banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
12นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
13นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
14นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
16นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
17นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวปนัดดากิติราชCW412ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
32นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
35ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
37นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
38นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
39นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
42นายหิรัญการุณPP032พนักงานจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
43นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
44นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
45นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
46นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
47นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
49นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
50นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
51นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
52นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
53นางสาวเพชรรัตน์นามเพ็งPP014พนักงานทำความสะอาดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
54นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
58นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
59นายปรีชาโมระดาPP002พนักงานจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
60นางเบญจวรรณจันไตรรัตน์PP021พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
61นางสาวเนตรนภาแถมสมดีPP019พนักงานห้องอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
62นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
63นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
64นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
65นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
66นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
67นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
68นางสาวพรทิพย์โสนันทะCW 005นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
71นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานราชการ
72นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
73นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
74นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
75นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
76นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
77นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
78นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
79นายวีรพรรณรัตนะCW285เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายแสงเพชรตันปานCW405นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายสันติอุทุมทองCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
82นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
83นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
84นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
85นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
86นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
87นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
88นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
89นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
90นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายอวิรุทธ์ไขสีดาCW413คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW415คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นางพิศมัยพานาดาCW397คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นายสมโภชผงสินสุCW414คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137นายพินิจจำปาCW394คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์ED 069คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
142นายสถิตย์จักษุมาตรCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
143นายมานพไชยเทศED 070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
144นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
145นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
146นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
147นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
148นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
162นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
163นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
164นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
165นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
166นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
167นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
170นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
171สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
172นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
173นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
174นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
175นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
176นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
177นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
178นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
179นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
180นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
181นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
182นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
183นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
184นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
185นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
186นายสุเมธศิริสานต์CW 244เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
187นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
188นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
189นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
190นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
191นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
192นายจิรกิจแสนพงศ์UO412วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
193นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
194นายรชตมามิมินCW301เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
195นายธงชัยเสลาดCW360ช่างไฟฟ้าลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
198นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
199นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
200นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
201นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
202นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
203นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
204นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
205นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
206นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
207นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
208นางสาวจริญาต้นสาUO489อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
209นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
210นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
211นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
212นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
213นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
214นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
215นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
216นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
217นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
218นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
219นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
220นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
221นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
222นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
223นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
224นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
225นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
226นางสาวปัญญาธาราปญญาอุปถัมภ์UO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
227นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
228Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
229นางสาวปวีนาเกตวงษาED 068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
230นายโภคินพลวงศ์ษาED 077คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง อาคารอเนกประสงค์
231นางลำพูนคำทะเนตรPP017แม่บ้านซักรีดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
232นางฉวีวรรณฤาไกรPP008พนักงานปรุงอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
233นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
234นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
235นายวัชระชัยภูลวรรณPP025พนักงานต้อนรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
236นางสาวนิภาพรอินธิโคตรCW424นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
237นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
238นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
239นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
240นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
241นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
242นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
243นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
244นางวาสนาจักรศรี014ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
245นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
246นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
247นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
248นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
250นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
251นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
252นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
253นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
254นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
255นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
256นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
257นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
258นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
259นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
260นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
261นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
262นางกัลยาลักษณ์โกษาแสงCW420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
263นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
264นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
265นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
266นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
267นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
268นายสมชายเพียมาCW419นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
269นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
270นางสาววันวิสาข์ทองสีCW421นักสุขศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
271นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
272นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
273นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
274นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
275นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
276นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
277นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
278นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
279นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
280นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
281นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
282นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
283นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
284นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
285นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
286นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
287นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
288นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
289นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
290นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
291นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
292นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
293นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
294นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
295นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
296นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
297นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
298นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
299นายสุรัตน์ดวงชาชม-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
300นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
301นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
302นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
303นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
304นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
305นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
306นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
308นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
309นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
310นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
311นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
312นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
313นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
314นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
315นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
316นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
317นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
318นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
319นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
320นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
322นางศรีสุดากางทอง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
323นางสาวแจ่มจันทร์สุวรรณรงค์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
324นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
325นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
326นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
327นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
328นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
329นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
330นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
331นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
333นางสาวปัทมาคัดทะจันทร์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
334นายฉัตรชัยจูมวงศ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
335นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
340นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
341นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
342นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
343นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
344นายปฏิญญาแพงพุยCW406นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
345พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
346นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
347นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
349นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
350นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
351นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
352นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
353นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
354นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
355นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
356นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
357นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
358นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
359นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
360นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
361นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
362นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
363นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
364นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
365นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
366นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
367นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
368นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
369นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
370นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
371นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
372นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
373นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
374นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
375นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
376นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
379นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
381นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
382นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
383นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
384นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
385นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
389Mr.Ronald Padojinog--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
390นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
391นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
392นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
393นางรัชดาภรณ์ราชติกาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
394นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
395นายอนุวัตรอุ่นคำUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
396นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
397นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
398นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
399นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
400นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
401นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
402นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
403นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
404นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
405นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
406นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
410นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
411นายศิริชาติศรีวงษา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
412นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
413นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
414น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
415นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
416นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
417นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
418นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
419นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
420ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
421นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
423น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
424ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
425นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
426นายเสกสรรบริบูรณ์CW422ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
427Miss.Michelle Ferran Fiecas--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
428นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
430นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
431นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
435นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
436นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
437นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
438นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
439นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
440นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
441นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
442นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
443นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
444นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
445นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
446นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
447นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกSI.193อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
448นายศราวุฒิผายเงินCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
449นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
450นางสาวสุดคะนึงโรจนชีวาคม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
451นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
452นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
453นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
454นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
455นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
456นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
457นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
458นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
459นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
460นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
461Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
462นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
463นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
464นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
465นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
466นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
467นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
468นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
469นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
472นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
473นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
474นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
475นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
476นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
477นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
478นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
479นายวรวุฒิสร้อยคำ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
480นายมาณพต้นเคน-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
481นายวัชรกุลก้อนกั้น-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
482นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
483นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
484นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
485นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
486นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
487นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
488นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
491นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
492นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
493นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
494นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
495ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
496นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
497นายธนัทภักดีสุวรรณ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
498นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
499นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
500นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
501นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
502นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
503นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
504นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
505นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
506นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
507นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
512นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
513นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
514นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
515นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
516นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
517นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
518นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
519นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
520นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
521นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
522นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
523นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
524นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
525นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
526นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
527นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
528นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
529นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
530นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
531นางสาวศิริพรบุญโนนแต้UO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
532นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
534นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
535นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
536นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
537นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
543นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
544นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
545นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
546Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
547Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
548Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
549Miss.Liang Chengmei--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
550Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
551Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
552Mr.KenichiSato -อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
553นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
556นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
557นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
558นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
562นายจักรพงษ์ประครองใจ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
563นางวิจิตราขอนยาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
564นางสุวิมลโฮมวงศ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
565นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
566นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
567นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
568นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
569นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
572นางสาวจิตตราภูนาศรีCW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
573นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
574นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
575นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
576นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
577นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
579นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
580นางสาวอุทุมพรสุรศักดิ์CW 289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
581นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
582นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
583นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
584นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
585นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
586นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
587นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
588นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
589นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
590นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
591นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
592นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
593นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
594นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
595นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
596นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
597นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
598นายพัชญ์เพชรคำCW 362ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
599Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
600นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
603นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
606นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
607นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
609นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
610   -อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
611นางสาวสุรีพรชัยลาภ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
612นายประดิษฐ์โสมณวัตร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
613นายชัยยุทธอภิวาทนสิริ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
614นายพงศ์พัฒน์รัตนพันธ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาศิลปกรรม
615นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
617นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
618นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
619นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
624นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
625นายสมชายพรหมโคตร-อาจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
626นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO212บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
627นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
628นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
629นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
630นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
632นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
633นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
634นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
637นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
638นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมUO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
639นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
640นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
641นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
642นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
643นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
644นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
645นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
646นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
647นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
648นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
649นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
650นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
651นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
652Mr.Timothy DanielMcPeters-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
653นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
656นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
657นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
658นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
661นางสาวสายทิพย์จะโนภาษ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
662นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
663นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
664นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
665นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
666นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
667นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
668นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
669นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
670นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
671นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
672นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
674นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
677นายประวิณกิติกรอรรถ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
678นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
679นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
680นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
681นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
682นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
683นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
684นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
685นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
686นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
687นายวชิรวีร์คุณธรรม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
688นายพัฒน์ภูมิแสนศักดิ์UO515อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
689นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
691นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
692นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
693นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
694นางสาวพิมพิกากุลไทย-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
695นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
699นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
700นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
701นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
702นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
703นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
704นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
705นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
706นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
707นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
708นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมSI.192อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
709นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
710นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
711นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
712นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
713นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
714นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
715นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
716นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
717นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
718ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
719นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
720นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
721นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
722นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
723นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
724นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
725นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       สาขาวิชาฟิสิกส์
726ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
727นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
728นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
729นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
730นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
731นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
732นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
733นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
734นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
735นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
736นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
738นายสุวิชษมาพิสุทธิ์-อาจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาเคมี
739นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
740นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
741นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
742นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
743นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
744นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
745นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
749นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
750นายบำรุงรินทาSI.190อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
751นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
752นายพิชัยศรีมันตะ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
753นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
754นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
755นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
756นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
757นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
758นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
762นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
763นายศศิพงศ์ทิพย์รัชดาพร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
764นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
765นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
766นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
767นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
768นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
769นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
770นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
771นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
772ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
773นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
774นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
775นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
776นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
777นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
778นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
779นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
780นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
781นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
782นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
783นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
784นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
785นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
786นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
787นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
788นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
789นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
790นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
791นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
792นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
793นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
794นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
795นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
796นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
797นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
798นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
799นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
800นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
801นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
802นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
803นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
804นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
805นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
806นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
807นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
808นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
809นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
810นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
811นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
812นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
813นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
814นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
815นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยา
816นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
817นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
818นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
819นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
820นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
821นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
822นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
823นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
824นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
825นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
826นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
827Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
828นางสาวมณีรัตน์ศรีสวัสดิ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
829นางสาวณัฐธิดาอบภิรมย์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาฟิสิกส์
830นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
831นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
832นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
833นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
834นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
835นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
836นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
837นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
838นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
839นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
840นางนงเยาว์จารณะ012ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
841นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
842ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
843นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
844นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
845นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
846นางศุภพิชญ์ประเสริฐนูUO463เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
847นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
848นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
849นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
850นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
851นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
852นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
853นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
854นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
855นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
856นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
857นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
858นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
859นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
860นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
861นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
862นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
863นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
864นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
865นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
866นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
867นายครรชิตสิงห์สุขUO314นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
868นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
869นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
870นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
871นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
872นางสาวอังคณาศิริกุล006ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
873นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
874นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
875นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
876นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
877นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
878นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
879นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
880นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
881นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
882นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
883นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
884นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
885นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
886นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
887นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
888นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
889นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
890นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
891นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
892นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
893นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
894นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
895นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
896นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170บรรณารักษ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
897นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
898นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
899นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
900นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
901นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
902นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
903นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
904นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
905นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
906นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
907นายอลงกรณ์ศรีสุขUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
908นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
909นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
910นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
911นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
912นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
913นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
914นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
915จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
916นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
917นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
918นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
919นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
920นางมยุรารัตนบุญศิริUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
921นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
922นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
923นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
924นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
925นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
926นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาGO003นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
927นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
928นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
929นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
930นางสาวกัลยาณีภูยิหวาCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
931นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
932นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
933นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
934นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
935นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
936นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
937นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
938นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
939นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
940นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
941นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการการศึกษา
942นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
943นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
944นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
945นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
946นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
947นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
948นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
949นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน