banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2568
1นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2570
2นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2571
3นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2580
4นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2582
5นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2585
6นายอาทรณ์จันทะดวงGO001นายช่างไฟฟ้าสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2586
7ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2588
8นายรชตมามิมินGO020เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
9นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานราชการ
10นางสาวกัลยาณีภูยิหวาGO003เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานราชการ
11นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2589
12นายวีรพรรณรัตนะGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
13นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2590
14นางสาวผ่องมณีชีแก้วGO017นักวิชาการศึกษาคณะวิทยาการจัดการพนักงานราชการ
15นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2591
16นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2593
17นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2594
18นางสาวขวัญหทัยใจสมุทรGO028นักตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
19นางรัชดาภรณ์ราชติกาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานราชการ
20นายนัททีโคตรทุมมีGO027นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานราชการ
21นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2595
22นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะGO022เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
23นายวีระยุทธ์คำปานGO016นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานราชการ
24นางสาวสาวิณีย์พิทักษ์เทพสมบัติGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานราชการ
25นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2596
26นายกฤษดากรบรรลือGO014นักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ