banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2585
1นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีดสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิคสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาวกุสุมาโคตรวิชาCW397คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นางสาวชุติมาสมใจCW170เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน