banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2574
1นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานแม่บ้านห้องพักสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน