banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2578
1นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นางสาวเบญจวรรณศรีลำเนาPP021พนักงานแม่บ้านห้องพักสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายสายันถานทองดีCW051คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวเพรชรัตน์จำปาPP014พนักงานทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายพินิจจำปาCW394คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานแม่บ้านห้องพักคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
12นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
13นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
14นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
15นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงานบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน