banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2572
1นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นางนงลักษ์ศรีฤทธิ์CW023คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน