banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2569
1นางนงเยาว์จารณะ012หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2570
3นายสมบัติบุญกอง163หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2571
4นางวาสนาจักรศรี014ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5นางสุพัตราหล้าชาญ217หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2572
6นางสาวอังคณาศิริกุล006หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2576
7นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2577
8นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี กองกลางข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9นายเกษมบุตรดี017ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี กองกลางข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา