banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2597
1นายสิทธิพงษ์ศิริสานต์ED079คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายศราวุฒิผายเงินCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายเอกพรธรรมยศCW 328ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา