banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2580
1นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
2นายพนัสบุญหล้าCW050คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายฐิติพงศ์ตองตาสีCW056คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายทิวาทิพย์เสนาCW085คนงานสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นางขันทองชินบุตรCW348คนงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
16นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา