banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
14นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
17นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
32นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
33นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางสาวปรียาพรพานาดาCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
35นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
36นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
37นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
38นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
42นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
43นางสาวอลิษาเครื่องเพชรGO022เจ้าพนักงานพัสดุพนักงานราชการ
44นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
47นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
48นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
49นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
50นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
51นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
52นายวิษณุกลมเกลียวGO025เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
53นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
54นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์พนักงานมหาวิทยาลัย
55นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
56นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
59นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
60นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
61นายแสงเพชรตันปานCW286ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
62นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
63นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
64นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
65นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
66นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
67นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
68นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
69นางสาวอรชุดาพาระแพงCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นายวุธชัยเมืองซองCW375เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นางวารีศรีโยธาCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
114นายอวิรุทธ์ไขสีดาED068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
115นายเอกวัฒน์ผาสุขED069คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
116นางสุภาพรประพันธ์ED058คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
117นายสมโภชผงสินสุED070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
118นายพินิจจำปาED065คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
119นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
120นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
121นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
122นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
123นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW077คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
137นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
138นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
139นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
140นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
141นางสาวธิดารัตน์อุปชัยGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
142นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติUO389นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
143นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
144นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
145สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
164นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
165นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
166นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
167นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
168นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรพนักงานมหาวิทยาลัย
169นายจิรกิจแสนพงศ์UO142วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
170นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
171นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
172นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
173นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
174นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
175นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
176นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
177นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
178นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
179นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
180นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
181นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
182นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
187นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
188นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
189นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
190นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
191นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
192นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
193นางสาวอัจฉราถาบุตรUO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
194นายวัชรกรณ์ฉายพลSI.178อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
195นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นายพิมุขอินทรสูตSI.170อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
198นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
199นางสาวอสอฤดีผดุงกิจSI.179อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
200นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
201นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
202นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
203นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
204นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
205นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
206นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
207นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
208นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
209นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
210นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
211นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
212นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
213นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
214นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
215นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
216นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
217นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
218นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
219นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
220นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
221นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
222นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
223นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
224นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
225นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
226นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
227นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
228นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
229นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
230นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
231นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
232นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
233นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
234นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
235นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
236นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
237นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
238นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
239นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
240นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
241นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
242นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
243นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
244นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
245นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
246นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
247นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
248นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
250นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
251นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
252นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
253นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
254นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
255นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
256นางสาววาทินีอุดมกันUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
257นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
258นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
259นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
261นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
262นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
263นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
264นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
265นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
266นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
267นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
268นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
269นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
270นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
271นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
272นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
273นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
274นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีSI.177อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
275นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
276นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
278นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
280นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
281นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
282นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
283นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
284นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
285นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
286นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
287นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
288พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
289นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
290นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
291นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
293นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
294นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
295นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
296นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
297นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ
298นายอุทัยสัตยารักษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
299นางเบญจวรรณรอดแก้ว052ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
301นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
302นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
303นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
304นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
305นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
306นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
307นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
308นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
309นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
310นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
311นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
312นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
313นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
314นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
315นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
316นางพูนสินประคำมินทร์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
317นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
318นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
319นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
320นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นายพชรมีกลาง-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ฟิสิกส์
322นางสาวประภาวรรณทองศรีSI.175อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
323นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรSi.176อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
324นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
325นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
326นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
327นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
328นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
330นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
334นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นางสาวมนันยาโพธิราชาSI.160อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
337Mr.UlrichLindman-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
338นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
339นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
340นายประสิทธิ์นามโคตร005ช่างเหล็ก ช 3ลูกจ้างประจำ
341นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
342นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
343นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
344นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
345นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
346นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
347นางสาวกานดาภรคัณทักษ์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
348นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
349นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
350นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
351นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
352นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
353นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
354นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
355นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
356นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
357นายสุรชาติเทียนกล่ำSI.166ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
358นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
359นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
360น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
361นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
362นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
363นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
364นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
365นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
366ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
367นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
369นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
370น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
371ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
372นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการประมง
373นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
374นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
379นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
380นางสาวชไมพรรักษาสุข069ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
381นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
382นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
383นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
384นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
385นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
389นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นางขวัญแขทรงอภิวัฒน์กุลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
391นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
392นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
393นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
394นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
395นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
396นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
397นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
398นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
399นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
400นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
401นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
402นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
403นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
404นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
405นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
406นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
408นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
410นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
411นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
412นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
413นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
414นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
415นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
416นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
417นายเธียรรัตน์ฦาชาSI.158อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
418นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
419นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
420นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
421นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
422นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
423นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
424นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
425นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
426นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
427นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
428นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
429นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
430นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
431นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
435นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
436นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
437นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
438นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
439นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
440นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
441นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
442นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
443นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
444นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
445นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
446นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
447นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
448นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
449นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
450นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
451นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
452นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีSI.167อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
453นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
454นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
455นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
456นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
457นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
458นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
459นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
460นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
461นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
462นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
463นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
464นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
465นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
466นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
467นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
468นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
469นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
470นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
472นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
473นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
474นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
475นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
476นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
477นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
478นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
479นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
480นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
481Mr.Carl David Bowers-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
482Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
483Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
484Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
485Mr.Paul King--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
486Mr.KenichiSato -อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
487Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
488นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
491นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
492นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
493นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
494นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
495นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
496นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
497นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
498นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
499นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
500นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
501นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
502นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
503นางสาวจิตตราภูนาศรีCW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
504นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
505นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
506นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
507นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นางสาวสุกัญญาจันชะล้ำCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
512นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
513นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
514นางอัจฉราไชยชนะ119อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
515นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
516นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
517นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
518นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
519นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
520นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
521นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
523นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
524นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
525นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
526นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
527นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
528นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
529นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
531Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
532นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
533นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
534นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
535นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
536นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
537นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
538นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
541นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
542นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
543นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
544นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
545นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
546นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
547นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
548นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
549นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
550นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
551นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
552นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
553นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
554นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
555นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
556นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
557นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
558นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
559นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
560นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
564นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
565นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
566นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
567นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
568นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
569นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
573นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
574นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
575นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
576นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
577นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
578นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
579นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
580นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
581นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
582นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
583นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
584นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
585นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
586นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
587นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
588นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
589นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
590นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
591นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
592นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
593นายสามารถอัยกรUO101อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
594นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
595นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
596นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
597นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
598นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
601นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
602นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
603นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
607นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
608นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
609นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
610นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
611นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
612นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
613นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
614นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
615นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
616นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
618นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
619นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นางสาวชัญญานุชพลธรรมUO314อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
624นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
625Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
626นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
627นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
629นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
630นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
631นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
635นายโสภัชย์วรวิวัฒน์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
636นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
637นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
638นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
639นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
640นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
641นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
642นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
643ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
644นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
645นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
646นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
647นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
648นายกิตติชัยโสพันนา197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
649นายสุวิชษมาพิสุทธิ์199อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
650นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
651นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
652นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
653นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
654นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
655นายหรรษกรวรรธนะสารSI.173อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
656นายอาธรณ์วรอัดSI.174อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเคมี
657นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
658นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
659นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
660นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
661นางสาวอนุรัตน์สายทอง187ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
662นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
663นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
664นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
665นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
666นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
667นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
668นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
669นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
670นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
671นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
672นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
674นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
677นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
678นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
679นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
681นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
682นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
683นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
685นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
686นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
687ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
688นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
689นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
690นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
691นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
692นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
693นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
694นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
699นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
701นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
702นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
703นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
704นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
705นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
706นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
707นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
708นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
709นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
710นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
711นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
712นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
713นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
714นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
715นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
716นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
717นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
718นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
719นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
720นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
721นางวลัยลักษณ์มุสิกะโปดกUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
722นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
723นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
724นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
725นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
726นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
727นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
728นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
729นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
730นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
731นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยา
732นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
733นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
734นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
735นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
738นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
739นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
740นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
741นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
742นายพิทักษ์วงษ์ชาลี204ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
743นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
744นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
745นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
749นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
750นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
751นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
752นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
753ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
754นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
755นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
756นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
757นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
758นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
759นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
760นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
761นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรCW331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
762นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
763นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
764นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
765นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
766นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
767นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
768Mr.Le Duc Quang--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
769Miss.Nguyen Anh Chi--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
770Miss.Liang Chengmei--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
771Mr.Steven George Keys-51อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
772Mr.BounthiemPhilavanh-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
773นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
774นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
775นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
776นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
777นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
778นายพงศกรทองพันธ์ุUO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
779นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
780นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
781นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
782นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
783นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
784นายครรชิตสิงห์สุขGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
785นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
786นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
787นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
788นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
789นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
790นายประไพศรีสมัยGO029นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
791นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
792นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
793นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
794นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
795นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
796นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
797นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
798นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
799นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
800นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
801นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
802นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
803นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
804นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
805นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
806นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
807นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
808นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
809นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
810นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
811นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
812นายคณินงามมานะGO013นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
813นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
814นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
815นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
816นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
817นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
818นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
819นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
820นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
821นายอลงกรณ์ศรีสุขUO406นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
822นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
823นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
824นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
825นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
826นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
827นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
828นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
829จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
830นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
831นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
832นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
833นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
834นางสาวมยุราบุญเทียมUO438นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
835นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
836นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
837นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
838นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
839นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
840นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาGO003นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
841นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
842นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
843นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
844นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการกิจการพิเศษ (ปฏิบัติงานที่ งานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)
845นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
846นางสาวบังอรอินทร์ลีUO462นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
847นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
848นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
849นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
850นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
851นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
852นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
853นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
854นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
855นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
856นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
857นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
858นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
859นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
860นางสาวศุกลภัทรจันทยาCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
861นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
862นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
863นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
864นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน