banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางสาวสุภาพรศิริขันธ์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลGO014นักจัดการงานทั่วไปพนักงานราชการ
4นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางสาวนุชนารถนาคุณคงUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวศุภลักษณ์เดชอุดมUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์CW004ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสุพัตราสุคนธชาติGO017เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลพนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางอริญชยาพรผาจวงGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตCW282ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
32นายเกรียงไกรมูลสาระCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรCW268นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
34นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมCW269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
37นางสาวปภัสศรสาริศรีCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
40นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
41นายฤทธิไกรสุทธิGO022นักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
42นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
43นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
44นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์CW358นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
47นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW015ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางสาวปภัสสรบุทาCW347นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
49นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลGO025นักประชาสัมพันธ์พนักงานราชการ
50นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
51นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
52นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
53นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
54นายศราวุฒิวังสุริCW357ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายนครกลมเกลียวCW024ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายกิตติภัทรฝ่ายเทศCW284ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชCW187ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
58นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
59นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
60นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
61นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
62นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3 (ดูแลพื้นที่บริเวณหน้าอาคารพวงแสด อาคารแสงจันทร์)ลูกจ้างประจำ
63นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
64นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
65นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
66นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
67นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
68นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณศูนย์ภาษาและสำนักวิทยบริการ)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายแดงพูนสุขCW035พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน อาคาร 10 ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน หอประชุมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน อาคาร 1ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน ดูแลชั้น 1 อาคารโรงอาหารใหม่ และพื้นที่จอดรถรอบอาคารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นางวารีศรีโยธาCW042คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 5,6 และ 7 สำนักงานอธิการบดีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 9 พร้อมทั้งเบิกจ่ายของแก่ผู้มายืม - คืนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายประไพทีสุกะCW319คนงาน (หน่วยสาธารณูปโภค)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 10 และรอบอาคาร 13)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 8 และอาคารครุศาสตร์ใหม่ ชั้น 1 - 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงาน หน้า อาคาร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงาน อาคาร 8 ชั้น 1 และ ชั้น 2ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน ดูแลอาคาร 10 ชั้น 3 และ ชั้น 4ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน อาคาร 8 (ทำความสะอาดห้องน้ำทุกชั้น)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน (ดูแลพื้นที่บริเวณรอบอาคาร 1)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน อาคาร 8 ชั้น 5 และ ชั้น 6ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
125นายอรรถพรจักรพิมพ์ED049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
126นางสาววราพรกงลีมาED051คนงาน (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ)ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
127นางสุภาพรประพันธ์ED058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
128นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
129นายเกรียงไกรซองทองGO020นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
130นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
131นางอัฐฐาพรวิเศษUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
132นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
133นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติGO013นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
134นายพงศกรหาแก้วGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
135นางสาวธิดารัตน์อุปชัยCW072นักตรวจสอบภายในลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
136นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
142นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
143นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
144นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
156นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนCW030เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
157นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วGO012วิศวกรโยธาพนักงานราชการ
158นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
159นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
160นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
161นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายบัญชาพรหมดาCW077ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายจิรกิจแสนพงศ์CW326วิศวกรโยธาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
164นายคำศรีทองรี004ช่างประปา ช 3ลูกจ้างประจำ
165นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
166นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
167นายดุษดีผาจวงCW072ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
170นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
171นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
172นางสาววนิดาถาปันแก้วUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
173นางสาวภัศราเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
174นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
175นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
176นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
177นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นางสาวพิมพรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
185Mr.Melaine Ssianjeu DjomatchouaSsianjeu Djomatchoua-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
186นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
187นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาCW353นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
188นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
189นายบุญส่งก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
190นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
191นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
192นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
193นางสาวภาวิณีสีมาGO029ครูการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
194นายธีรยุทธสาแดงCW366เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
195นางสาวอรศิริไชยเทพCW350เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
196นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
197นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
198นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
199นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
200นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
201นายบัณฑิตศิริวัฒน์CW292ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
206นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
207นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงาน (กองพัฒนานักศึกษา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
208นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
209นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
210นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
211นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
212นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศGO010นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
213นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
214นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
215นางสาวศันสนีย์สุดทองCW079นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
216นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
217นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
218นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
219นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
220นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
221นายสายัณห์พ่อครวงค์GO016นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
222นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
223นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
224นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
225นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติCW086นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
226นางสาวศิวารัตน์ตรีทศGO002นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
227นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
228นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
229นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
230นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
231นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
232นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
233นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
234นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
235นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
236นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
237นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
238นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
239นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงาน (ดูแลบริเวณ อาคาร 2)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
240นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงาน (หอประชุม)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
241นายประยูรบุญใช้023ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
242นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
243นางธนานันต์กุลไพบุตร037อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
244นายรักทรัพย์แสนสำแดง020ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
245นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
246นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
247นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
248นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
249นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
250นางสาวเพ็ญพรรษาปกาสิทธิ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
251นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
252นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
253นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
254นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
255นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นายสุดประไทยบุพศิริUO079อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
261นายสุริยะประทุมรัตน์SI.131อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
262นางอนงลักษณ์หนูหมอกSI.138อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
263นายกิตติกรรักษาพลSI.123อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
264นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
265นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
266นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
267นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
268นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
269นายธนาเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
270นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
271นางสุชาดาบุบผา095อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
272นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
273นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
274นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
275นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
276นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
278นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
280พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
281นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
282นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
283นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
284นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
285นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
286นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
287นางสมศรีทองนุช045ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
288นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
289นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
290นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
291นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
292นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
293นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
294นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
295นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวร024รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
296นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
297นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
298นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
299นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
301นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
302นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
303นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
304นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
305นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
306นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาCW100ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
308นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
309นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
310นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
311นางสาวกานดาภรคัณทักษ์CW097ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
312นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
313นายสุรชาติเทียนกล่ำ063ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
314นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
315นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
316นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
317นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
318นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
319นางอังคณาเทียนกล่ำSI.133ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
320นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
321นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
322น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
323นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
324นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
325ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
326นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
327นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
328น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
330นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331นายกัมปนาทวงค์เครือสอนSI.136อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
332นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
333นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
334นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
337นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
338นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
339นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
340นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
341นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
342นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
343นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
344นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO424อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
345นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
346นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
347นางสาวขวัญแขพลวัลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
348นางสาวภรภัทรไชยสมบัติSI.150อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
349นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์SI.144อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
350นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
351นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
352นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
353นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
354นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
355นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
356นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน อาคารปฏิบัติวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
357นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
358นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
359นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
360นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
361นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
362นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
363นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
364นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
365นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
366นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
367นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
369นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
370นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
373นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
374นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
376นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าSI.142อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
377นายวัชรกุลก้อนกั้นSI.028อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
378นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
379นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
380นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
381นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
382นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
383นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
384นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
385นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389นายรชตบุณยะยุตUO169อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
392นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
393นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
394นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
395นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
396นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
397นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
398นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
399นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
400นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
401นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
402นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
403นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
404นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
405นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นายสาครอินทะชัยSI.141อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
408นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพCW226พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
409นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยSI.143อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
410นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
411นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
412Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
413นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
414นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
415นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
416นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
417นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
418นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
419นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
420นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
421นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
422นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
423นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
424นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
425นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
426นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
427นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
428นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
429นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
430นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
431นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432นางสาวประชารัตน์เผ่าบุญเกิดUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
434นางสาวสาวิตรีเถาว์โทSI.119อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
435นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
436นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
437Mr.Harry VictorBruder-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
438Mr.Carl David Bowers-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
439Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
440Miss.HuangGuomei-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
441Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
442Mr.KenichiSato -อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
443Mr.Cesar Thomas Veloso-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
444Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
445นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
446นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
447นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
448นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
449นายดนัยชาทิพฮดUO095อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
450นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
452นางสาววิไลวรรณอุดหนุนCW295ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
453นางวิจิตราขอนยางSI.056ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
454นางสุวิมลโฮมวงศ์SI.057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
455นางนันตพรนิลจินดาSI.058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
456นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
457นางภาวิณีแสนชนม์132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
458นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
459นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
460นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
461นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
462นางสาวเดือนเพ็ญหัสขันธ์CW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
463นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
464นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
465นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
466นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
467นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
468นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
469นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางสาวสิริกัญญาลินโพธิ์ศาลCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
471นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
472นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
473นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
474นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
475นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
476นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
477นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
478นางสาววันนพรสิทธิสารSI.137อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
479นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
480นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
481นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
482นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
483นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
485นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
491นางสาวเชาวณาไข่แก้วSI.134อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
492นายลำครองสิทธิ์คำสงค์SI.127อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
493นางสาวกิติมาขุนทองSI.128อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
494นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
495นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
496นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
497นางสาวทิพาพรสุภาสอนUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
498นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
499นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
500นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นางสาวปาจรีย์สุริยาชัยวัฒน์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาศิลปกรรม
502นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
503นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
504นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
505นางสาวมนัสนันท์นิ่มไพศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
506นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
507นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นางสาวน้ำฝนหาวังCW219ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
512นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
513นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมCW218นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะฯ
514นางสาวกฤษณาสายมาลัยUO212บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
515นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
516นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
517นายพุฑฒจักรสิทธิUO179อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
518นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
519นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
520นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
521นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
522นางศุลีพรน้อยนางUO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
523นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
524นางสาวสุวิมลโพธิ์บุญวงษ์UO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
525นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
526นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสุพิชชาทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
528นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
529นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
530นางสาวศศิภาชวพันธุ์CW308นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
531นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
532นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
533นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
534นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
535นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
536นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
537นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
540นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
541นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
542นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
543นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
545นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
546นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
547นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
549นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
550นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
552นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
553นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
554นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
555นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
556นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
557นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
558นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
562นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
563นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
564นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
565นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
566นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
567นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
568นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
569นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
570นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
571นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
572นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
573นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมUO314อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
574นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
575นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
576นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
577นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578Mr.Philip NichollsHerschel-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
579นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
580นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
581นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
582นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
583นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
584นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
585นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
586นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
587นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
588นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
589นายวีระยุทธ์คำปานCW373นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
590นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
591นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
592นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
593นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
594นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
595นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
596นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
597นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
598นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
603นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเคมี
607นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
608นายปัญญามหาชัย185อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
609นายอุปถัมภ์โพธิกนิษฐ์189อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
610นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
611นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
612นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
613นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
614นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
615นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
616นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
617นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
618นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
619นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
621นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
622นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
623นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
624นางสาววิศัยพรหมเทพ188ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
625นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
626นายอนันต์ปานศุภวัชร178รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
627นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
628นายอรุณวงศ์จรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
629นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
630นางสาวณัฐพรภูมิภักดิ์UO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นายประวิทย์อ่วงอารีย์SI.147อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
638นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
639นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
640นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
641นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
642นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
643นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
644นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
645นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
646นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
647นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
648นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
649นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
650นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
651นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
652นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
653นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
656นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
657นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
658นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นางสาววัลภาพ่อชมภูCW213ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
660Mr.William ClydeNixon-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
661นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
662นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
663นางสาวณิชานันท์กาบเกษรGO021นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
664นางสาวกนกวรรณวรดงGO026นักวิทยาศาสตร์พนักงานราชการ
665นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
666นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
667นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
668นายชาญชัยมาตกลางCW149พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
669นางสาวนิรันตรีทวีโคตรCW152พนักงานห้องปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
670นายธวัชชัยพันธุกางCW151พนักงานห้องปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
671นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
672นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
673นายเทพกรลีลาแต้มCW260ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
674นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
675นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
676นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
677นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
678นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
679นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
681นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
682นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
683นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
685นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
686นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
687นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
688นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
689นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
690นางวลัยลักษณ์ภูทองกรมUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
691นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
692นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
693นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
694นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
695นายอิศรศิริพันธุ์UO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
702นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
703นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
704นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
705นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวพัชราภรณ์ศรีชื่นCW331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
707นายกนกพรนวลอึ่งCW138ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
708ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศCW140ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
709นางสมเพศเรียมแสนED062คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
710นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
711นางสาวภารณีอินทร์เล็กGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
712นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
713นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
714นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
715นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
716นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรCW216นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
717นางอรทัยไชยหงษ์CW141ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
718Mr.Le Duc Quang-CW270นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
719นายบุญเทียมพิลาวัน-ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือวิชาการ ไทย-ลาวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
720นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำGO005นักวิจัยพนักงานราชการ
721นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
722นางสาวนิพาพรสมศรีสุขUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
723นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
724นางสาวอัสฉรานามไธสงGO004นักวิจัยพนักงานราชการ
725นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณGO024นักวิจัยพนักงานราชการ
726นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
727นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
728นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
729นายธีรวุฒิสำเภาGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
730นายครรชิตสิงห์สุขCW279นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
731นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขCW281ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
732นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
733นายหรรษกรวรรธนะสารCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
734นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
735นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
736นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
737นายประไพศรีสมัยCW180ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
738นางสาวนงพะงาบุรวงค์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
739นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
740นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
741นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
742นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรGO007บรรณารักษ์พนักงานราชการ
743นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
744นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
745นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
747นางลำดวนกุลยณีย์CW167ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
748นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
749นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
750นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
751นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
752นายภควัตชัยวินิจCW161ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
753นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
754นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายCW165ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
755นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
756นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
757นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
758นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นายคณินงามมานะCW300นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
760นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนCW178นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
761นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์CW174นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
762นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
763นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
764นายอภิชัยสารทองGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
765นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
766นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
767นายธีระยุทธโคธิเวทย์CW249นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
768นายอลงกรณ์ศรีสุขCW298นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
769นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
770นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
771นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาGO003นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
772นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
773จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
774นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
775นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
776นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
777นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
778นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
779นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
780นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
781นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
782นางสาวมยุราบุญเทียมCW191ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
783นางสาวเพชรสุดานนทะศรีCW245นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานส่งเสริมวิชาการ
784นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
785นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW194นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
786นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
787นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
788นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
789นายวิรัทธิ์ฤทธิธรรมCW307เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
790นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
791นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
792นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
793นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
794นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
795นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
796นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์CW232นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
797นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
798นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรCW206นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
799นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
800นางสาวบังอรอินทร์ลีCW229นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
801นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
802นายสาธิตสีหาราชCW200นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
803นายธีรเดชจันทามีCW205นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
804นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์CW291นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
805นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
806นางสาวชุลีพรลาภจิตรCW236นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
807นางสาวสุกัญญารัตน์เดือนขาวCW355นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
808นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
809นางสาวมาลีรัตน์ไขประภายUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
810นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
811นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วCW333นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
812นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
813นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน