banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2586
1ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานราชการ
2นายดำรงค์กั้วพิสมัยPP032พนักงานจัดเลี้ยงสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นางนกชนาฎทิพวงค์ษา-นักวิชาการพัสดุสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายสมโภชผงสินสุCW414คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
6นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
7นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
8นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
9นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
10นางเกกิลาบารินทร์UO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
11นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาชำนาญการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยUO528บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
20นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา