banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2594
1นางสาวขวัญหทัยใจสมุทรGO028นักตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
2นางรัชดาภรณ์ราชติกาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานราชการ
3นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ
4นายนัททีโคตรทุมมีGO027นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานราชการ
5นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
6นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยงสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นายจักรินทร์ลูกอินทร์CW415คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นายสุภัคศรไม้แสนดีED081คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
12นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงานสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
13นายสมชายเพียมาCW419นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
14นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
15นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
16นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
17นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นางสาวศันสนีย์สุดทอง๊UO538เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
20นางเนตรนภาพนมเขตร์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา