banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2582
1นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานราชการ
2นายสุวิทย์เหลาสะอาดCW426ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นายวิทยาผาสุขCW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางวรรณพรภูละครCW052คนงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงานบัณฑิตวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
12นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นางสาวณัฐพิมลวัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
17นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
18นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
19นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะครุศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
20นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
21นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
22นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
23นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยและพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
24นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
25นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
26นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
27นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา