banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2580
1นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายฐิติพงศ์ตองตาสีCW056คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายทิวาทิพย์เสนาCW085คนงานสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางขันทองชินบุตรCW348คนงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน