banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2590
1นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
2นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
3นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวระพีพรรณแสนภูวาCW440คนงานคณะครุศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษาคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายไพวัลย์สมปองUO267บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
8นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
9นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
10นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
11นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12นายธีรยุทธสาแดงUO537นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นางสาวเบญจพรมายูรUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
20นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
21นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา