banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2584
1นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน