banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2598
1นายไพฑูรย์ข่วงทิพย์PP019พนักงานห้องอาหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายธงชัยเสลาดCW425ช่างไฟฟ้าสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาวสุนิสาบุญสารCW421นักสุขศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นางสาวชิดชนกวังศรีUO391นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา