banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2595
1นางสาวปนัดดากิติราชCW412เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายสุเมธศิริสานต์CW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางสาวสุภาภรณ์นามโคตรCW435นักวิชาการศึกษาพิเศษสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายวีระยุทธ์คำปานCW043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นายเสกสรรบริบูรณ์CW422ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางสาวญาณวิจาคำพรมมาCW428นักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน