banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2593
1นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน