banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2595
1นางสาวสาวิณีย์พิทักษ์เทพสมบัติGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานราชการ
2นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ