banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2595
1นางสาวสาวิณีย์พิทักษ์เทพสมบัติGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานราชการ
2นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ
3นางสาวปนัดดากิติราชCW412เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายสุเมธศิริสานต์CW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางสาวสุภาภรณ์นามโคตรCW435นักวิชาการศึกษาพิเศษสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายวีระยุทธ์คำปานCW043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นายเสกสรรบริบูรณ์CW422ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
12นางสาวญาณวิจาคำพรมมาCW428นักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
13นายแสงเพชรตันปานUO226นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นางสาวธิวาพรคำสงค์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นายอนุวัตรอุ่นคำUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา