banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2582
1นายสุวิทย์เหลาสะอาดCW426ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายวิทยาผาสุขCW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นางวรรณพรภูละครCW052คนงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงานบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน