banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2596
1นายกฤษดากรบรรลือGO014นักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ
2นายปฎิญญาแพงพุยCW406นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาวนลินีมั่นคงCW439บุคลากรสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายวรเมธตรีศิริจรรยาCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายพัชระฤทธิวงค์CW427ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายพงษ์พิทักษ์ลูกอินทร์CW223คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางสาวจิตราพรพานาดาCW442นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นายวิทวัสจักรคมUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา