banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2593
1นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
2นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางสาวกษมนมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
7นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
8นางสาวอรชุดารัตนพงศ์กุลUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
9นายธรรศวัฒนาเมธีUO412สถาปนิกปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
10นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
11นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12นายครรชิตสิงห์สุขUO051นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา