banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2569
1นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายดลใจยางธิสารCW048คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน