banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2587
1นายการันต์อินธิแสนCW431คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายศราวุฒิโคตรวิชัยCW371คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวอุทุมพรสุระศักดิ์CW 289ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางสาวณัฐธิดาอบภิรมย์CW382ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
11นายโภไคยมาลัยกรองUO135นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นางสาวขนิษฐาผาลีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
20นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
21นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
22นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
23นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
24นางหฤทัยบุญฉวีUO046เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
25นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
26นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
27นางมยุรารัตนบุญศิริUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
28นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
29นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา