banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2566
1นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ 2567
2นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ 2568
3นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ 2569
4นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างประจำ
5นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ 2571
6นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ 2572
7นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ 2574
8นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างประจำ