banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2577
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี กองกลางข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นายเกษมบุตรดี017ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี กองกลางข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา