banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
3นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นางสาวศุภลักษณ์เดชอุดมUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์CW004ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
14นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
17นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
23นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
24นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตCW282ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
32นายเกรียงไกรมูลสาระCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรCW268นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
34นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมCW269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
37นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
40นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
41นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
42นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
43นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
44นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์CW358นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
47นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW015ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางสาวปภัสสรบุทาCW347นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
49นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
50นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
51นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
52นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
53นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
54นายแสงเพชรตันปานCW268ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายศราวุฒิวังสุริCW357ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายนครกลมเกลียวCW024ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศCW284ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชCW187ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
59นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
60นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
61นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
62นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
63นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
64นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
65นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
66นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
67นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
68นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นางวารีศรีโยธาCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
108นางสุภาพรประพันธ์ED058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
109นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
110นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
111นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
112นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
113นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
124นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
125นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
126นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
127นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
128นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติUO389นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
129นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
130นางสาวธิดารัตน์อุปชัยCW072นักตรวจสอบภายในลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
131นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
142นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
143นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
144นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
151นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนCW030เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
153นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
154นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
155นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
156นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
157นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายบัญชาพรหมดาCW077ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายจิรกิจแสนพงศ์CW326วิศวกรโยธาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
160นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
161นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายดุษดีผาจวงCW072ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
164นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
165นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
166นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
167นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
168นางสาววนิดาถาปันแก้วUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
169นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
170นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
171นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
172นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
173นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
174นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
175นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
176นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวพิมพรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวพิศมัยอินทรสิทธิ์UO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
184นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาCW353นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
185นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
186นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
187นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
188นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
189นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
190นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
191นางสาวอนงนารถจักทองลายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
192นายธีรยุทธสาแดงCW366เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
193นางสาวอรศิริไชยเทพCW350เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
194นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
195นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
196นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
197นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
198นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
199นายบัณฑิตศิริวัฒน์CW292ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
200นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
201นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
206นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
207นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
208นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
209นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
210นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
211นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
212นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
213นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
214นางสาวศันสนีย์สุดทองCW079นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
215นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
216นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
217นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
218นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
219นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
220นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
221นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
222นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
223นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
224นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติCW086นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
225นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
226นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
227นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
228นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
229นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
230นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
231นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
232นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
233นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
234นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
235นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
236นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
237นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
238นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
239นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
240นายประยูรบุญใช้023ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
241นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
242นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
243นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
244นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
245นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
246นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
247นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
248นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
249นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
250นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
251นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
252นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
253นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
254นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
255นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นายสุริยะประทุมรัตน์SI.131อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
261นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
262นางสาวมนันยาโพธิราชาSI.160อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
263นางอนงลักษณ์หนูหมอกSI.138อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
264Mr.UlrichLindman-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
265นายกิตติกรรักษาพลSI.123อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
266นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
267นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
268นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
269นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
270นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
271นายธนาเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
272นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
273นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
274นางสุชาดาบุบผา095อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
275นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
276นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
277นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
278นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
280นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
281นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
282นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
283พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
284นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
285นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
286นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
287นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
288นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
289นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
290นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
291นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
293นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
294นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
295นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
296นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
297นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
298นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
299นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
300นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
301นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
302นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
303นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
304นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
305นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
306นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
308นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
309นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาCW100ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
310นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
311นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
312นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
313นางสาวกานดาภรคัณทักษ์CW097ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
314นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
315นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
316นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
317นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
318นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
319นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
320นายสุรชาติเทียนกล่ำSI.166ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
321นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
322นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
323น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
324นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
325นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
326ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
327นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
328นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นายกัมปนาทวงค์เครือสอนSI.136อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
333นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
334นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายศิริชาติศรีวงษาSI.165ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
340นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
341นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
342นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
343นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
344นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
345นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
346นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
347นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
349นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
350นางสาวขวัญแขพลวัลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
351นางสาวภรภัทรไชยสมบัติSI.150อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
352นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์SI.144อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
353นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
354นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
355นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
356นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
357นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
358นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
359นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
360นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
361นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
362นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
363นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
364นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
365นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
366นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
367นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
368นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
369นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
370นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
373นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378นายเธียรรัตน์ฦาชาSI.158อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
379นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
380นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าSI.142อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
381นายวัชรกุลก้อนกั้นSI.028อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
382นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
383นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
384นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
385นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
386นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
387นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
392นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
393นายรชตบุณยะยุตUO169อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
394ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
395นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
396นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
397นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
398นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
399นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
400นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
401นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
402นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
403นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
404นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
405นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
410นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
411นายสาครอินทะชัยSI.141อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
412นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพCW226พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
413นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยSI.143อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
414นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
415นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
416นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
417Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
418นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
419นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
420นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
421นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
423นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
424นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
425นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
426นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
427นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
428นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
430นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
431นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
432นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
435นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
436นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
437นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
438นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
439นายพงศธรภาวะบุตรSI.152อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
440นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
441Mr.Carl David Bowers-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
442Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
443Mr.Steven George Keys-51อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
444Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
445Mr.KenichiSato -อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
446Mr.Cesar Thomas Veloso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
447Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
448นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
449นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
450นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นายดนัยชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
453นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
455นางสาววิไลวรรณอุดหนุนCW295ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
456นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
457นางภาวิณีแสนชนม์132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
458นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
459นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
461นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
462นางสาวเดือนเพ็ญหัสขันธ์CW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
463นางกันยมาศสงวนศักดิ์SI.159อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
464นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
465นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
466นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
467นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
468นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
469นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นางสาวสุกัญญาจันชะล้ำCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
472นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
473นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
474นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
476นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
477นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
478นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
479นางสาววันนพรสิทธิสารSI.137อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
480นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
481นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
482นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
483นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
485นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
487นางสาวเชาวณาไข่แก้วSI.134อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
488นางสาววรรณพรหันไชยุงวาSI.156อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
489นายลำครองสิทธิ์คำสงค์SI.127อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
490นางสาวกิติมาขุนทองSI.128อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
491นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
492นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
493นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
494นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
495นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
496นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
497นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
498นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
499นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
500นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
501นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
502นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
503นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
505นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
506นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
507นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นางสาวน้ำฝนหาวังCW219ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
510นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
511นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมCW218นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะฯ
512นางสาวกฤษณาสายมาลัยUO212บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
513นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
514นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
515นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
516นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
517นายพุฑฒจักรสิทธิUO179อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
518นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
519นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
520นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
521นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
523นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
524นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
525นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
526นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสาวสุวิมลโพธิ์บุญวงษ์UO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
531นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
532นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวศศิภาชวพันธุ์CW308นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
534นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
535นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
536นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
537นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
538นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
539นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
540นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
543นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
545นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
547นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
549นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
550นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
552นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
556นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
557นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
558นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
564นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
565นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
566นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
567นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
568นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
569นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
573นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีSI.153อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
574นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
575นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
576นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
577นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
579นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
580นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
581นางสาวชัญญานุชพลธรรมSI.155อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
582นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาSI.154อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
583Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
584นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
585นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
586นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
587นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
588นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
589นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
590นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
591นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
592นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
593นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
594นายวีระยุทธ์คำปานCW373นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
595นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
596นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
597นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
598นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
599นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
600นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
601ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
603นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
604นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
605นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
606นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
607นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
608นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
609นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
610นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
611นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
612นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
613นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
614นายอุปถัมภ์โพธิกนิษฐ์189อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
615นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
618นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
619นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
620นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
624นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
625นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
626นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
627นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
630นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
631นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
632นายอรุณวงศ์จรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
638นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
639นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
640นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
641นายทรงพลประโยชน์มีSI.151อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
642นายประวิทย์อ่วงอารีย์SI.147อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
643นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
644นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
645นางสาววิศัยพรหมเทพSI.164ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
646นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
647นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
648นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
649นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
650นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
651นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
652นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
653นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
654นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
655นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
656นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
658นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
659นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
660นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
661นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
662นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
663ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
664นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
665นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
666นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
667นางสาววัลภาพ่อชมภูCW213ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
668นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
669นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
670นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
671นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
672นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
674นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นายชาญชัยมาตกลางCW149พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
676นางสาวนิรันตรีทวีโคตรCW152พนักงานห้องปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
677นายธวัชชัยพันธุกางCW151พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
678นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
679นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
680นายเทพกรลีลาแต้มCW260ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
681นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
682นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
683นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
685นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
686นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
687นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
688นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
691นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
692นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
693นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
694นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
695นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางวลัยลักษณ์ภูทองกรมUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
702นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
703นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
704นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
705นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
708นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
709นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
710นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
711นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
712นางสาวกนกพรนวลอึ่งCW138ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
713นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
714นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
715ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศCW140ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
716นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
717นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
718นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
719นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
720นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
721นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรCW216นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
722นางอรทัยไชยหงษ์CW141ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
723Mr.Le Duc Quang-CW270นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
724Miss.Nguyen Anh Chi--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
725Miss.Liang Chengmei--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
726Mr.BOUNTHIEMPHILAVANH-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
727นางสาวทับทิมบรรจงค์UO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
728นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
729นางสาวนิพาพรสมศรีสุขUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
730นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
731นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
732นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
733นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
734นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
735นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
737นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
738นายครรชิตสิงห์สุขCW279นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
739นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขCW281ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
740นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
741นายหรรษกรวรรธนะสารCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
742นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
743นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
744นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
745นายประไพศรีสมัยCW180ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
746นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
747นางสาวนงพะงาบุรวงค์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
748นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
749นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
750นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
751นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
752นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
753นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
754นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
755นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
756นางลำดวนกุลยณีย์CW167ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
757นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
758นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
759นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นายภควัตชัยวินิจCW161ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
762นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
763นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายCW165ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
764นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
765นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
766นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
767นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
768นายคณินงามมานะCW300นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
769นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนCW178นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
770นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์CW174นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
771นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
772นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
773นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
774นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
775นายธีระยุทธโคธิเวทย์CW249นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
776นายอลงกรณ์ศรีสุขCW298นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
777นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
778นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
779นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
780นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
781นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
782จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
783นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
784นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
785นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
786นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
787นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
788นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
789นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
790นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
791นางสาวมยุราบุญเทียมCW191ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
792นางสาวเพชรสุดานนทะศรีCW245นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานส่งเสริมวิชาการ
793นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
794นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW194นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
795นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
796นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
797นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
798นายวิรัทธิ์ฤทธิธรรมCW307เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
799นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
800นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
801นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
802นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
803นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
804นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
805นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์CW232นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
806นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
807นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรCW206นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
808นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
809นางสาวบังอรอินทร์ลีCW229นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
810นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
811นายสาธิตสีหาราชCW200นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
812นายธีรเดชจันทามีCW205นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
813นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์CW291นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
814นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
815นางสาวชุลีพรลาภจิตรCW236นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
816นางสาวสุกัญญารัตน์เดือนขาวCW355นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
817นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
818นางสาวมาลีรัตน์ไขประภายUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
819นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
820นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วCW333นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
821นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
822นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน