banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2565
1นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2567
2นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
3นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2570
4นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2572
5นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
6นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
7นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2573
8นางอริญชยาพรผาจวงUO384นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
9นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
10นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
11นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2575
12นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นายสมภพเลิศศรีUO057นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นางพัชฏ์ฐิญากาสุริย์UO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2576
16นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2577
20นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
21นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
22นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
23นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
24นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2578
25นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
26นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
27นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
28นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
29นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
30นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2579
31นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
32นายประสงค์วรชัยUO540เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
33นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
34นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
35นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
36นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
37นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2580
38นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
39นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
40นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
41นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
42นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
43นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2581
44นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
45นางศุภพิชญ์ประเสริฐนูUO463เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2582
46นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
47นางสาวณัฐพิมลวัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
48นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
49นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
50นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
51นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
52นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
53นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
54นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
55นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
56นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
57นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
58นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
59นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
60นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
61นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2583
62นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
63นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
64นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
65นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
66นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
67นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2584
68นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
69นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
70นางสาวสุกัญญาลามคำUO228เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
71นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
72นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
73นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
74นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
75นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
76นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
77นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
78จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
79นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
80นายชูชาติคุ้มครองUO337เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2585
81นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
82นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
83นางสาวดาริกาแก้วดีUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
84นางพรรณวดีแสนพงศ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
85นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO266วิศวกรโยธาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
86นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
87นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
88นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
89นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
90นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
91นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
92นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
93นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
94นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
95นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
96นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2586
97นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
98นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
99นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
100นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
101นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
102นางเกกิลาบารินทร์UO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
103นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
104นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
105นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
106นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
107นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
108นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาชำนาญการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
109นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
110นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยUO528บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
111นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
112นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2587
113นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
114นายโภไคยมาลัยกรองUO135นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
115นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
116นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
117นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
118นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
119นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
120นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
121นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
122นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
123นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
124นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
125นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
126นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
127นางหฤทัยบุญฉวีUO046เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
128นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
129นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
130นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
131นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2588
132นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
133นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
134นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
135นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
136นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
137นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
138นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
139นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
140นางสาวทัศนีย์คำปานUO206เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
141นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
142นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
143นางสาวภุลภญาบีลีUO212นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
144นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
145นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
146นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
147นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
148นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
149นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
150นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
151นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการศึกษาชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
152นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
153นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
154นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
155นางมยุรารัตนบุญศิริUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
156นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
157นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
158นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2589
159นางพฤตยาแสงสุวรรณUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
160นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
161นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
162นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
163นางจีรวรรณดวงสุภาUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
164นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมUO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
165นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
166นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
167นายเทพกรลีลาแต้มUO330นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
168นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
169นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
170นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาUO254นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
171นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
172นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2590
173นายไพวัลย์สมปองUO267บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
174นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
175นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
176นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
177นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
178นายธีรยุทธสาแดงUO537นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
179นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
180นางสาวเบญจพรมายูรUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
181นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
182นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
183นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
184นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
185นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
186นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
187นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2591
188นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
189นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
190นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
191นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
192นางสาวอรพินบุตราชUO288เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
193นางสาวรจนาประดาUO207เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
194นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
195นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
196นางนรินรัตน์พรมหากุลUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2592
197นางสาวพรทิพย์โสนันทะUO089เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
198นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
199นายจักรกฤษกองพิมายUO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
200นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
201นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
202นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
203นางสาวศิริพรบุญโนนแต้UO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
204นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
205นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2593
206นางสาวกษมนมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
207นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
208นางสาวอรชุดารัตนพงศ์กุลUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
209นายธรรศวัฒนาเมธีUO412สถาปนิกปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
210นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
211นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
212นายครรชิตสิงห์สุขUO051นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2594
213นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
214นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
215นางสาวศันสนีย์สุดทอง๊UO538เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
216นางเนตรนภาพนมเขตร์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2595
217นายแสงเพชรตันปานUO226นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
218นางสาวธิวาพรคำสงค์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
219นายอนุวัตรอุ่นคำUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2596
220นายวิทวัสจักรคมUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2597
221นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2598
222นางสาวชิดชนกวังศรีUO391นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2599
223นางสาวปวีณาจันทร์เหลืองUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา