ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
710ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศCW 140ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
711นางสมเพศเรียมแสนED062คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
712นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
713นางสาวภารณีอินทร์เล็กGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
714นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
715นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
716นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
717นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
718นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรCW 216นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
719นางอรทัยไชยหงษ์CW 141ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
720Mr.Le Duc Quang-CW 270นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
721นายบุญเทียมพิลาวัน-ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือวิชาการ ไทย-ลาวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
722นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำGO005นักวิจัยพนักงานราชการ
723นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
724นางสาวนิพาพรสมศรีสุขUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
725นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
726นางสาวอัสฉรานามไธสงGO004นักวิจัยพนักงานราชการ
727นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณGO024นักวิจัยพนักงานราชการ
728นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
729นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
730นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
731นายธีรวุฒิสำเภาGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
732นายครรชิตสิงห์สุขCW 279นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
733นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขCW 281ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
734นายสันติผิวผ่องCW 364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
735นายหรรษกรวรรธนะสารCW 280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
736นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
737นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
738นางวราพรยศตะโคตรCW 255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
739นายประไพศรีสมัยCW 180ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
740นางสาวนงพะงาบุรวงค์CW 169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
741นางสาวโกสินลุนราชCW 256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
742นางลัดสดาปรีประเสริฐCW 348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
743นางชบาจันไตรรัตน์CW 172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
744นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรGO007บรรณารักษ์พนักงานราชการ
745นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW 164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
749นางลำดวนกุลยณีย์CW 167ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
750นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
751นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW 168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
752นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
753นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
754นายภควัตชัยวินิจCW 161ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
755นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW 170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
756นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายCW 165ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
757นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
758นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นายคณินงามมานะCW 300นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
762นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนCW 178นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
763นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์CW 174นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
764นายดนุชาบัวพินธุCW 299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
765นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
766นายอภิชัยสารทองGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
767นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
768นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
769นายธีระยุทธโคธิเวทย์CW 249นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
770นายอลงกรณ์ศรีสุขCW 298นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
771นายสุบินแก้วก่าCW 176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
772นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
773นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาGO003นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
774นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
775จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
776นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
777นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
778นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
779นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
780นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
781นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
782นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
783นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
784นางสาวมยุราบุญเทียมCW 191ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
785นางสาวเพชรสุดานนทะศรีCW 245นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานส่งเสริมวิชาการ
786นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
787นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW 194นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
788นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
789นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
790นางสาวจริยาภรณ์ลำเนาว์CW 290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
791นายวิรัทธิ์ฤทธิธรรมCW 307เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
792นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
793นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
794นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
795นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
796นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
797นางสาวชะบาอนันติCW 209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
798นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์CW 232นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
799นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW 208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
800นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรCW 206นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
801นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
802นางสาวบังอรอินทร์ลีCW 229นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
803นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW 199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
804นายสาธิตสีหาราชCW 200นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
805นายธีรเดชจันทามีCW 205นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
806นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์CW 291นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
807นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
808นางสาวชุลีพรลาภจิตรCW 236นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
809นางสาวสุกัญญารัตน์เดือนขาวCW 355นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
810นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW 254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
811นางสาวมาลีรัตน์ไขประภายUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
812นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW 306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
813นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วCW 333นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
814นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW 335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
815นางสาววนิดาจันทร์หอมCW 365นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน