banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2594
1นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยงสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายจักรินทร์ลูกอินทร์CW415คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายสุภัคศรไม้แสนดีED081คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นายสมชายเพียมาCW419นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน