banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
4นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
5นางสาวมาลินีมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
6นางสาวพฤตยางันลาโสมUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
8นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
9นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
10นางสาวศุภกุลภรณ์วัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
11นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
12นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
13นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
14นายไพวัลย์สมปองUO267เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
15นายเนธิชัยธานะราชUO347นิติกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
16นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
17นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
18นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
19นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
20นางสาวปนัดดากิติราชCW412ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
21นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ลูกจ้างประจำ
22นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
23นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
24นายโภไคยมาลัยกรองUO135เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
25นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
26นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
27นางอริญชยาพรผาจวงUO384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
28นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
29นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
30นางสาวพัชนีพักตะไชยUO271นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
31นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
32นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
33นางสาวจุฬาภรณ์พรมบุตรUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
34นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
35ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
36นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
37นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
38นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
39นางสาวปภัสราฟลินน์CW055คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
40นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
41นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
42นายหิรัญการุณPP032พนักงานจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
43นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
44นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
45นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
46นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
47นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
48นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
49นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
50นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
51นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
52นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
53นางสาวเพชรรัตน์นามเพ็งPP014พนักงานทำความสะอาดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
54นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
55นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
56นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
57นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
58นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
59นายปรีชาโมระดาPP002พนักงานจัดเลี้ยงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
60นางเบญจวรรณจันไตรรัตน์PP021พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
61นางสาวเนตรนภาแถมสมดีPP019พนักงานห้องอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
62นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
63นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
64นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
65นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
66นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
67นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
68นางสาวพรทิพย์โสนันทะCW 005นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
69นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
70นางสาวดาริกาแก้วดีCW375นักวิชาการพัสดุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
71นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานราชการ
72นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
73นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
74นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
75นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
76นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
77นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
78นายสมภพเลิศศรีUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
79นายวีรพรรณรัตนะCW285เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
80นายแสงเพชรตันปานCW405นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
81นายสันติอุทุมทองCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
82นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
83นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้าพนักงานราชการ
84นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
85นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
86นางสาวอรชุดาพาระแพงUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
87นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
88นางสาวพรรณวดีบุตรสุวรรณ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
89นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
90นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
91นายปิยะเกวใจCW339คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
92นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
93นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
94นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
95นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
96นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
97นายอวิรุทธ์ไขสีดาCW413คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
98นายณัฐวุฒิชำนิเขตรการCW415คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
99นายสมัยพรเลิศCW057คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
100นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
101นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
102นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
103นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
104นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
105นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
106นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
107นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
108นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
109นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
110นางพรทิพย์แสนพลเมืองCW144คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
111นางพิศมัยพานาดาCW397คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
112นายสายันถานทองดีCW051คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
113นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
114นายประพันธ์ผงสินสุCW043คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
115นายสมโภชผงสินสุCW414คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
116นางวรรณพรภูละครCW052คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
117นางวัฒนาภูละครCW273คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
118นายสะไหวจันทร์ไตรรัตน์CW039คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
119นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
120นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
121นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
122นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
123นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
124นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
125นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
126นางนงลักษ์วะชุมCW023คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
127นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
128นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
129นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
130นายฐิติพงษ์ตองตาสีCW056คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
131นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
132นายไทยณรงค์ไขสีดาCW275คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
133นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
134นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
135นายดลใจยางธิสารCW048คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
136นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
137นายพินิจจำปาCW394คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
138นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
139นางรัตนาแสนภูวาCW075คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
140นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
141นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์ED 069คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
142นายสถิตย์จักษุมาตรCW223คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
143นายมานพไชยเทศED 070คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
144นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ลูกจ้างประจำ
145นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
146นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ลูกจ้างประจำ
147นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
148นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
149นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
150นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
151นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
152นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
153นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
154นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
155นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
156นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
157นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
158นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
159นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
161นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
162นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
163นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
164นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
165นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
166นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
167นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
168สิบเอกยศศักดิ์บัวพรมCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
169นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
170นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
171สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
172นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
173นายธนบูลย์พรมพิลาCW344เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
174นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
175นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
176นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
177นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
178นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
179นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
180นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
181นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
182นายไพฑูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
183นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
184นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
185นายอนุรักษ์ไชยตะมาตย์CW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
186นายสุเมธศิริสานต์CW 244เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
187นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
188นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
189นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
190นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
191นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
192นายจิรกิจแสนพงศ์UO412วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
193นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
194นายรชตมามิมินCW301เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
195นายประไพทีสุกะCW319คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
196นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
197นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมฯ
198นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
199นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
200นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
201นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
202นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
203นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
204นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
205นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
206นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
207นางสาวจริญาต้นสาUO489อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
208นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
209นายปริเยศคำชมภูUO088อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
210นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
211นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
212นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
213นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
214นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
215นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
216นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
217นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
218นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
219นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
220นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
221นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
222นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
223นางยุพินศรีชาติUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
224นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วยพนักงานมหาวิทยาลัย
225นางสาวปัญญาธาราปญญาอุปถัมภ์UO275อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
226นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
227Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
228นางสาวปวีนาเกตวงษาED 068คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
229นายโภคินพลวงศ์ษาED 077คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง อาคารอเนกประสงค์
230นางลำพูนคำทะเนตรPP017แม่บ้านซักรีดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
231นางฉวีวรรณฤาไกรPP008พนักงานปรุงอาหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
232นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานห้องพักลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
233นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
234นายวัชระชัยภูลวรรณPP025พนักงานต้อนรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
235นางสาวนิภาพรอินธิโคตรCW424นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
236นายธีรยุทธสาแดงGO014นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานราชการ
237นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย
238นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
239นางสาวขวัญข้าวไชยรบCW399เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
240นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
241นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
242นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
243นางวาสนาจักรศรี014ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
244นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ลูกจ้างประจำ
245นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
246นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
247นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
248นางสาวสุกัญญาลามคำUO228นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
249นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
250นายชาญชัยบุญตาท้าวCW085คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
251นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
252นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
253นายอุทัยถานทองดีCW084คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
254นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
255นายเจษฎาพรมลาCW318คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
256นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
257นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
258นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
259นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
260นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
261นางกัลยาลักษณ์โกษาแสงCW420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
262นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
263นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
264นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
265นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
266นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
267นายสมชายเพียมาCW419นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
268นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
269นางสาววันวิสาข์ทองสีCW421นักสุขศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
270นายเกษมบุตรดี017ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
271นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
272นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ลูกจ้างประจำ
273นายสายัณห์พ่อครวงค์UO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
274นางเกกิลาแสงบัวท้าวUO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
275นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์งบประมาณ
276นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
277นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
278นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
279นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
280นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
281นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
282นางสาวศิวารัตน์ตรีทศUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
283นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ลูกจ้างประจำ
284นางสาวอรพินบุตราชUO288นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
285นางสาวรจนาผาลลาพังUO207นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
286นางสาวจีรวรรณวรกาลUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
287นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
288นางสาวทัศนีย์คำปานUO206นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
289นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
290นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
291นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
292นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
293นางสาวสุจิตรตาศรีปากดีUO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
294นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
295นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
296นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW396คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
297นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
298นายสุรัตน์ดวงชาชม-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
299นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
300นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
301นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
302นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
303นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
304นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
305นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
306นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
307นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
308นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
309นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
310นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
311นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
312นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
313นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
314นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
315นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
316นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
317นายพิทักษ์วงษ์ชาลีSI.183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
318นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
319นายอนันต์ปานศุภวัชรSI.163รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
320นางถาดทองปานศุภวัชรSI.145ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
321นางศรีสุดากางทอง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
322นางสาวแจ่มจันทร์สุวรรณรงค์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
323นางสุจิตราแบบประเสริฐ028อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
324นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
325นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
326นางสาวสรินดาพงษ์คุลีการ041อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
327นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
328นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
329นางอรวรรณนิ่มตลุง060ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
330นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
331นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
332นางสาวปัทมาคัดทะจันทร์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
333นายฉัตรชัยจูมวงศ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
334นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
335นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
336นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
337นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
338นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
339นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
340นายวสันต์วงศ์กาฬสินธุ์SI.101อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
341นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
342นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
343นายปฏิญญาแพงพุยCW406นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
344พ.อ.อ.ครองชัยพรหมเทพ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
345นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
346นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
347นายภัทรดรจั้นวันดีUO106อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
348นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
349นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
350นางสาวอุษาปราบหงษ์056อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
351นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
352นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
353นางสาววัลนิกาฉลากบางSI.146ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
354นางเพลินพิศธรรมรัตน์048ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
355นายสำราญกำจัดภัย058ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
356นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
357นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
358นายไชยาภาวะบุตร036ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
359นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
360นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
361นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
362นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ(ระดับปริญญาเอก)
363นายปรีชาคัมภีรปกรณ์-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
364นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
365นายละม้ายกิตติพร-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
366นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
367นายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรSI.161รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
368นายทนงศักดิ์คุ้มไข่น้ำ-รองศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
369นายพิตรทองชั้น-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
370นายอนันต์บัวบาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
371นางสุมาลีสมพงษ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
372นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีพครู
373นางเบญจวรรณรอดแก้ว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
374นายประสิทธิ์กองสาสนะ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
375นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
376นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
377นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
378นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
379นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
380นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
381นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
382นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
383นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
384นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
385นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
386นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
387นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
388Mr.Ronald Padojinog--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
389นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
390นายวีระวัฒน์ดวงใจ-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
391นางสุพัตราหล้าชาญ217เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
392นางรัชดาภรณ์ราชติกาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
393นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
394นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
395นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
396นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
397นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
398นางสาวกานดาภรคัณทักษ์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
399นายประมวลศักดิ์ไม้แสนดีCW102คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
400นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
401นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
402นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
403นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
404นางสาวสุนทรีย์สุรศร057ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
405นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
406นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
407นางครองใจโสมรักษ์UO197อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
408นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
409นางอังคณาเทียนกล่ำSI.184ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
410นายศิริชาติศรีวงษา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
411นายหาญชัยอัมภาผล076รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
412นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
413น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
414นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
415นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
416นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
417นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
418นางสาวฐิตินันท์บัวบานUO109อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
419ส.พญ.อโณทัยแพทย์กิจUO008อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
420นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
421นายเฉลิมโรจน์ชัยสิทธิพัฒนาUO292อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
422นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
423น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
424ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
425นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
426นายเสกสรรบริบูรณ์CW422ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
427Miss.Michelle Ferran Fiecas--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการประมง
428นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
429นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
430นายนพรัตน์พัชณีย์UO291อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
431นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
432นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
433นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
434นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
435นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
436นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
437นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
438นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
439นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
440นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
441นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
442นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
443นางสาวกิ่งกาญจน์ป้องทองUO290อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
444นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
445นางสาวชไมพรรักษาสุขSI.185ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
446นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
447นายศราวุฒิผายเงินCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
448นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
449นางสาวสุดคะนึงโรจนชีวาคม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
450นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
451นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
452นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
453นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
454นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
455นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
456นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
457นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
458นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
459นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
460Mr.Libbe Van Der Horn--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
461นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
462นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
463นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
464นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
465นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
466นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
467นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
468นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
469นางลัคนาจีบแก้วUO299อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
470นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
471นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
472นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
473นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
474นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
475นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
476นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
477นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสSI.029อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
478นายวรวุฒิสร้อยคำ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
479นายมาณพต้นเคน-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
480นายวัชรกุลก้อนกั้น-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
481นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
482นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
483นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
484นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
485นายวาสนาเกษมสินธ์173ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
486นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
487นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
488นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
489นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
490นายปริญญารจนาUO007อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
491นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
492นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
493นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
494ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
495นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
496นายธนัทภักดีสุวรรณ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
497นายอนุวัตสุเพียร080ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
498นายภวัตมิสดีย์088ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
499นายจรูญขาวสีจาน078ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
500นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
501นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
502นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
503นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
504นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
505นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
506นางนุจิรากองทรัพย์UO202อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
507นายภัทราพลกองทรัพย์UO203อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
508นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
509นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
510นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
511นายไวรุจน์อิ่มโพUO036อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
512นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
513นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
514นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
515นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
516นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
517นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
518นายสมเสน่ห์อุปพงษ์092ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
519นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
520นายธวัชชัยวิลาชัยUO057นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
521นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
522นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
523นางนฤมลเหลวกุลCW116คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
524นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
525นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
526นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
527นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์135ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
528นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
529นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
530นางสาวศิริพรบุญโนนแต้UO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
531นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
532นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
533นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
534นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
535นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
536นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
537นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
538นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
539นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
540นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
541นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
542นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
543นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
544นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
545Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
546Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
547Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
548Miss.Liang Chengmei--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
549Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
550Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
551Mr.KenichiSato -อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาภาษาไทย
552นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
553นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
554นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
555นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
556นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
557นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
558นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
559นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
560นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
561นายจักรพงษ์ประครองใจ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
562นางวิจิตราขอนยาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
563นางสุวิมลโฮมวงศ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
564นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
565นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
566นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
567นายจำนงวงษ์ชาชม110รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
568นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
569นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
570นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
571นางสาวจิตตราภูนาศรีCW352ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
572นายธวัชชัยไพใหล127ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
573นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
574นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
575นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
576นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
577นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
578นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
579นางสาวอุทุมพรสุรศักดิ์CW 289ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาดนตรี
580นายภิชาตเลณะสวัสดิ์094อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
581นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
582นายยงยศวงศ์แพงสอน115อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
583นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
584นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
585นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
586นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
587นายสพสันติ์เพชรคำ100อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
588นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
589นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
590นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
591นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
592นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
593นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
594นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
595นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
596นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
597นายพัชญ์เพชรคำCW 362ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
598Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
599นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
600นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
601นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
602นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
603นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
604นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
605นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
606นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
607นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
608นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
609   -อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
610นางสาวสุรีพรชัยลาภ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
611นายประดิษฐ์โสมณวัตร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
612นายชัยยุทธอภิวาทนสิริ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
613นายพงศ์พัฒน์รัตนพันธ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาศิลปกรรม
614นายประสิทธิ์คะเลรัมย์114อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
615นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
616นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
617นางสาวมนัสนันท์นิ่มพิศาลUO357อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
618นายสุทธินันท์โคตรท่านUO356อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
619นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
620นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
621นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
622นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
623นายชาติชายทีสุกะCW118คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
624นายสมชายพรหมโคตร-อาจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
625นางสาวภุลภญาศรีบุญธรรมUO212บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
626นายรัฐพลฤทธิธรรม126อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
627นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
628นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
629นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
630นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
631นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
632นางปทุมทิพย์ม่านโคกสูง098อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
633นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
634นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
635นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
636นางสาวจันทนาศรีวรสารCW354ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
637นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมUO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
638นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
639นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
640นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
641นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
642นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
643นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
644นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
645นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
646นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
647นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
648นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
649นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
650นายโชคชัยเรียมแสนCW325คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
651Mr.Timothy DanielMcPeters-อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบัญชี
652นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
653นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
654นางนิรมลเนี่องสิทธะ155อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
655นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
656นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
657นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
658นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
659นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
660นางสาวสายทิพย์จะโนภาษ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
661นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
662นายภคพลคติวัฒน์139อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
663นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์145อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
664นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
665นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
666นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
667นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
668นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
669นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
670นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
671นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
672นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
673นางศิรประภาราชพิลาUO085อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
674นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
675นายชาติชัยอุดมกิจมงคลUO161ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
676นายประวิณกิติกรอรรถ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
677นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
678นางธิติมารจนา158อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
679นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
680นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
681นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
682นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
683นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
684นางนาฏลดาเรืองชาญUO072อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
685นายเด่นชัยสมปองUO084อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
686นายวชิรวีร์คุณธรรม-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
687นายพัฒน์ภูมิแสนศักดิ์UO515อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
688นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
689นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
690นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
691นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
692นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
693นางสาวพิมพิกากุลไทย-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
694นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
695นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
696นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
697นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
698นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
699นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
700นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
701นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
702นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
703นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
704นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
705นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
706นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
707นางสาวเพชรวรรณวรรัตนธรรมSI.192อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
708นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
709นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
710นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
711นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
712นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
713นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
714นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
715นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
716นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
717ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สำนักงานคณบดี
718นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
719นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
720นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
721นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
722นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
723นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริหารทั่วไป
724นายสมบัติบุญกอง163ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       สาขาวิชาฟิสิกส์
725ว่าที่ ร.ต.ต.ธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
726นายทศวรรษสีตะวัน214รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
727นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
728นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
729นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
730นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
731นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
732นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
733นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
734นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
735นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
736นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
737นายสุวิชษมาพิสุทธิ์-อาจารย์อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาเคมี
738นายนิยมชลิตะนาวิน183ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
739นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
740นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
741นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
742นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
743นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
744นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
745นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
746นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
747นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
748นายอรรคเดชราชสินธุ์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
749นางสาวพักตร์พิมานนันศรีบุตรCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
750นายบำรุงรินทาSI.190อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
751นางสาวอนุรัตน์สายทองSI.182ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
752นายพิชัยศรีมันตะ-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
753นางสาวณีรนุชวรไธสง104อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
754นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
755นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
756นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
757นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
758นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
759นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
760นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
761นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
762นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
763นายศศิพงศ์ทิพย์รัชดาพร-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
764นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชค193ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
765นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
766นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
767นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
768นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
769นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
770นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
771นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
772ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
773นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
774นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
775นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
776นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ลูกจ้างประจำ
777นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
778นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
779นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
780นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
781นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
782นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
783นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
784นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
785นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
786นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
787นายเทพกรลีลาแต้มGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
788นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
789นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
790นายนิติธารชูทรัพย์175อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
791นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
792นางสาวสุขสถิตมีสถิตย์190อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
793นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
794นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
795นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
796นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
797นายณปพนบาทชารี208อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
798นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
799นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
800นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
801นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
802นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
803นายอุทิศจิตจงUO330นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
804นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
805นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
806นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
807นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
808นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
809นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
810นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
811นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
812นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
813นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
814นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
815นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาชีววิทยา
816นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
817นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
818นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ลูกจ้างประจำ
819นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
820นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
821นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
822นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
823นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
824นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
825นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
826นางสาวเนตรนภาทองลองCW328ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
827Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
828นางสาวมณีรัตน์ศรีสวัสดิ์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
829นางสาวณัฐธิดาอบภิรมย์-อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
       สาขาวิชาฟิสิกส์
830นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
831นายวิชญวัชญ์เชาวนีรนาท-อาจารย์พิเศษลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
832นายฐากรเจริญรัมย์164อาจารย์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
833นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
834นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
835นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
836นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
837นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
838นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
839นางสาวสาวิณีย์โยลัยCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหารลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
840นางนงเยาว์จารณะ012ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
841นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
842ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
843นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
844นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
845นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO246นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
846นางศุภพิชญ์ประเสริฐนูUO463เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
847นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
848นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
849นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
850นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
851นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
852นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิเทศสัมพันธ์
853นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
854นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
855นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
856นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
857นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
858นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
859นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
860นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
861นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
862นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานวิจัยสถาบัน
863นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
864นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
865นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
866นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
867นายครรชิตสิงห์สุขUO314นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
868นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
869นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
870นายจักรกฤษกองพิมายCW280นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
871นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
872นางสาวอังคณาศิริกุล006ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
873นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
874นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
875นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
876นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
877นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
878นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
879นายพอเจตน์เกษมสินธุ์CW169นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
880นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
881นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
882นางลัดสดาปรีประเสริฐCW348คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
883นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
884นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
885นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
886นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
887นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
888นางภิญญาพัชญ์อุ่มภูธรUO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
889นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
890นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
891นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
892นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการสารสนเทศ
893นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
894นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
895นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
896นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยCW170บรรณารักษ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
897นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
898นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
899นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
900นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
901นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
902นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
903นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
904นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานพัฒนาเครือข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์
905นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
906นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
907นายอลงกรณ์ศรีสุขUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
908นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
909นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
910นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
911นายวิทวัสจักรคมCW381นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
912นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
913นางสาวหฤทัยพิกุลศรีUO046นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
914นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
915จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานรับเข้านักศึกษา
916นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ลูกจ้างประจำ
917นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานบริการการศึกษา
918นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
919นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
920นางสาวมยุราบุญเทียมUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
921นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
922นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
923นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
924นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
925นางสาวเพชรสุดานนทะศรีUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       งานส่งเสริมวิชาการ
926นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาGO003นักเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
927นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
928นางสาวนรินรัตน์ไพคำนามUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
929นายศรีสุขผาอินทร์UO254นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
930นางสาวกัลยาณีภูยิหวาCW290นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
931นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาพนักงานราชการ
932นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
933นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
934นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
935นายชูชาติคุ้มครองUO337นักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
936นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
937นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
938นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO441นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
939นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
940นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
941นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       งานบริการการศึกษา
942นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
943นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
944นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
945นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
946นางสาวเกษสุดาคำภูษาCW254นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
947นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
948นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
949นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน