banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2591
1นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
2นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายภรภัทรวงศ์กาฬสินธุ์CW434นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางกัลยาลักษณ์โกษาแสงCW420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377นักวิชาการศึกษาพิเศษสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางสาวนวลศิริจันทร์สีเมืองCW432เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
12นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นางสาวอรพินบุตราชUO288เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17นางสาวรจนาประดาUO207เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
20นางนรินรัตน์พรมหากุลUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา