banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2570
1นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน