banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2588
1นายรชตมามิมินGO020เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
2นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานราชการ
3นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานราชการ
4นางสาวกัลยาณีภูยิหวาGO003เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานราชการ
5นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานราชการ
6นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางสาวอรปรียาบุตรสอนCW436นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางสาวฐปนีผลพัฒนาCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
11นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวทัศนีย์คำปานUO206เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
20นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
21นางสาวภุลภญาบีลีUO212นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
22นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
23นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
24นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
25นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
26นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
27นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
28นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
29นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการศึกษาชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
30นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
31นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
32นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
33นางมยุรารัตนบุญศิริUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
34นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
35นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
36นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา