banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2594
1นางสาวขวัญหทัยใจสมุทรGO028นักตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
2นางรัชดาภรณ์ราชติกาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานราชการ
3นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ
4นายนัททีโคตรทุมมีGO027นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานราชการ
5นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ