banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2571
1นางวาสนาจักรศรี014ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางสุพัตราหล้าชาญ217หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา