banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2584
1นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383นักวิชาการศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
8นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
9นางสาวสุกัญญาลามคำUO228เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
10นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
11นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นายชูชาติคุ้มครองUO337เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา