banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวอังคณาศิริกุล006บุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
13นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
14นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
16นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
17นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
21นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
22นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
23นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
24นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
25นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
32นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
35นางสาวปรียาพรพานาดาCW329นักวิชาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
36นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
37นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
38นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
39นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
42นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
43นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016นักวิชาการพัสดุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
44นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
45นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
46นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
47นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
48นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
49นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
50นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
51นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409เจ้าพนักงานพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
52นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
53นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
54นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์พนักงานมหาวิทยาลัย
55นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
56นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
57นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
58นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
59นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
60นายวีรพรรณรัตนะCW285ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
61นายแสงเพชรตันปานCW286ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
62นายวิษณุกลมเกลียวCW410เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
63นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
64นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
65นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
66นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
67นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
68นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
69นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
70นางสาวอรชุดาพาระแพงCW372เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
71นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
72นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
73นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
74นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
75นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
76นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
77นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
78นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
79นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
82นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
83นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
84นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
85นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
86นางวารีศรีโยธาCW042คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
87นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
88นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
89นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
90นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นายศิริพงษ์โสมศรีแพงCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสED014คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
116นายอวิรุทธ์ไขสีดาED068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
117นายเอกวัฒน์ผาสุขED069คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
118นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญED077คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
119นายสมโภชผงสินสุED070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
120นายพินิจจำปาED065คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
121นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
122นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
123นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
124นายธวัชชัยวิภาวิน030ช่างไม้ ช 4ลูกจ้างประจำ
125นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายศักดิ์นรินทร์คาอำกวยCW368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นางสาวนันท์นภัสโถบำรุงCW005 ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
138นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
139นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
140นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
141นางนงเยาว์จารณะ012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
142นางสาวธิดารัตน์อุปชัยGO028นักตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
143นางสาวณัฐพัชร์นวลมณีฐิติUO389นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
144นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
145นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
146สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
147นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
148สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
162นายมานพแก้วดีCW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
163นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
164นายธีรศักดิ์บุษบาED064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
165นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
166นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
167นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
170นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
171นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
172นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
173นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรพนักงานมหาวิทยาลัย
174นายจิรกิจแสนพงศ์UO142วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
175นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
176นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาพนักงานมหาวิทยาลัย
177นายรชตมามิมินCW301ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
178นายประสงค์วรชัยCW330ช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
179นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
180นายอาทรณ์จันทะดวงCW193คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
181นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
182นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
183นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
184นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
185นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
186นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
187นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
188นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
189นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
190นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
191นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
192นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
193นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
194นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
195นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
196นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
197นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
198นางสาวอัจฉราถาบุตรUO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
199นายวัชรกรณ์ฉายพลSI.178อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
200นางสาวอภิญญาเห็มนวนCW327เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
201นางสาวจริญาต้นสาSI.148อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
202นายพิมุขอินทรสูตSI.170อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
203นายธเนษฐก้อนกั้นSI.149อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
204นางสาวอสอฤดีผดุงกิจSI.179อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
205นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
206นางพิศมัยพานาดาED061คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
207นางวาสนาพรหมหากุลED040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
208นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
209นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
210นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
211นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
212นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
213นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
214นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
215นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
216นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
217นางวาสนาจักรศรี014นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
218นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
219นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
220นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
221นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
222นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
223นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
224นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
225นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
226นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
227นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
228นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
229นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
230นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
231นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
232นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
233นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
234นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
235นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
236นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
237นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
238นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
239นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
240นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
241นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
242นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
243นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
244นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
245นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
246นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
247นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
248นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
250นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
251นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
252นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
253นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
254นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
255นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
256นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
257นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
258นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
259นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
260นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
261นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
262นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
263นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
264นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
265นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
266นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
267นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
268นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
269นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
270นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
271นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
272นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
273นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
274นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
275นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
276นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
277นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
278นางสาวเพ็ญผกาหนองนาUO447อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
279นางสาวสรชาผูกพันธ์SI.187อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
280นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
281นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
282นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
283นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
284นายบุญส่งวงค์คำ061อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
285นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
286นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
287นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีSI.177อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
288นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
289นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
290นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
291นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
292นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
293นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
294นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
295นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
296นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
297นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
298นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
299นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
300นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
301พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพSI.132ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
302นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
303นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
304นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
305นายวสันต์ศรีหิรัญUO067อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
306นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
307นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
308นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
309นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
310นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ
311นายอุทัยสัตยารักษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
312นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
313นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
314นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
315นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
316นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
317นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
318นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
319นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
320นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
322นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
323นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
324นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
325นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
326นางพูนสินประคำมินทร์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
327นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
328นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
329นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
330นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
331นายพชรมีกลาง-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ประจำหลักสูตร ค.บ. ฟิสิกส์
332นางสาวประภาวรรณทองศรีSI.175อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
333นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรSI.176อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
334นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายอนรรฆสมพงษ์SI.157อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
340นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
341นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
342นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
343นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
344นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
345นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
346นางสาวมนันยาโพธิราชาSI.160อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
347Mr.UlrichLindman-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
348นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
349นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
350นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
351นางสาวรัชดาภรณ์บุญชัยCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
352นางสาววรัญญาโพธิ์สีมาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
353นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
354นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
355นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
356นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการพนักงานมหาวิทยาลัย
357นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรพนักงานมหาวิทยาลัย
358นางสาวกานดาภรคัณทักษ์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
359นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
360นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
361นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
362นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
363นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
364นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
365นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
366นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
367นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
369นายสุรชาติเทียนกล่ำSI.166ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
370นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
371นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
372นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
373น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
374นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
375นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
378นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
379ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
381นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
382นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
383น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
384ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
385นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการประมง
386นางสาวทาริกาผาใต้073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
387นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
390นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
391นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
392นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
393นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
394นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
395นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
396นายธนกรราชพิลาUO037อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
397นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
398นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
399นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
400นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
401นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
402นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
403นางขวัญแขทรงอภิวัฒน์กุลUO340นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
404นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
405นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
406นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
407นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
408นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
409นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
410นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
411นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
412นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
413นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
414นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
415นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
416นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
417นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
418นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
419นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
420นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
421นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
423นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
424นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
425นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
426นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
427นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
428นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
429นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
430นายเธียรรัตน์ฦาชาSI.158อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
431นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
432นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
433นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
434นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
435นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
436นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
437นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
438นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
439นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
440นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
441นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
442นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
443นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
444นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
445ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
446นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
447นายสมศักดิ์เจริญสุขSI.026ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
448นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
449นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
450นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
451นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
452นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
453นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
454นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
455นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
456นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
457นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
458นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
459นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
460นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
461นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
462นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
463นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
464นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
465นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีSI.167อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
466นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
467นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
468นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
469นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
470นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
471นางสาวทิพยาวรพันธ์UO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
472นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
473นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
474นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
475นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
476นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
477นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
478นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
479นางสาวจุฑาทิพย์วิจิตรศิลป์129อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
480นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
481นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
482นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
483นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
484นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
485นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
486นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
487นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
491นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
492นางสาวศิริพรบุญโนนแต้CW356ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
493นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
494Mr.Carl David Bowers-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
495Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
496Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
497Mr.Brendan DouglasMckell50อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
498Mr.Paul King--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
499Mr.KenichiSato -อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
500Miss.Rowena LobitanaRosalejos49อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
501นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
502นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
503นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
504นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
505นายสุรชัยชินบุตรUO307อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
506นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
507นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นางสาวนิโลบลภู่ระย้าSI.058อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
509นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์SI.180อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
510นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
511นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
512นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
513นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
514นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
515นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
516นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
517นางสาวจิตตราภูนาศรีCW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
518นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
519นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
520นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
521นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
523นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
524นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
525นางสาวสุกัญญาจันชะล้ำCW289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
526นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
527นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
528นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
529นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
530นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
531นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
532นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
533นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
534นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
535นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
536นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
537นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
543นางสาวจุรีพรคำผองCW365ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
544Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
545นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
546นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
547นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
548นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
549นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
550นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
551นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
552นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
554นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
555นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
556นายสมชายพรหมโคตร130อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
557นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
558นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
563นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
564นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
565นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
566นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
567นางสายฝนปุนหาวงค์UO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
568นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
569นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
572นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
573นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
574นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
575นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
576นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
577นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
578นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
579นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
580นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
581นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
582นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
583นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
584นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
585นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
586นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
587นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
588นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
589นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
590นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
591นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
592นางนิรมลเนี่องสิทธะ115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
593นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
594นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
595นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
596นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
597นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
598นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
599นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
602นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
603นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
604นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
605นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
609นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
610นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
612นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
613นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
614นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
615นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
616นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
617นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
618นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
619นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
620นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
621นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
622นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
624นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
625นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
626นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
627นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
628นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
629นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
630นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
631นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
632นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
633นางสาวชัญญานุชพลธรรมUO314อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
638Mr.Nicholls Philip Herschel--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
639นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
640นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
641นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
642นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
643นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
644นางเมธาวียีมินUO005อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
645นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
646นายวัชระอักขระUO193อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
647นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
648นายโสภัชย์วรวิวัฒน์-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
649นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
650นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
651นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
652นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
653นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
654นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
655นางรัชนีโคตรวิชัยCW135คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
656ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
658นายเชิดตระกูลหอมจำปา194อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
659นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
660นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
661นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
662นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
663นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
664นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
665นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
666นายหรรษกรวรรธนะสารSI.173อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
667นายอาธรณ์วรอัดSI.174อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเคมี
668นางสาวธงจุฑาสุวรรณประเสริฐ191อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
669นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
670นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
671นายบำรุงรินทา201อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
672นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
673นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
674นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
677นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
678นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
679นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
680นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
681นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
682นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
683นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
684นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
685นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
686นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
687นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
688นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
689นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
690นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
691นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
692นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
693นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
694นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
695นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
696นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
697นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
699ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
700นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
701นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
702นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
703นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
704นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
705นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
706นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
707นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
708นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
709นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
710นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
711นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัย
712นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
713นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
714นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
715นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
716นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
717นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
718นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
719นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
720นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
721นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
722นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
723นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
724นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
725นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
726นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
727นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
728นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
729นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
730นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
731นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
732นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
733นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
734นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
735นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
738นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
739นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
740นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
741นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
742นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
743นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยา
744นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
745นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
746นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
749นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
750นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
751นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
752นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
753นายสุวิชษมาพิสุทธิ์SI.181อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
754นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
755นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
756นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
757นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
758นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
762นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
763นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
764นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
765นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
766ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
767นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
768นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
769นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
770นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
771นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
772นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
773นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
774นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรCW331นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
775นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
776นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
777นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
778นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
779นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย
780นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
781Mr.Stephen W Barnes--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
782Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
783Mr.Le Duc Quang--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
784Miss.Nguyen Anh Chi--อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
785Miss.Liang Chengmei--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
786Mr.Steven George Keys-51อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
787Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
788Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
789นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
790นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
791นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย
792นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
793นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
794นายพงศกรทองพันธ์ุUO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
795นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
796นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO051นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
797นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
798นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
799นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
800นายครรชิตสิงห์สุขGO027นักวิจัยพนักงานราชการ
801นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
802นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยพนักงานมหาวิทยาลัย
803นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
804นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
805นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
806นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
807นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
808นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
809นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
810นายประไพศรีสมัยCW407นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
811นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
812นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
813นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
814นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
815นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
816นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
817นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
818นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
819นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
820นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
821นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
822นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
823นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
824นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
825นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
826นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์พนักงานมหาวิทยาลัย
827นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
828นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
829นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
830นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
831นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
832นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
833นายคณินงามมานะCW406นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
834นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
835นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
836นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
837นายอลงกรณ์ศรีสุขUO406นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
838นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
839นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
840นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
841นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
842นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
843นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
844นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
845จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
846นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
847นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
848นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
849นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
850นางสาวมยุราบุญเทียมUO438นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
851นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
852นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
853นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
854นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
855นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
856นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
857นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาCW408นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
858นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
859นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
860นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
861นางสาวบังอรอินทร์ลีUO462นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
862นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
863นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
864นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
865นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
866นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
867นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
868นางสาวชะบาอนันติCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
869นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาบริหารการศึกษา
870นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
871นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
872นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
873นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
874นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
875นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
876นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
877นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
878นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
879นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน