banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2591
1นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายภรภัทรวงศ์กาฬสินธุ์CW434นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางกัลยาลักษณ์โกษาแสงCW420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377นักวิชาการศึกษาพิเศษสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางสาวนวลศิริจันทร์สีเมืองCW432เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน